Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 1, str. 172-193
Učenje engleskog jezika u kontekstu priprema pripadnika Vojske Srbije za učešće u operacijama podrške miru
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: mirovne operacije; engleski jezik; interoperabilnost; analiza potreba; kompetencija; veština; komunikativno-jezički zadaci; operativni kontekst; sistem učenja
Sažetak
Nakon definisanja učešća u operacijama podrške miru kao druge misije Vojske Srbije, aktuelizovano je pitanje dostizanja potrebnog nivoa interoperabilnosti pripadnika VS. Kako je jezička interoperabilnost preduslov svakog delovanja na međunarodnom planu, neophodno je posebnu pažnju posvetiti učenju engleskog jezika, kao osnovnog medija međunarodne komunikacije. Dosadašnja iskustva na dostizanju jezičke interoperabilnosti dala su značajne rezultate, ali su u svetlu preraspodele prioriteta i otvorila pitanja preciznijeg definisanja obrazovnih potreba i nastavnih sadržaja radi uspešnog prilagođavanja kompleksnom okruženju mirovnih operacija. U tom smislu neophodno je odrediti ciljne situacije i u njima pretpostavljene vojničke zadatke prevesti u komunikativne zadatke, za čije je izvršenje potrebno ovladati posebnim znanjima i veštinama. Ta znanja i veštine predstavljaju ili deo opštih kompetencija ili komunikativno-jezičkih (lingvističkih, sociolingvističkih i pragmatskih) kompetencija. Razvijene kompetencije omogućavaju željeno jezičko ponašanje, koje se iskazuje kroz delotvornu upotrebu komunikativnih strategija i jezičkih veština u ograničenjima operativnog konteksta jezičke upotrebe. Otuda preciziranje prioriteta u razvoju pojedinih kompetencija i specifičnih jezičkih mikroveština i smeštanje učenja jezika u realno očekivani kontekst mirovnih operacija postaje integralni deo priprema za odlaske u misije. Razvoj jezičkih veština kroz procese obrazovanja, usavršavanja i neposrednog obučavanja nije samo sebi cilj, već pripadnike VS treba da pripremi za izvršenje kompleksnih komunikacijskih i jezičkih zadataka u socio-kulturološki malo poznatom okruženju. Spajanje profesionalnih vojnih znanja i veština sa sposobnostima komunikacije i funkcionalne upotrebe jezika ključ je uspeha pripadnika VS u budućim mirovnim operacijama.
Reference
*** (2005) Program osposobljavanja u oblasti engleskog jezika PELT. Beograd: Ministarstvo odbrane SCG, Sektor za ljudske resurse
*** (2009) STANAG 6001. Brussels: NATO Standardization Agency, MCJSB, Edition 3
*** (2009) Program osposobljavanja i testiranja kadra MO i VS u oblasti engleskog jezika. Beograd: Ministarstvo odbrane RS, SLjR, Uprava za školstvo
Armstrong, M. (2001) A handbook of human resource management practice. London: Kogan Page
Clark, S.M., Walden, R., Boyle, C. (2008) Campaign TB. Oxford: Macmillan Publishers Ltd
Council of Europe (2001) Common European Framework (CEF) of Reference for Languages. Cambridge University Press
Dudley-Evans, T., John, M.J.St. (2005) Developments in English for specific purposes: A multidisciplinary approach. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Grellet, F. (2002) Developing reading skills. Cambridge: Cambridge University Press
Hacket, P. (2004) Training Practice, Charted Institute of Personnel and Development. London
Hughes, A. (2003) Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press
Hutchinson, T., Waters, A. (2006) English for specific purposes: A learning-centered approach. Cambridge: Cambridge University Press
Jeftić, Z., Vuruna, M. (2009) Reforma vojnog obrazovanja u Republici Srbiji - mogućnosti, izazovi, pravci razvoja. Vojno delo, vol. 61, br. 1, str. 155-174
Milosavljević, G. (2002) Projektovanje obuke. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2011.