Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 17, br. 2, str. 45-51
Uticaj plodoreda u borbi protiv korova
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20138: Povećanje genetičkih i proizvodnih potencijala strnih žita primenom klasične i moderne biotehnologije

Sažetak
U radu je ispitivan dugotrajni uticaj različitih plodoreda kao sistema biljne proizvodnje na oraničnim površinama i monokulture na zakorovljenost. Kukuruz kao dominantni usev kod nas u setvenoj strukturi gaji se najčešće u dva sistema biljne proizvodnje, monokulturi i dvopoljnom plodoredu. Ozima pšenica se smenjuje najčešće sa kukuruzom i sojom. Soja je kao usev zastupljena na znatno manjim površinama tako da je vrlo značajan usev na koga se računa u perspektivi u organizaciji savremenih plodoreda. Imajući ove činjenice u vidu, postavili smo zadatak da organizujemo trajne plodorede na Radmilovcu, eksperimentalnom dobru Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Plodoredi sa različitim usevima su uspostavljeni od 1992. godine i traju do današnjih dana. U ovom radu predstavljeni su rezultati uticaja dvopoljnog, tropoljnog, četvoropoljnog, šestopoljnog plodoreda i monokulture ozime pšenice, kukuruza i soje na korovsku sinuziju. Plodoredi, pre svih, dvopoljni i tropoljni, kao jedan sistem biljne proizvodnje mogu biti efikasniji u suzbijanju korova od monokulture. Monokultura kao sistem kontinuiranog gajenja na istoj površini useva ima veliki uticaj na pojavu korova, naročito višegodišnjih.
Reference
Božić, D. (1974) Prilog proučavanju uticaja obrade zemljišta i herbicida na smanjenje postrnih korova. Agrohemija, 9-10, 397-406
Dražić, D. (1985) Zaštita kukuruza od sirka. u: Jugoslovenskog savetovanja o unapređenju proizvodnje i korišćenju kukuruza, Beograd, str. 129-132
Dražić, D. (1986) Uloga divljeg sirka u formiranju prinosa kukuruza. u: Zbornik radova sa naučnog skupa Čovek i biljka, Novi Sad, str. 327-331
Dražić, D. (1999) Značaj plodoreda u borbi protiv korova. u: Molnar I. [ur.] Plodoredi u ratarstvu, Novi Sad: Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 167-190
Francis, A.S. (1991) Contributions of plant breeding to future cropping systems plant breeding and sustainable agriculture: Considerations for objectives and the methods. u: CSSA Special Publication, Madison, Wisconsin, USA, no. 18, str. 83-94
Jovanović, Ž.V. (1995) Uticaj različitih sistema gajenja na fizičke osobine zemljišta i prinos kukuruza. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Karlen, D.L., Varvel, G.E., Bullock, D.G., Cruse, R.M. (1994) Crop rotation for 21st century. Advances in Agronomy, 53, 1-45
Kojić, M., Cincović, T., Šinžar, B., Živanović, M., Dejović, R. (1975) Fitocenološka i ekofiziološka proučavanja korova u dolini Velike Morave. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 29, 107, 3-19
Kovačević, D. (1992) Uticaj nekih agrotehničkih mera na suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense Pers.). u: Zbornik radova IV kongresa o korovima, Banja Koviljača, str. 398-409
Kovačević, D. (1993) Uticaj načina predsetvene obrade i mera nege na korovskoj sinuziji kukuruza u kratkotrajnoj monokulturi. Acta herbologica, 2(1): 91-109
Kovačević, D. (2004) Organska poljoprivreda - koncept u funkciji zaštite životne sredine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 353-371
Kovačević, D. (2008) Njivski korovi - biologija i suzbijanje. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Kovačević, D. (1989) Uticaj različitih načina predsetvene obrade i mera nege na promene nekih fizičkih osobina zemljišta i prinos kukuruza u monokulturi i dvopolnom plodoredu. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Leibman, M., Davis, A.S. (2000) Integration of soil, crop and weed management in low external-input farming systems. Weed Research, 40(1): 27-48
Mihalić, V. (1973) Suvremene proizvodne strukture u ratarstvu - značajke i problemi. Poljoprivredna znanstvena smotra, XXX (XL), 121-138
Mihalić, V., Gikić, M., Gotlin, J., Čižek, J., Pucarić, A., Butorac, A. (1976) Postavljanje plodoreda na hidromorfnom tlu u humidnoj klimi. Poljoprivredna znanstvena smotra, 36(46), 169-176
Mijatović, K., Lozanovski, R. (1984) Promene florističkog sastava korovskih zajednica strnih žita i kukuruza kao posledica dugotrajne primene herbicida i drugih mera. u: Zbornik II Kongres korovima, Osijek, str. 21-24
Milić, M., Milojić, V., Stojanović, M. (1963) Uticaj različitih plodoreda na prinos ozime pšenice i kukuruza. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd, God XI, 348-368, str. 1-19
Milić, M. (1964) Uticaj različitih plodoreda na brojnu zastupljenost nekih višegodišnjih korova. Arhiv za poljoprivredne nauke, XVII, 56
Milojić, B. (1989) Plodored u savremenoj ratarskoj proizvodnji. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 36 (1-2), str. 83-91
Molnar, I., Belić, B. (1987) Promene florističkog sastava korovskih zajednica u zavisnosti od sistema ratarenja. u: Zbornik radova savetovanja agronoma, (XXI), Cavtat, str. 33-41
Molnar, I. (1990) Značaj agrotehničkih mera u integralnoj zaštiti biljaka. u: MRAZ, II naučni kolokvijum, Stara Moravica, zbornik radova
Pekanović, V. (1978) Uticaj plodoreda na gradu korovske sinuzije kukuruza. Fragmenta herbologica Jugoslavica, Zagreb, IV, 5-13
Stefanović, L. (1987) Zakorovljenost kukuruza useva kukuruza severoistočne Srbije. Beograd-Zemun: Institut za kukuruz 'Zemun Polje', 1-133
Stojkov, S., Tamburić, Lj., Petrović, T., Lević, J. (1995) Fusarium vrste u ekosistemu kukuruza. u: Oplemenjivanje, proizvodnja i iskorišćavanje kukuruza, 50 godina Instituta za kukuruz Zemun Polje - Simpozijum sa međunarodnim učešćem, Beograd, 275-280
Swanton, C.J., Shrestha, A., Knezevic, S.Z., Roy, R.C. (1999) Effects of tillage systems, N, and cover crop on the composition of weed flora. Weed Science, 47, 454-461
Šinžar, B., Stefanović, L., Živanović, M. (1992) Korovske zajednice i faktori sredine. u: Zb.rad. IV Kongresa o korovima, 15-17 jun, Banja Koviljača, Jugoslavija, str. 18-36
van Esso, L.M., Ghersa, M.C., Soriano, A. (1986) Cultivation effects on the dynamics of a Johnson grass seed population in the soil profile. Soil and Tillage Research, 6(4): 325
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci