Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 77  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 297-304
Uticaj morfoloških karakteristika na rezultate eksplozivne snage kod učenika razredne nastave
aUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Istraživanje je izvršeno sa ciljem utvrđivanja uticaja morfoloških karakteristika na kriterijumske varijable eksplozivne snage radi formiranja što racionalnijih procedura prilikom dijagnosticiranja i programiranja sadržaja za optimalan razvoj onih antropometrijskih varijabli koje na posredan ili neposredan način najviše doprinose razvoju eksplozivne snage kod učenika osnovnih škola. Uzorak ispitanika činilo je 38 učenika razredne nastave u Nišu, uzrasta 9 i 10 godina. Primenjen je sistem od devet varijabli, od čega šest morfoloških (prediktorski sistem) i tri motoričke varijable eksplozivne snage (kriterijumski sistem). Za procenu prediktorskih morfoloških karakteristika voluminoznosti tela primenjene su varijable: 1. telesna masa (AMAS), 2. obim podlaktice (AOPL), 3. obim nadlaktice (AONL), 4. obim natkolenice (AONK), 5. obim potkolenice (AOPK) i 6. obim grudnog koša (AOGK). Predloženi model uzorka antropometrijskih mera za procenu morfoloških dimenzija uzet je na osnovu preporuka Internacionalog biološkog programa (IMP). Za procenu kriterijumskih motoričkih sposobnosti eksplozivne snage primenjene su varijable: 1. skok udalj iz mesta (MSDM), 2. troskok iz mesta, 3. bacanje loptice udalj (MBLP). Metrijske karakteristike ovih testova proverene su u istraživanju Kurelića i saradnika (1975). S obzirom na veličinu koeficijenta regresione analize i zajedničke varijanse morfoloških karakteristika voluminoznosti tela i postignutih rezultata u varijablama eksplozivne snage (skok udalj iz mesta, troskok iz mesta i bacanje loptice udalj), može se zaključiti da je na multivarijantnom nivou utvrđen statistički značajan uticaj prediktorskog sistema na rezultate kriterijuma.
Reference
Antekolović, Lj., Žufar, G., Hofman, E. (2003) Metodika razvoja eksplozivne snage tipa skočnosti. u: Milanović D.; Jukić I. [ur.] Međunarodni naučni skup Kondicijska priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 219-223
Antov, P. (2011) Kanoničke relacije motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa rezultatima skakačkih disciplina kod učenika srednjih škola. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Magistarski rad
Aslani, I. (2007) Uticaj eksplozivne snage na rezultatsku efikasnost u daljinskim skokovima kod omladinaca. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Fratrić, F. (2006) Teorija i metodika sportskog treninga. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Hošek-Momirović, A. (1981) Povezanost morfoloških taksona sa manifestnim i latentnim dimenzijama koordinacije. Kineziologija, Zagreb, vol. 11, br. 4, str. 5-108
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Matković, B. (1984) Kanoničke relacije između antropometrijskih karakteristika i eksplozivne snage. Kineziologija, Zagreb, vol. 16, br. 2, str. 151-159
Milanović, D. (2007) Teorija treninga, Priručnik za studente sveučilišnog studija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mišigoj-Duraković, M. (2008) Kinantropologija - biološki aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet
Stanković, D. (2001) Morfološke dimenzije i motoričke sposobnosti kao prediktori rezultatske uspešnosti skoka uvis. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarski rad
Stanojević, I. (2009) Relacije nekih segmenata antropološkog prostora. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, doktorska disertacija
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja