Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Primena diskretnog modela u analizi izvedene i ispitane spregnute mostovske konstrukcije
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bAmbijent Ltd, Novi Pazar

e-adresamirsadtaric@hotmail.com
Ključne reči: spregnuti nosač; most; probno opterećenje; diskretni model; matematički model
Sažetak
Problem projektovanja i teorijske analize spregnutih konstrukcija je naročito izražen u mostogradnji. Načini modeliranja spregnutih konstrukcija koji su utvrđeni standardima se razvijaju i unapređuju upotrebom metode konačnih elemenata (MKE) i savremenih programa. Ovim radom autori žele naglasiti važnost ispravnog modeliranja konstrukcije obuhvatajući sve karakteristike veze čelik-beton, upoređujući rezultate eksperimentalnog istraživanja sa rezultatima softverskog proračuna baziranog na MKE i proračuna na osnovu linijskog pristupa sa određenim pojednostavljenjima. Most je za potrebe ispitivanja bio opterećen sa 4 teretna probna vozila. Rezultati, koji su predstavljeni grafički su osnova pretpostavke o davanju prednosti metodi površinske diskretizacije elemenata spregnutog preseka u odnosu na drugu metodu.
Reference
*** (1996) SAP 2000, Computer, Structural Analysis Program, Analysis Reference Computers and Structures. Berkeley, California
*** (1997) SAP 2000, structural analysis programs, Version N. 6. 03. Computers and structures
*** (1973) Spregnute konstrukcije. Beograd: Časopis 'Izgradnja', posebno izdanje
*** (1984) Predlog pravilnika o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja za drumske i pešačke mostove. Official Gazette of SFRY, br. 60, JUS U. M1. 046 (SRPS U. M 1. 046: 1985)
*** (2004) Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels: European Committee for Standardization - CEN, December
*** (1996) Evrokod 4: Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona. Deo 1.1: Opšta pravila i pravila za proračun zgrada. Niš: Građevinski fakultet
Al-Darzi, S.Y.K., Chen, A. (2006) Conceptual design and analysis of steel-concrete composite bridges: State of the art. Steel Structures, 6, str. 393-407
Cosenza, E., Zandonini, R. (1999) Composite construction-structural engineering handbook. CRC Press LLC, Ed. Chen Wai-Fah
Đurić, M. (1963) Teorija spregnutih i prethodno napregnutih konstrukcija. Beograd: SANU
Gumbo, A., Folić, R. (2000) Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod spregnut1h konstrukcija primenom metode konačnih elemenata. Materijali i konstrukcije, vol. 43, br. 1-2, str. 12-19
Horvatić, D. (2003) Spregnute konstrukcije čelik-beton. Zagreb: Masmedia
Johnson, R.P., Buckby, R.J. (1979) Composite structures of steel and concrete. London: Granada
Lazić, J. (1988) Približna teorija spregnutih i prethodno napregnutih konstrukcija. Beograd: Naučna knjiga
Miličić, I.M., Vlajić, L.M., Folić, R.J. (2008) Numeričko modeliranje i simulacija - eksperimentalno-teorijske analize spregnute tavanice pri statičkom dejstvu. Materijali i konstrukcije, vol. 51, br. 3, str. 51-60
Pržulj, M. (1989) Spregnute konstrukcije - teoretske osnove, proračuni i konstruisanje sprezanja čelika i betona kod nosača, ploča i stubova sa primjenom u mostogradnji i visokogradnji. Beograd: Građevinska knjiga
Sekulović, M. (1984) Metoda konačnih elemenata. Beograd: Građevinska knjiga
Spacone, E., El-Tawil, S. (2004) Nonlinear analysis of steel-concrete composite structures: State of the art. Journal of Structural Engineering, str. 159-168, ASCE
Tarić, M. (2003) Prilog proračinu spregnutih konstrukcija nosač čelik-beton. Kosovska Mitrovica, Doctoral thesis
Zienkiewicz, O.C. (1971) The finite element method in engineering science. London: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.2298/FUACE1101119T
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.