Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2011, br. 104, str. 7-18
Simulacija plana primarnog rezanja trupaca (PPRT) u pilanskoj preradi drveta
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresamilan.vukicevic@sfb.bg.ac.rs
Ključne reči: osnova rezanja; višekriterijumsko odlučivanje; PPRT
Sažetak
Realizacija date specifikacije rezane građe u proizvodnji ostvaruje se na osnovu predhodno sastavljenog plana rezanja, primarnog i sekundarnog. Plan primarnog rezanja trupaca (PPRT) ima svoju verbalnu i matematičku interpretaciju. Teorijski aspekt izrade PPRT dat u literaturi ima krupan nedostatak. S obzirom da je zasnovan na deskripciji i iskustvenoj kombinatorici, teško da bi se za dobijeni PPRT moglo reći da je optimalan. Pored ovog nedostatka, postoji još jedan. To je činjenica da se problem izrade PPRT svodi na jednokriterijumski problem, tj. minimizaciju ukupnog otpatka. Ako se problemu izrade PPRT priđe sistemski, onda je jasno da je minimizacija ukupnog otpatka samo jedan, od niza ciljeva koji PPRT treba da zadovolji. Ali, i pored toga postupak dat u literaturi ima duboke korene u praksi. U radu se, na principu simulacije, daje jedan savremeni postupak izrade PPRT. Taj postupak je etapni. Prva etapa obuhvata računarsku podršku u postupku izrade osnova rezanja. Takođe, i jednokriterijumsko odlučivanje pri izboru osnova rezanja koje obezbeđuju minimalni ukupni otpadak za pojedine PPRT. Druga etapa obuhvata definisanje još dva kriterijuma od kojih zavisi optimalnost PPRT. To su cena trupaca i profit. Urađene su 84 osnove rezanja i 4 PPRT. Za rešenje problema, odnosno dobijanje optimalnog PPRT pri postojanju tri kriterijuma, upotrebljeno je višekriterijumsko odlučivanje. Primenjena je metoda ANALITIČKIH HIJERARHIJSKIH PROCESA (Analytical Hierarchy Process - AHP). Za sam proračun korišćen je softver program Criterium Decision Plus - Version 3.0 Student version, InfoHarvest. Inc. U navedenoj simulaciji izrade PPRT, kao optimalan plan dobijen je PPRT3. Navedena tri kriterijuma nisu konačan broj. Od inventivnosti menadžera zavisi da li će u problem uključiti još neke, relevantne, kriterijume.
Reference
*** (2001) Criterium decision plus - complete decision formulation, analysis, and presentation for windows. Info Harvest Inc
Golden, B.L., Wasil, E.A., Harker, P.T. (1989) The analytic hierarchy process: Application and studies. Berlin, itd: Springer-Verlag
Knežević, M. (1970) Prerada drveta na strugarama. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Petrić, J., Kojić, Z., Šarenac, L. (1988) Operaciona istraživanja - Zbirka rešenih zadataka. u: Operaciona istraživanja, Zbirka rešenih zadataka, Beograd: Naučna knjiga
Saaty, T.L. (1992) Multi-Criteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS Publications
Vukićević, M. (1987) Algoritam matematičkih modela maksimalnog kvantitativnog iskorišćenja pri piljenju skroz i prizmiranjem - 5. kolokvij 'Modernizacija i inovacije u pilanskoj preradi drveta'. Bilten znanstvenih istraživanja drvnotehnoloških institucija, Zagreb, broj 1
Vukićević, M. (1987) Primena računara kod maksimizacije kvantitativnog iskorišćenja u pilanskoj preradi drveta. Šumarstvo, 3-4, 39-49
Vukićević, M.R., Glavaški, L. (1989) Simulacija procesa bukovine sa 'lažnom srčevinom' pomoću računara. Šumarstvo, 42(5): 35-43
Vukićević, M.R. (1993) Matematičko opisivanje izrade plana rezanja. Šumarstvo, 46(12): 43-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1104007V
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2011.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2009)
Redizajn koncepta kooperacije u preradi drveta
Vukićević Milan R.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2010)
Odlučivanje u preradi drveta
Vukićević Milan R.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2010)
Izbor optimalnog sistema upravljanja čvrstim otpadom u gradskom jezgru Niša
Janošević Dragoslav, i dr.

prikaži sve [4]