Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 25  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 62, br. 4, str. 39-54
Ispitivanja mišljenje studenata u cilju povećanja kvaliteta visokog obrazovanja
aCollege of Computer Science and Business Communications eMPIRICA, Brčko, Bosnia and Herzegovina
bDanube University Krems, Krems an der Donau, Austria
cUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresaadispuska@yahoo.com, adisa.90@hotmail.com, admirbeganovic52@gmail.com
Ključne reči: visokog obrazovanja; osiguranje kvalitete; multivarijacione analize; jaz
Sažetak
Povećanjem konkurencije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini uslovilo je trend da se visokoškolske ustanove e moraju 'boriti' za svakog studenta kroz razvoj kvalitete. Ovaj rad se bavi načinom povećanja kvalitetom na Visokoj školi eMPIRICA kroz kontinuirano istraživanje zadovoljstva studenata. Za potrebe ovoga rada korišten je anketni upitnik koji se sastojao od tvrdnji vezanih za kvalitet, zadovoljstvo i lojalnost studenata. Istraživanje je provedeno na početku i na kraju akademske godine. Na ovaj način je utvrđen jaz u pogledu kvaliteta, zadovoljstva i lojalnosti studenata na VŠ eMPIRICA. Primjenom faktorske analize grupisane su tvrdnje unutar kvaliteta u 3 dimenzije kvaliteta. Rezultati provedene multivarijacione analize varijanse (MANOVE) su utvrdili da postoji značajna statistička razlika između očekivanog i percepiranog kvaliteta, zadovoljstva i lojanosti studenata i na osnovu toga je utvrđeno postojanje jazi kod očekivanja i percepcije studenata. Primjenom t-testa je utvrđeno kod kojih pojedinih tvrdnji postoje značajne statističke razlike u okviru očekivanog i percipiranog kvaliteta, zadovoljstva i lojalnosti studenata.
Reference
Abdullah, F. (2006) The development of HEdPERF: a new measuring instrument of service quality for the higher education sector. International Journal of Consumer Studies, 30(6): 569-581
Camgoz-Akdag, H., Zaim, S. (2012) Education: A Comparative Structural Equation Modeling Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47: 874-880
Dado, J., Taborecka-Petrovicova, J., Cuzovic, S., Rajic, T. (2012) An empirical examination of the relationships between service quality, satisfaction and behavioral intentions in higher education setting. Serbian Journal of Management, vol. 7, br. 2, str. 203-218
Dib, H., Alnazer, M. (2013) The Impact of Service Quality on Student Satisfaction and Behavioral Consequences in Higher Education Services. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(6); 285-290
Gajić, J. (2011) Merenje satisfakcije studenata u visokom obrazovanju. Marketing, vol. 42, br. 1, str. 71-80
Grandić, R., Stipić, M. (2011) Novi kvalitet obrazovanja - šansa za bolju budućnost. Pedagoška stvarnost, vol. 57, br. 5-6, str. 410-425
Guolla, M. (1999) Assessing the Teaching Quality to Student Satisfaction Relationship: Applied Customer Satisfaction Research in the Classroom. Journal of Marketing Theory and Practice, 7(3): 87-97
Ho, S.K., Wearn, K. (1996) A higher education TQM excellence model: HETQMEX. Quality Assurance in Education, 4(2): 35-42
Klarić, S., Kulašin, Dž. (2011) Konstrukcija heduqual instrumenta za mjerenje glavnih faktora usluge visokog obrazovanja u B&H. u: 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, 821-828
Lazić, M. (2007) Sistem kvaliteta-QMS u visokom obrazovanju. u: Nacionalna konferencija o kvalitetu (34), 08-11 maj, Kragujevac
Leontitsis, A., Pagge, J. (2007) A simulation approach on Cronbach's alpha statistical significance. Mathematics and Computers in Simulation, 73(5): 336-340
Li, R.Y., Kaye, M. (1999) Measuring Service Quality in the Context of Teaching: A Study on the Longitudinal Nature of Students’ Expectations and Perceptions. Innovations in Education & Training International, 36(2): 145-154
lin Chieh-peng,, Tsai, Y.H. (2006) Modeling Educational Quality and Student Loyalty: A Quantitative Approach Based on the Theory of Information Cascades. Quality & Quantity, 42(3): 397-415
Lin, R., Chen, R., Chiu, K.K. (2010) Customer relationship management and innovation capability: an empirical study. Industrial Management & Data Systems, 110(1): 111-133
Mahapatra, S.S., Khan, M.S. (2007) A neural network approach for assessing quality in technical education: an empirical study. International Journal of Productivity and Quality Management, 2(3): 287
Memet, A. (2011) Analiza preduzeća u Srbiji u uslovima svetske ekonomske krize. Singidunum revija, vol. 8, br. 2, str. 72-78
Mencer, I. (2005) Osiguranje kvalitete i visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 56(3-4); 239-258
Minarti, S.N., Segoro, W. (2014) The Influence of Customer Satisfaction, Switching Cost and Trusts in a Brand on Customer Loyalty – The Survey on Student as im3 Users in Depok, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143: 1015-1019
Nanić, H. (2014) Visoko obrazovanje: Izazovi i perspektive u moderno doba. u: Zbornik radova II međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i Euroatlantske integracije: Trenutni izazovi i perspektive, 919-928
Negricea, C.I., Edu, T., Avram, E.M. (2014) Establishing Influence of Specific Academic Quality on Student Satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 4430-4435
Owlia, M.S., Aspinwall, E.M. (1996) A framework for the dimensions of quality in higher education. Quality Assurance in Education, 4(2): 12-20
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1988) Servoual: A multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64 (1), 12-37
Petković, D., Jašarević, S. (2005) Razvoj sistema upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Zenici kroz prizmu bolonjskog procesa. u: 4. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2005, 287-294
Puška, A., Stanišić, D., Maksimović, A. (2015) Utjecaj sustava kvaliteta na zadovoljstvo i odanost studenata VŠ eMPIRICA. Praktični menadžment, 6(1); 15-21
Puška, A., Maksimović, A., Fazlić, S. (2015) Uticaj kvaliteta na zadovoljstvo i lojalnosti studenata. Poslovna izvrsnost, 9(2); 101-119
Ramseook‐Munhurrun, P., Naidoo, P., Nundlall, P. (2010) A proposed model for measuring service quality in secondary education. International Journal of Quality and Service Sciences, 2(3): 335-351
Senthilkumar, N., Arulraj, A. (2011) SQM‐HEI – determination of service quality measurement of higher education in India. Journal of Modelling in Management, 6(1): 60-78
Temizer, L., Turkyilmaz, A. (2012) Implementation of Student Satisfaction Index Model in Higher Education Institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 3802-3806
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1604039P
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.