Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 16  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 60, br. 2, str. 205-223
Kompatibilnost upravno-procesnih načela
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaztomic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Ovaj rad je doprinos projektu "Savremeni problemi pravnog sistema Srbije. - Podtema: Prethodna i naknadna analiza propisa." Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2022)

Sažetak
Članak se bavi načelima upravno-procesnog prava Srbije, ali ima i širi domašaj s obzirom na evropska načela "dobre uprave". Načela čiste upravne procedure i one upravno sudske su - polazno uzev - bitno drugačija. Kako zbog prirode i "duha" ovih postupaka, tako i zbog njihove arhitektonike. No, između njih se pronalaze i značajne veze, imajući u vidu sukcesivnost toka upravne i upravno-sudske delatnosti, kao definitivne, kontrolno-pravne funkcije. Ako ih gesla oficijelnosti i dispozitivnosti ponajviše odvajaju, kao i položaj glavnih učesnika u tim postupcima - pored dvostepenosti upravnog, odnosno jednostepenosti sudskoga rada u upravnom sporu - tako ih pojedina načela, kao što su zakonitost, istina, postulat razumnosti roka odlučivanja, utvrđivanje činjenica na usmenoj javnoj raspravi uz zakonski predviđena odstupanja), pravnosnažnost, kao i upotreba jezika - čine bliskim.
Reference
Craig, P. (2006) EU Administrative Law. Oxford
Davinić, M. (2008) Evropski ombudsman i loša uprava (maladministration). Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Grabitz, E., Meinhard, H. (2005) Das Recht der Europäischen Union: Kommentar. München, I-V
Guy, I. (1983) Droit communautaire général. Paris
Hartley, T.C. (1998) The foundations of European Community law. Oxford
Košutić, B. (2006) Uvod u pravo Evropske unije. Beograd
Lecheler, H. (2003) Einführung in das Europarecht. München, 2. Auflage
Rabrenović, A. (2002) Načela 'kvalitetne uprave' u pravu Evropske unije. Javna uprava, broj 1
Tomić, Z.R. (2012) Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd, drugo dopunjeno izdanje
Tomić, Z.R. (2019) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd, drugo prepravljeno i znatno dopunjeno izdanje
Tomić, Z.R. (2021) Opšte upravno pravo. Beograd, četrnaesto, novelirano izdanje
Usher, J.A. (1997) General principles of EC Law. London
Vukadinović, R. (2006) Pravo Evropske unije. Kragujevac, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.55836/PiP_22201A
primljen: 10.04.2022.
prihvaćen: 15.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2022.

Povezani članci

Pravo i privreda (2021)
Sadržina punog upravnog spora - srpsko pravo "de lege lata" i "de lege ferenda"
Tomić Zoran R.

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Višejezičnost - prednost ili usud Evropske unije?
Košutić Budimir

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Sudski precedent u pravu Evropske unije
Košutić Budimir P.

prikaži sve [16]