Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 8, br. 2, str. 111-126
Načela krivičnog i prekršajnog postupka za postupanje policije Republike Srpske
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresasetka@fbn.unibl.org, jovicic@fbn.unibl.org
Ključne reči: policija; načela; funkcija policije; ljudska prava; krivični postupak; prekršajni postupak
Sažetak
U Republici Srpskoj policija predstavlja organ vršenja državne vlasti i njoj je poveren monopol primene državne prinude u cilju zaštite države, građana i pravnog poretka od nasilnog ugrožavanja. Kako bi policija imala mogućnost da nesmetano obavlja poverene joj poslove, zakonodavac je učinio nezaobilaznim faktorom u krivičnom i prekršajnom postupku. Samim tim policija je postala državni organ bez kog je nemoguće zamisliti krivični i prekršajni postupak. Kada se analizira uloga policije u krivičnom i prekršajnom postupku, može se izvesti zaključak da je policija ta koja prikuplja dokaze za pokretanje, uspešno vođenje i okončanje krivičnog i prekršajnog postupka. U cilju ispunjavanja svojih obaveza u ovim postupcima i prilikom svog postupanja, policija može u velikom broju slučajeva da ograniči ljudska prava i slobode. Ovo je opravdano ukoliko se to ograničavanje ljudskih prava vrši na osnovu zakona tj. ako ograničavanje za cilj ima prikupljanje dokaza za glavni pretres, a izvršeno je u slučajevima i na način kako je to predviđeno zakonom. Kako bi policijsko postupanje bilo u skladu sa domaćim i međunarodnim pravnim propisima koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i sloboda, neophodno je da policija u svom radu poštuje opšta načela krivičnog i prekršajnog postupka koja proizilaze iz međunarodnih pravnih akata, kao i opštih načela primene policijskih ovlašćenja.
Reference
*** (1992/2010) Ustav Republike Srpske sa amandmanima od I do CXXII. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 3/92 od 19/10
Bakšić-Muftić, J. (2002) Sistem ljudskih prava. Sarajevo: Fond otvoreno društvo BiH - Pravni centar FOD BiH
Đorđević, Đ. (2001) Prekršajno pravo. Beograd: Kriminalističko policijska akademija
Đurković, M. (2001) Poredak, moral i ljudska prava. Beograd: Institut za evropske studije
Jovičić, D., Šetka, G. (2015) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Miletić, S., Talijan, M. (2011) Javna bezbednost. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Milosavljević, B., Popović, D. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Mitrović, Lj. (2011) Prekršajno pravo. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika (AIS)
Simović, M., Simović, V. (2011) Krivično procesno pravo II. Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Pravni fakultet
Simović, M. (2005) Praktični komentar Zakona o krivičnom postupku. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Vejić, P., Gluščić, S. (2009) Prekršajno pravo. Zagreb: Narodne novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1802111S
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2019.