Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 147-152
Određeni izazovi u primeni Bolonjskih načela u svrhu kvalitetnog usavršavanja predavača
aFaculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski", University "Sts. Cyril and Methodius" - Skopje, Macedonia
bUniversity for audiovisual arts ESRA-Skopje, Macedonia
Ključne reči: Bolonja; načela; izazovi; kvalitetni predavači
Sažetak
Ovaj rad govori o izazovima tokom primene načela Bolonjske deklaracije na Pedagoškom fakultetu u Skoplju. Poznato je da je Bolonjski proces počeo 1999. godine, kao rezultat modernog trenda zvanog globalizacija, koji je doveo do velikih promena u svim područjima života, uključujući i obrazovni sistem. Bolonjski proces je imao za cilj standardizaciju visokog obrazovanja u Evropi u pogledu nekoliko ključnih pitanja ili principa. Naime, njegova najvažnija karakteristika je evropski sistem prenosa i akumulacije bodova (European Credit Transfer System - ECTS), koji stavlja studenta u centar pažnje. Ovim se podrazumeva skup veština i znanja uključujući opšte, t.j. generičke kao i profesionalne veštine. Predmet naše teorijske analize odnosi se na izazove u primeni Bolonjskih načela, za čiju je primenu na našem području naučnog rada potrebno prisustvo kvalitetnih predavača.U tu svrhu, ostvarivanje sledećih principa bilo je ključno: aktivnosti usmerene na učenike, celoživotno učenje, mobilnost, partnerstva među institucijama, jedinstveni skup potrebnih kvalifikacija, itd. Da li smo uspeli? Nažalost, suočili smo se sa mnogim preprekama, što smo i potvrdili pomoću naše analize studijskih programa, počevši od same implementacije evropskog sistema prenosa i akumulacije bodova (ECTS), od 2005. godine do danas.
Reference
Arnaudova, V. (2007) Identifikacija na kompetencii neophodni za uspeh vo nastavniot proces. u: Zbornik Sovremeni tendencii vo formiranjeto na nastavniot kadar za predučilišnoto vopsitanie i oddelenskata nastava, Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Pedagoški faultet Sv. Kliment Ohridski
Avramović, Z. (2003) Država i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maksimović, J. (2012) Protivurečja bolonjskog procesa u visokom obrazovanje Srbije. u: Zbornik Obrazovanje i savremeni univerzitet, Niš: Univerzitet u Nišu, 81-93
Popova-Koskarova, R. (2006) Evropskiot kredit transfer sistem i negovite implikacii vo visokoto obrazovanie vo R. M so poseben akcent na edukativniot proces na pedagoškite fakulteti. Pedagoška praktika, br. 1-2, 83-87
Popova-Koskarova, R. (2011) Key European Competences and Human Development of Personality. u: Zbornik Vaspitanje za humane odnose, problemi I perspektive, Niš: Univerzitet u Nišu
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1701147P
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.

Povezani članci

Sociološki pregled (2012)
'Odliv mozgova' iz Srbije - jedno lice globalizaciije obrazovanja?
Avramović Zoran

Zb Filoz fak Priština (2016)
Vaspitanje i obrazovanje za demokratiju u Republici Srbiji
Minić Vesna Lj.

Zb Učitelj fak Užice (2008)
Ideološka uloga obrazovanja
Ivanović Stanoje

prikaži sve [6]