Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 4, str. 1315-1334
Jednostrana kompenzacija zastarelog potraživanja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaS.Radovanovic@pf.uns.ac.rs, N.Miscevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: prebijanje; zastarelost; prigovor; načelo savesnosti i poštenja; načelo zloupotrebe prava
Sažetak
Kompenzacija (prebijanje) predstavlja način prestanka obaveze obračunavanjem međusobnih potraživanja i dugovanja između strana učesnica kompenzacije. Koja potraživanja, odnosno dugovanja mogu da budu predmet kompenzacije jeste pitanje koje je uređeno zakonskim propisima. U većini pravnih sistema, uslovi kompenzacije mogu se svesti na uzajamnost, dospelost, istovetnost i mogućnost prinudnog ostvarivanja. U pogledu potonjeg, posebno je interesantno pitanje zastarelih potraživanja. Naš zakonodavac se opredelio za vladajuće shvatanje civilistike savremenog doba, da se načelno zastarela potraživanja ne mogu prebijati. Ipak, u određenim slučajevima takva mogućnost nije isključena. Tu se, u prvom redu, misli na prebijanja potraživanja koja nisu bila zastarela kada su se stekli uslovi za preboj. U drugom slučaju, zakonodavac predviđa da je prebijanje moguće i kada je potraživanje zastarelo pre nego što se moglo ugasiti kompenzacijom, ako je izjava o kompenzaciji data pre isticanja prigovora zastarelosti. U radu će biti reči upravo o ovom potonjem, budući da jezičko tumačenje odnosne odredbe otvara brojna pitanja.
Reference
*** (1978/1993) Čl. 336 Zakona o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ, br. 29, 39/85, 45/89, 57/89, br. 31
*** Nacrt Građanskog zakonika Srbije. http://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/260615-nacrt_gradjanskog_zakonika.html, 01.12.2016, Čl. 538
*** (2003) Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002. BGBl, 42, 2909; 2003 I S. 738
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ, Čl. 24, br. 6/80 i 36/90, Službeni list SRJ, br. 29/96, Službeni glasnik RS, br. 115/2005
*** (1978-1993) Zakona o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ, Čl 360, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i Službeni list SRJ, br. 31/93
Antić, O.B. (2009) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
BAG (2014) Urteil vom 11. Dezember 2014. Az, 8 AZR 838/13, https://openjur.de/u/761570.html, 07.12.2016
BGH (2005) Urteil vom 20. Juli 2005. VIII ZR 199/04, https://openjur.de/u/225500.print, 16.12.2016
BGH (2006) Versäumnisurteil vom 22. November 2006 - XII ZR 152/04. http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/xiizr152_04.htm, 07.12.2016
Bydlinski, F. (2011) Pravna metodologija - osnovi nauke o pravnim metodama. Podgorica: CID
Keča, R. (2016) u: Keča Ranko, Knežević Marko [ur.] Građansko procesno pravo - priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Beograd, 305
Knežević, M. (2014) Krug opozicionih razloga u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 329-357
Knežević, M. (2013) Teret dokazivanja nedozvoljenosti imisija kao pretpostavke negatornog zahteva. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 353-374
Knežević, M. (2014) Krug opozicionih razloga u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 329-357
Köhler, H. (2013) BGB Allgemeiner Teil. München, 258, par. 18
Konstantinović, M. (1996) Skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list
Konstantinović, M. (1961) Obligaciono pravo - prema beleškama s predavanja. Beograd: Savez studenata Pravnog fakulteta
Krneta, S. Povreda načela savjesnosti i poštenja kao razlog prestanka subjektivnih građanskih prava. u: Odabrane teme privatnog prava, zbornik radova, 15
Krneta, S.V. (1975) Evolucija pojma 'zahtjev' i njegov odnos prema subjektivnom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, vol. 23, str. 305
Loza, B. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, 812
Medicus, D., Lorenz, S. (2012) Schuldrecht I. München, 142, 143
Nikolić, D. (2013) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad
Perović, S. (1971) Granice slobode ugovaranja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5-6, str. 489-514
Popov, D. (2005) Građansko pravo - opšti deo. Beograd, 150
Rabel, E. (1964) Das Recht des Warenkaufs. Berlin, 1. Band, 4
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd
Radovanović, S. (2014) Zastarelost potraživanja naknada organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 265-277
Stojanović, D. (1972) Venire contra factum proprium. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-3/72, 527-535
Vedriš, M., Klarić, P. (2014) Građansko pravo. Zagreb
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb, 1251
Vodinelić, V.V. (1979) Takozvana zloupotreba prava, Dragoljub Stojanović, Zabrana zloupotrebe prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, 379-390
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd
Vodinelić, V.V. (1997) Takozvana zloupotreba prava. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12763
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka