Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 5, str. 225-236
Povreda načela savesnosti i poštenja i zloupotreba prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Ugovor o doživotnom izdržavanju spada u najsloženije obligacionopravne ugovore. Kao takav, ovaj ugovor je veoma pogodan za različite vrste zloupotrebe prava. Predmet pažnje autora u ovom radu jesu upravo razne vrste zloupotrebe prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju. Međutim, u praksi je vrlo teško odrediti jasnu granicu i napraviti razliku između zloupotrebe prava i povrede načela savesnosti i poštenja u ugovornim odnosima. Shodno tome, da li će vršenje subjektivnog prava biti okarakterisano kao zloupotreba prava ili kao povreda načela savesnosti i poštenja, zavisiće od tumačenja suda u konkretnom slučaju.
Reference
*** (1993) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Službeni list SFRJ, br. 31
*** Deklaracija o pravima čoveka i građanina. čl. 4
*** (2003) Zakon o nasleđivanju Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 101
Đurović, L.M. (1995) Zloupotreba prava u ugovornim odnosima. Pravni život, vol. 44, br. 10, str. 385-404
Markesinis, B., Unberath, H. (2006) The German law of torts, a comparative treatise. Oxford: Hart publishing, 27
Stojanović, D.D. (1990) Uvod u građansko pravo. Beograd: Savremena administracija
Svorcan, S. (1997) Raskid i poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju po Zakonu o nasleđivanju Srbije iz 1995 godine. u: Ugovor o doživotnom izdržavanju, Zbornik radova, Niš, 87
Svorcan, S. (1988) Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa između ugovarača. Pravni život, br. 3/88, 477
Svorcan, S. (2004) Komentar Zakona o nasleđivanju Srbije - sa sudskom praksom. Kragujevac: Pravni fakultet
van Dam, C. European Tort Law. Oxford: Oxford University press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1305225J
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka