Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 59  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 4, str. 30-49
Religijski i etnički kontekst strateške kulture Srbije
Univerzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresamilovan.subotic@mod.gov.rs
Sažetak
U radu pod nazivom "Religija kao faktor strateške kulture na primerima hrišćanstva i islama" (Vojno delo, br. 8/2019) analizirane su ideje i vrednosti koje se mogu baštiniti iz religijskog konteksta, a koje u značajnoj meri mogu uticati na stratešku kulturu različitih kolektiviteta na taj način što će stvoriti liniju razgraničenja između onoga što je "dozvoljeno" i onoga što nije, prevashodno u upotrebi sile. Stoga su analizirani funkcionalistički i legitimacijski odnosi religijskih narativa prema ratovima i relacija prema (ne)dozvoljenoj upotrebi sile na primerima dva monoteizma: hrišćanstva i islama. Navedeni rad predstavlja okvir, koji je globalnog karaktera, pa je potrebno razjasniti kako religija participira u strateškim usmerenjima savremenih država. Na koji način se Srbija odnosi prema ovom faktoru strateške kulture, u kojoj meri on participira u aktuelnoj političkoj bitnosti i na koji način komunicira sa ekvivalentnim narativima u zemljama u okruženju, naročito u svetlu sukoba devedesetih? Gde je razlika između etničke i religijske kontekstualnosti identiteta na ovom prostoru i u kojoj meri se ova dva konteksta podržavaju i podupiru, a u kojoj meri predstavljaju prepreku jedinstvenoj identitetskoj profilizaciji našeg društva? Na delegirana istraživačka pitanja ovaj rad će pokušati da odgovori konsultujući literaturu iz različitih akademskih, religioloških, teorijsko-politikoloških i geopolitičkih izvora, pledirajući da odgovori budu što iznijansiraniji i lišeni svake pristrasnosti.
Reference
*** Enciklopedija pravoslavlja. Beograd: Savremena administracija, knjiga 3, str. 1712
*** Strategija razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027
Bigović, R. (1993) Pravoslavlje i verska tolerancija. Beograd: Kultura
Ćirković, S. (2004) Srbi među evropskim narodima. Beograd: Equilibrium
Ćosić, D. (2012) U tuđem veku. Beograd: Službeni glasnik
Despotović, L. (2019) Verski identiteti na Balkanu. Kulturni centar Novog Sada, 4 april
Despotović, L. (2017) Globalizacija i geopolitka identiteta. Sremski Karlovci: Kairos
Đorđević, V. (2012) Svetosavlje - entelehija srpstva. Ljudi govore, Časopis za književnost i kulturu
Ekmečić, M. (2008) Dugo kretanje između klanja i oranja - istorija Srba u novom veku. Beograd: Zavod za udžbenike
Esposito, L. J., ed. (2014) Sunni Islam. u: The Oxford Dictionary of Islam, Oxford: Oxford University Press
Ferjančić, B. (1959) Konstantin VII Porfiogenit. u: Ferjančić Božidar [ur.] Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, Beograd: Vizantološki institut, 1-98
Grbić, J. (2013) Svetosavlje - omen za numen pravoslavlja. Sabornost, br. 7, str. 145-158
Grevs, R. (2017) Grčki bogovi i heroji. Beograd: Miba Books
Grozdić, B. (2016) Shvatanje o izvoru i poreklu državne vlasti - prilog izučavanju političke filosofije Nemanjića. Srpska politička misao, 1: 307-323
Ilić, Pavle, Kašić, J. (1983) Istorija srpskog naroda. Beograd: Srpska književna zadruga, V-2, Kulturna istorija Srba u XX veku
Ivanić, D., ur. (2017) Vuk o srpskom jeziku i književnosti ili Srbi svi i svuda. u: Karadžić Vuk Stefanović [ur.] Srbi svi i svuda - o književnosti i jeziku - predgovori, kritike, polemike, članci, pisma, Andrićgrad
Jarčević, S. (1988) Pantenon glavnih slovenskih bogova - moćni Perun, opasnik Triglav, višnji Svarog. Srpsko nasleđe, Istorijske sveske, br. 3, mart
Jerotić, V. (2004) Vera i nacija. Beograd: Ars Libri
Kuburović, Z. (2010) Verske zajednice u Srbiji i verska distanca. Novi Sad: CEIR
Lazar, Ž., Koković, D.D. (2005) Etnička distanca u Vojvodini - rezultati istraživanja. Sociološki pregled, vol. 39, br. 3, str. 251-264
Malešević, K. (2003) Ljudski trag. Banja Luka
Marković, S. (2012) Istorija religije - između etnofiletizma i obrazovnog predmeta. u: Srpski jezik, književnost, umetnost - zbornik radova, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
Matejić, M. (1976) Biography of Saint Sava. Colombus, OH: Kosovo Publishing Co
Matejić, M. (1990) Prayer book for Orthodox Christians. Colombus, OH
Nikolaj Žički, sveti (2017) Srpski narod kao Teodul. Manastir Podmaine
Otašević, A. (2017) Identitet na trapezu jezika, nacije i kulture. Politika, 13. jul
Pace, E. (2009) Zašto religije ulaze u rat?. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga
Petrović, M. M. (1989) O zakonopravilu ili Nomokanonu Svetoga Save. Beograd: KIZ Kultura
Stanojević, N. (2018) Slava - jedina neprekinuta tradicija Srba'. Agro media, dec
Stevanović, D. (2019) Tragovi vladara. Politika, 7. Jul
Stojanović, D. (2016) O kulturi, možda uzalud. Politika, 2. septembar
Subotić, M. (2019) Između srpstva i pravoslavlja - odnos nacije i konfesije nakon 800 godina od priznanja autokefalnosti SPC. Kultura polisa, Novi Sad, br. 2, posebno izdanje
Subotić, M.R. (2019) Religija kao faktor strateške kulture na primerima hrišćanstva i islama. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 73-92
Štobe, H. (1999) Religijske impikacije sukoba u Centralnoj i Istočnoj Evropi. u: JUNIR godišnjak VI - Hrišćanstvo, društvo, politika, Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Tanasković, D. (2010) Nije baš svaki Srbin pravoslavne vere. Politika, Beograd, Jelena Čalija, Intervju sa prof. dr, 26. septembar
Todorović, M. (2015) Zaboravljeni srpski vladari i njihove zemlje. Beograd: Leo Commerce
Trbovich, A. (2008) A legal geography of Yugoslavia's disintegration. USA: Oxford University Press
Troicki, S. (1953) Crkveno-politička ideologija svetosavske Krmčije i Vlastareve sintagme. Glas SAN - Odeljenje društvenih nauka, Beograd, 212, Odeljenje društvenih nauka, n.s, knj. 2, 155-202
Uspenski, F. (2000) Istorija Vizantijskog carstva od 11. do 15. veka. Beograd: Zepter Book
Veljković, V. (2019) Vek svetosavlja. Peščanik, 9. oktobar
Vukomanović, M. (2004) Uloga religije u jugoslovenskim sukobima. u: Nasilno rasturanje Jugoslavije - uzroci, dinamika, posledice, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2004030S
primljen: 19.04.2020.
prihvaćen: 08.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka