Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 3 od 41  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 4, str. 50-67
Činioci i mehanizmi očuvanja i afirmacije srpske strateške kulture
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresadusankesic9@gmail.com
Ključne reči: strateška kultura; nacionalna kultura; srpska strateška kultura
Sažetak
U radu se razmatra pitanje očuvanja i afirmacije srpske strateške kulture sa ciljem da se identifikuju neki od ključnih činilaca i mehanizama koji utiču na njenu artikulaciju. Kako nacionalna kultura predstavlja širu ideacionu osnovu strateške kulture, na primeru srpskog naroda ukazano je na pojedine činioce nacionalne kulture (literarno nasleđe, istoriju i geografiju) koji određuju pristup pitanjima upotrebe sile i rata. U fokusu ovog rada nalazi se pitanje afirmacije srpske strateške kulture posredstvom društvenih institucija, koje, s obzirom na svoju društvenu ulogu, imaju najveći uticaj na prenos znanja o činiocima strateške kulture. U odnosu na raznorodne društvene institucije koje utiču na obrazovanje i ponašanje pojedinaca, izdvojene su obrazovne i medijske institucije kao ključni društveni subjekti koji utiču na očuvanje i afirmaciju strateške kulture. Razmatranje uloge ovih institucija uključuje i predstavljanje rezultata istraživanja o stanju bezbednosne kulture kod mladih u Republici Srbiji. Značaj ovog istraživanja proističe iz činjenice da, pored ostalog, pruža uvid u stavove srednjoškolaca o doprinosu obrazovnih i medijskih institucija u spoznaji bezbednosne problematike.
Reference
Bodin, M.M., Radojević, K.Z., Kesić, D.B. (2019) Stanje nacionalne bezbednosne kulture kod mladih u Republici Srbiji. Sociološki pregled, vol. 53, br. 2, str. 627-647
Chibnall, S. (1977) Law and order news: An analysis of crime reporting in the British press. London: Tavistock Publications
Cieślarczyk, M. (2010) Kultura bezpieczeństwa i obronności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
Deretić, J. (2004) Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta
Deretić, J. (2000) Srpska narodna epika. Beograd: Filip Višnjić
Gray, C.S. (1986) Nuclear strategy and national style. Maryland: Hamilton Press
Gray, C.S. (1999) Strategic culture as context: The first generation of theory strikes back. Review of International Studies, 25(1): 49-69
Gray, C.S. (2009) Out of the wilderness: Prime time for strategic culture. u: Johnson Jeannie L, Kartchner Kerry M, Larsen Jeffrey A. [ur.] Strategic culture and weapons of mass destruction, New York: Palgrave Macmillan US, 221-241
Greer, C. (2012) Sex crime and the media. London: Willan
Hofstede, G. (2001) Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Janićijević, N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Johnson, J.L. (2006) Strategic culture: Refining the theoretical construct. Defense Threat Reduction Agency - Advanced Systems and Concepts Office
Johnston, A.I. (1995) Cultural realism: Strategic culture and grand strategy in Chinese history. Princeton: Princeton University Press
Johnston, A.I. (1995) Thinking about strategic culture. International Security, 19(4): 32-32
Katzenstein, P.J. (1996) The culture of national security: Norms and identity in world politics. New York: Columbia University Press
Longhurst, K. (2018) Germany and the use of force. Manchester University Press, p. 17
Piwowarski, J. (2018) Three pillars of security culture. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje, 30(30): 22-32
Snyder, J.L. (1977) The Soviet strategic culture: Implications for limited nuclear operations. Santa Monica, CA: RAND Corporation, A project Air Force report prepared for the United States, R-2154-AF
Stanarević, S. (2012) Koncept bezbednosne kulture i pretpostavke njegovog razvoja. Beograd: Fakultet bezbednosti, p. 32, doktorska disertacija
Stepić, M. (2019) Geopolitički temelji srpske strateške kulture. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 166-180
Surette, R. (1992) Media, crime and criminal justice: Images and realities. California: Brooks/Cole Publishing Company
Tompson, K. (2003) Moralna panika. Beograd: Clio
Waltz, K. (1979) Theory of international politics. Boston: Addison-Wesley Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2004050K
primljen: 19.03.2020.
prihvaćen: 09.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.