Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 102  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 2, str. 12-23
Efekat primjene azotnog đubriva na prinos suve biomase sijanog travnjaka u procesu biološke rekultivacije deposola
aEFT - Rudnik + Termoelektrana Stanari, Republika Srpska, BiH
bEFT Trade, Beograd

e-adresanenad.malic@eft-stanari.net
Ključne reči: sijani travnjaci; đubrenje; azot; suva masa; tehnogeno zemljište
Sažetak
U radu su prikazani rezultati trogodišnjeg istraživanja (2011-2013) varijabilnosti ostvarenog prinosa suve nadzemne biomase sijanog travnjaka u zavisnosti od primjene N đubriva. U proučavanju su korišćene tri travno-leguminozne i jedna travna smjesa (ukupno 10 vrsta trava i leguminoza) u procesu biološke faze rekultivacije tehnogenog zemljišta, tipa deposol. Poljsko istraživanje je provedeno u ugljenom basenu Stanari, u Republici Srpskoj (BiH), na platou unutrašnjeg odlagališta otkrivke sa površinskog kopa Raškovac. Sijani travnjaci predstavljaju važnu pokretačku energiju pedogenetskih procesa u rekultivaciji novih zemljiša. Primijenjena su četiri tretmana doza N đubriva (N1 144, N2 114, N3 100, i N4 130 kg/ha N). N đubrivo je korišćeno u osnovnoj i dopunskoj ishrani travnjaka. Primjena N đubriva na sijanom travnjaku pokazala je značajno variranje prinosa suve biomase. Rezultati su varirali po godinama istraživanja, različitim smjesama i pojedinim otkosima. U 2011. godini efekat N bio je niži u prvom nego u drugom otkosu. U 2012. i 2013. godini efekat N je bio veći u prvom otkosu. Najveći prosječan efekat primjene N đubriva bio je kod smjese TDS-3 po svim godinama istraživanja ( x 1 kg N iznosio je 36,32 kg u 2011, 97,67 kg u 2012. i 115,93 kg biomase u 2013. godini). Najveći efekat 1 kg N na prinos biomase izračunat je kod smjese TDS-1 na tretmanu N3 u prvom otkosu 2013. godine (190,12). Najmanji efekat 1 kg N na prinos biomase izračunat je kod smjese TDS-1 na tretmanu N3 u prvom otkosu 2011. godine (10,00). Veći efekat je ostvaren kod niže doze primjene N đubriva, što treba uzeti za buduća normiranja đubriva pri đubrenju sijanih travnjaka u procesu rekultivacije deposola.
Reference
Burger, J., Davis, V., Franklin, J., Zipper, C., Skousen, J., Barton, C., Angel, P. (2009) Tree-compatible ground covers for reforestation and erosion control. Forest Reclamation Advisory, 6, 1-6
Conesa, H.M., García, G., Faz, Á., Arnaldos, R. (2007) Dynamics of metal tolerant plant communities' development in mine tailings from the Cartagena-La Unión Mining District (SE Spain) and their interest for further revegetation purposes. Chemosphere, 68(6), 1180-1185
Dubljević, R. (2007) Uticaj đubrenja azotom na proizvodne osobine livade tipa agrostietum vulgaris u brdskom području Polimlja. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 361-367
Kessler, W., Lehman, J. (1998) Evaluation of grass/clover mixtures for leys. u: 17th General Meeting of the European Grassland Federation, Debrecen, Proceedings, Debrecen: Agricultural University, 231-234
Lindemann, W.C., Fresquez, P.R., Cardenas, M. (1989) Nitrogen mineralization in coal mine spoil and topsoil. Biology and Fertility of Soils, 7(4), 318-324
Malić, N. (2010) Sideracija kao agrotehnička faza eurekultivacije spoljašnjeg odlagališta površinskog kopa Raškovac - stanari. Univerzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Malić, N. (2015) Rekultivacija stanarskih deposola primjenom agromeliorativnih mjera i sjetvom travno-leguminoznih smjesa. Univerzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet, Doktorska teza
Malić, N., Lakić, Ž. (2011) Mogućnost gajenja visokog vijuka (Festuca arundinaceae Schreb.) u rekultivaciji stanarskih deposola. Agroznanje, 12(1), 57-65
Malić, N., Marković, M. (2012) Promjene pedoloških karakteristika deposola u rekultivaciji. Agroznanje, 13(3), 463-474
Pamić, S., Šestić, S., Joldžić, V., Stančić, M. (1978) Utjecaj intenziteta gnojidbe i odnosa N:P2O5:K2O na produktivnost travnjaka. u: INA-Petrokemija u poljoprivredi (Savjetovanje uz 10-godišnjicu djelovanja), Opatija, 125-141
Prentović, T., Ivanovski, P.R., Mitkova, T., Mitrikeski, J., Markoski, M., Stojanova, M. (2007) Uticaj đubrenja i kalcizacije na sastav i prinos prirodnih travnjaka na Jakupici. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 347-354
Stevović, V., Tomić, D., Bokan, N., Đurović, D. (2011) Uticaj primene NPK đubriva na prinos krme i botanički sastav prirodne livade tipa Agrostietum vulgaris. u: Agrosym Jahorina 2011, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Proceedings, 133-138, http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2011
Stojanović, D., Martinović, B., Vučković, M., Simić, S., Filipović, R. (1977) Hemijski sastav zemljišta oštećenih rudarskim radovima. Zemljište i biljka, 26(2), 141-146
Stošić, M. (1990) Influence of mineral fertiliyers on yield and quality of legume-grass mixture and on the statud of phosphorus in the soil. u: Plant - Soil Interactions at low pH, Second International Symposium, Beckley, USA
Stošić, M., Lazarević, D., Terzić, D., Simić, A. (2004) Uloga fosfora u proizvodnji stočne hrane na travnjacima. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 263-272
Tordoff, G.M., Baker, A.J.M., Willis, A.J. (2000) Current approaches to the revegetation and reclamation of metalliferous mine wastes. Chemosphere, 41(1-2), 219-228
Vimmerstedt, J.P., House, M.C., Larson, M.M., Kasile, J.D., Bishop, B.L. (1989) Nitrogen and Carbon accretion on Ohio coal minesoils: Influence of soil-forming factors. Landscape and Urban Planning, 17(2), 99-111
Vučković, S., Simić, A., Đorđević, N., Živković, D., Erić, P., Ćupina, B., Stojanović, I., Petrović-Tošković, S. (2007) Uticaj đubrenja na prinos livade tipa agrostietum vulgaris u zapadnoj Srbiji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 355-360
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj1902012M
objavljen u SCIndeksu: 24.04.2020.
Creative Commons License 4.0