Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 45  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 9, br. 1, str. 103-125
Politička ekonomija novca
aUniverzitet MB, Poslovni i pravni fakultet, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija
cUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresakristijanristic.fpim@yahoo.com, aca@ekof.bg.ac.rs, mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs
Ključne reči: novac; monetarizam; kejnzijanizam; finansijska teorija
Sažetak
Nekadašnju polarizaciju finansijskih teoretičara po pitanju važnosti novca karakteriše višedecenijska konfrontacija monetarista i kejnzijanaca, njihova dugogodišnja debata i suprotstavljenost teza "novac nije važan" i "samo je novac važan", Poslednje dve dekade dvadesetog veka karakteristične su za oficijelnu zajedničku tezu da "novac jeste važan" Opravdanost potrebe za teorijskom analizom u ovom radu i u današnje vreme nalazimo u činjenici da savremena makroekonomska teorija prepoznaje kraj radikalnog antikejnzijanizma a ujedno i kraj intelektualnog monopola dominantne neoliberalne doktrine koja se logički oslanja i/ili iz nje izranja, a to je na monetarizam i sve kasnije teorijske derivate. S druge strane cilj ovog rada nije dosegnuti mogućnost da formulišemo nove teorijske postavke već da pregledom konfliktno uspostavljenih stavova predstavnika različitih doktrina u finansijskoj teoriji uočimo i danas aktuelne probleme i kontroverze, i eventualno i dalje nerešene dileme, kako u finansijskoj teoriji tako i u vođenju monetarne i fiskalne politike. u svetu pa i kod nas.
Reference
Bilgili, F. (2001) The Keynesian-Monetarist Debate on Business Cycles: A Case Study of The Great Depression. Erciyes University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol. 17, 54-71
Bradford, de L.J. (2000) The Triumph of Monetarism?. Journal of Economic Perspectives, American economic association, USA
Đorđević, D., Krstić, D. (2020) Odnos fiskalne politike i održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 7-15
Ghatak, S. (1995) The Keynesian and monetarist views on the importance of money. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-23895-82 (accessed, 05.05.2022)
Groenwegen, P., Vaggi, G. (2003) Monetarism and its critics. u: A Cocise History of Economic Thought, https://link.springer.com/chapter/10.1057/978023050580334 (accessed, 10.05.2022)
Hetzel, R. (2017) What remains of Milton Friedman monetarism. USA: Federal Reserve Bank of Richmond
Ilić, B., Tasić, S. (2021) Kvantitativna analiza uloge proizvodnje u stvaranju vrednosti. Održivi razvoj, vol. 3, br. 1, str. 17-33
Ilić, B., Milojević, I., Miljković, M. (2022) Uloga akcionarskog društva u održivosti razvoja kapitala. Održivi razvoj, vol. 4, br. 1, str. 19-28
Jovanović, B. (2021) Sistem finansiranja amaeričkih federalnih rezervi. Finansijski savetnik, 1(1), 37-54
Klincov, R., Marjanović, N., Trnavac, D., Novovoić, M., Obućinski, D. (2022) Shvatanja ekonomskih zakona u ekonomskoj teoriji. Akcionarstvo, 28(1), 99-114
Komazec, S., Ristić, Ž. (2016) Ekonomija kapitala i fiansiranje razvoja. Beograd: Etnostil
Krstić, D., Brajković, B. (2022) Uloga kredita u savremenim pravnim sistemima. Revija prava - javnog sektora, 2(2), 32-41
Lioudis, N. (2019) Keynesian and Monetarist Economics: How Do The Differ?. https://www.investopedia.com/ask/answers/012615/what-difference-betweenkeynesian-economics-and-monetarist-economics.asp (accessed 05/01/2022)
Mihajlović, M., Ilić, V., Jeremić, D. (2022) Socijalno preduzetništvo u uslovima savremene ekonomije. Akcionarstvo, 28(1), 45-62
Obregon, C. (2020) Beyond Quantitative easing: Towards a new monetary theory. Ediciones univesitarias, search: Academia.Edu
Pantić, N., Damnjanović, R., Kostić, R. (2021) Metod ekonomske analize kao deo metoda društvenih nauka. Akcionarstvo, 27(1), 7-26
Ristić, K. (2020) Meta analyzes and controversy about financialization, growth and stability: A look from post-transition countries of last decade. Economics, Innovative and economics research journal, Oikos Institute, Bijeljina, RS, BiH, pg. 43-53
Ristić, Ž., Živković, A. (1998) Finansijska makroekonomija. Beograd: Čigoja štampa
Savić, A., Bonić, Lj. (2022) Analysis of the impact of reporting on environmental performance indicator on the profitability of European companies. Facta Universitatis -Economics and Organization, 19 (3), 167-182
Živković, A., Lakić, S., Ristić, K. (2019) Monetarni menadžment. Belgrade: Ekonomski fakultet
Živković, A., Ristić, K. (2020) Analysis of the functional domain of doctrinal approaches in monetary theory and policy. Ekonomika, vol. 65, br. 4, str. 53-62
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2301103R
primljen: 18.09.2022.
revidiran: 28.11.2022.
prihvaćen: 29.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 30.04.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka