Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 22, br. 78, str. 9-14
Procena rizika od pada hospitalizovanih pacijenata sa cerebrovaskularnim komplikacijama arterijske hipertenzije
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Zemun'
bVisoka zdravstvena škola strukovnih studija Beogradu

e-adresanikola.chillout@gmail.com
Ključne reči: rizik od pada; skale procene; arterijska hipertenzija; medicinske sestre
Sažetak
UVOD: Pojava neželjenog događaja u zdravstvenoj ustanovi direktan je pokazatelj nivoa sigurnosti bolesnika. Najčešći neželjeni događaji su padovi bolesnika koji čine 70% bolničkih akcidenata. Kod 2 -12% bolesnika registrovan je pad tokom hospitalizacije. Na neurološkim odeljenjima taj procenat se kreće i do 45%. Cilj istraživanja je bio da se kroz komparaciju dobijenih rezultata procene rizika od pada ispitanika primenom tri različite skale, sagleda stepen rizika od pada i utvrdi predikciona pouzdanost i poklapanje primenjenih skala. METOD: Dizajnirano kao retrospektivna studija preseka, pilot istraživanje je realizovano na uzorku od 30 pacijenata, oba pola, starosti od 40 do 90 godina, sa dijagnozom cerebrovaskularne komplikacije arterijske hipertenzije. Kao instrumenti istraživanja primenjene su tri skale za procenu rizika od pada: Morseova, Skala STRATIFY i Hendrich II skala. Za potrebe ekstrahovanja podataka iz medicinske dokumentacije konstruisan je dokumentacioni list. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom i prikazani grafički. REZULTATI: Nijedna od navedenih skala ne obuhvata sve faktore koji utiču na povećanje rizika od pada. Podudarnost između ispitivanih skala u proceni rizika od pada ustanovljena je samo kod 30% ispitanika. Kod 20% ispitanika svaka od tri skale pokazuje sasvim različit stepen procene rizika. Uporedna analiza senzitivnosti i prediktivne sposobnosti ispitivanih skala pokazala je da Morseova skala ima najviši stepen pozitivne prediktivne sposobnosti. Skala Hendrich II je pokazala najveću specifičnost, ali nisku prediktivnu sposobnost. Skala STRATIFY je pokazala najniži stepen osetlјivosti i prediktivne sposobnosti. ZAKLJUČAK: Pacijenti sa cerebrovaskularnim komplikacijama arterijske hipertenzije čine visoko rizičnu grupu kada je opasnost od pada u pitanju. Pouzdana procena rizika od pada i pravovremena prevencija u skladu sa stručnim kompetencijama i dostupnim resursima značajan su deo rada medicinskih sestara u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
Reference
Agencija Za Akreditaciju Zdravstvenih Ustanova Srbije (2010) Priručnik za sprovođenje mera za bezbednost pacijenata prema zahtevima Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Beograd
Aranda-Gallardo, M., Morales-Asencio, J.M., Canca-Sanchez, J.C., i dr. (2013) Instruments for assessing the risk of falls in acute hospitalized patients: a systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv Res, 13:122. Published 2013 Apr 2
Connell, B.R. (1996) Role of the Environment in Falls Prevention. Clinics in Geriatric Medicine, 12(4): 859-880
Costa-Dias, M., Ferreira, P.L. (2014) Fall risk assessment tools. Revista de Enfermagem Referência, IV(2): 153-161
de Jong, M.R., van der Elst, M., Hartholt, K.A. (2013) Drug-related falls in older patients: Implicated drugs, consequences, and possible prevention strategies. Therapeutic Advances in Drug Safety, 4(4): 147-154
Hartikainen, S., Lonnroos, E. (2010) Use of sedatives and hypnotics, antidepressants and benzodiazepines in older people significantly increases their risk of falls. Evidence-Based Medicine, 15(2): 59-59
Hendrich, A. (2007) Predicting Patient Falls. AJN: American Journal of Nursing, 107(11): 50-58
Hendrich, A.L., Bender, P.S., Nyhuis, A. (2003) Validation of the Hendrich II Fall Risk Model: a large concurrent case/control study of hospitalized patients. Applied Nursing Research, 16(1): 9-21
Hrastić, L. (2016) Sveučilišni centar Varaždin, Sveučilište Sever, Odjel za biomedicinske znanosti. Varaždin: Sveučilišni centar Varaždin-Sveučilište Sever-Odjel za biomedicinske znanosti, Završni rad
Ivanović, S. (2017) Faktori rizika za pad i funkcionalna sposobnost starih osoba. Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet, Disertacija, Akademske doktorske studije-Javno zdravlje
Ivziku, D., Matarese, M., Pedone, C. (2011) Predictive validity of the Hendrich fall risk model II in an acute geriatric unit. International Journal of Nursing Studies, 48(4): 468-474
Kadojić, D. (2006) Cerebrovascular complications of arterial hypertension. u: The 1st International Symposium on Hypertension, August 25-27, Osijek, Hrvatska, Proceedings of, Periodicum Biologorum/Branko Vitale (ed
Licul, R., Matteoni, T., Močenić, M. (2017) Procjena rizika od pada - pregled skala za evaluaciju rizika. Journal of Applied Health Sciences, 3(1): 73-78
Lončarić, I. (2018) Sigurnost bolesnika - standard u obrazovanju za kvalitetu u zdravstvu. Journal of Applied Health Sciences, 4(1): 109-113
Lončarić, I., Stavljenić-Rukavina, A. (2018) Sigurnost bolesnika - standard u obrazovanju za kvalitetu u zdravstvu. Zbornik sveučilišta Libertas, 1-2, 2017: 357-366
Lučić, V. (2017) Arterijska hipertenzija u bolesnika s akutnim moždanim udarom. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Medicinski fakultet Osijek-Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo, Završni rad
Mesarić, J., Rak, K.A. (2010) Bolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i programi Svjetske zdravstvene organizacije. Medix, 16(86): 111-114
Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije-Agencija Za Akreditaciju Zdravstvenih Ustanova Srbije (2012) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje arterijske hipertenzije. u: Klinički vodič, Beograd, 7/11
Mojović, S. (2007) Faktori rizika i prevencija padova kod starih. u: Gerijatrijski praktikum, Beograd: Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu
Morse, J.M., Morse, R.M., Tylko, S.J. (1989) Development of a Scale to Identify the Fall-Prone Patient. Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement, 8(4): 366-377
Oliver, D., Daly, F., Martin, F.C., McMurdo, M.E.T. (2004) Risk factors and risk assessment tools for falls in hospital in-patients: a systematic review. Age and Ageing, 33(2): 122-130
Perell, K.L., Nelson, A., Goldman, R.L., Luther, S.L., Prieto-Lewis, N., Rubenstein, L.Z. (2001) Fall Risk Assessment Measures: an Analytic Review. Journals of Gerontology Series a: Biological Sciences and Medical Sciences, 56(12): M761-M766
Schwendimann, R., de Geest, S., Milisen, K. (2006) Evaluation of the Morse Fall Scale in hospitalised patients. Age and Ageing, 35(3): 311-313
Staessen, J.A., Fagard, R., Thijs, L., Celis, H., Arabidze, G.G., Birkenhäger, W.H., i dr. (1997) Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension: the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet, 350: 757-64
Thrift, A.G., McNeil, J.J., Forbes, A., Donnan, G.A. (1996) Risk factors for cerebral hemorrhage in the era of wellcontrolled hypertension: Melbourne Risk Factor Study (MERFS) Group. Stroke, 27: 2020-2025
Vujačić, S. (2017) Rasprostranjenost arterijske hipertenzije među korisnicama usluga Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici. Timočki medicinski glasnik, vol. 42, br. 1, str. 18-25
World Health Organization (2007) HO Global Report on Falls Prevention in Older Age. Switzerland, Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Medicinski pregled (2009)
Padovi i povrede hospitalizovanih pacijenata kao pokazatelji kvaliteta rada bolnica
Milutinović Dragana, i dr.

ABC - čas urg medicine (2018)
Važnost telemedicine u medicinski hitnim stanjima
Vujačić Slađana R.