Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 23, br. 2, str. 75-90
Genetički resursi gajenog i samoniklog povrća u Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
cUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Srbija

e-adresamirjana.vasic@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
Brojnost vrsta i populacija biljaka u ishrani i poljoprivrednoj proizvodnji kao i znanje o načinu gajenja i upotrebi u ishrani čine biološko, kulturalno i sociološko nasleđe čovečanstva. Zahvaljujući povoljnim geografskim, zemljišnim, klimatskim uslovima i velikom diverzitetu biljnog sveta u Srbiji postoji bogata tradicija upotrebe povrća u ishrani, gajenog i samoniklog, autohtonog i donešenog u mnogobrojnim migracijama stanovništva i trgovačkim poslovima. Povrtarstvo se razvijalo u dolinama reka i u blizini velikih potrošačkih centara. U Srbiji se danas pominje preko 70 botaničkih vrsta povrća. Izdvajaju se tri važna povrtarska reona, Ravničarski (duž reka Dunava, Tise i Save), Moravski (uz tri Morave i njihove pritoke) i Brdsko-planinski (istočna, jugoistočna i zapadna područja, Kosovo i Metohija). U tim regionima, u gajenoj i spontanoj flori, treba tražiti i genetske resurse povrća, raznolike domaće i odomaćene populacije nastale zahvaljujući prilagođavanju specifičnim abiotičkim i biotičkim faktorima, uključujući tu i izbor uzgajivača. U Srbiji je organizovan rad, u prošlosti i danas, na projektima, međunarodnim i domaćim, sa ciljem očuvanja genetskih resursa povrća. Prikupljeni uzorci se čuvaju u Banci Biljnih Gena Srbije i u bankama gena širom sveta, a značajan deo u kolekcijama naših instituta. Uzorci su opisani na pasoškom nivou, a oni u kolekcijama instituta i detaljnije. Međutim sve to je nedovoljno. Poslednjih decenija u Srbiji mnogim populacijama i biljnim vrstama povrća preti opasnost da nestanu. Mnoga sela zamiru, retko ko održava seme za sopstvene potrebe, a nestanak mnogobrojnih vrednih genotipova još više ubrzavaju nepovoljni vremenski uslovi. Sa državne sortne liste Srbije skinut je zadnjih godina veliki broj sorti i vrsta povrća koje su se tradicionalno gajile kod nas. Najčešće u baštama, eventualno se još mogu naći, vrste i sorte koje su gotovo prestale da se gaje na većim površinama. Ekspedicija za prikupljanje eventualno preostalih genetskih resursa je nedovoljno, nesistematično su organizovane i bez jasno usmerenog finansiranja.
Reference
Agič, R., Popsimonova, G., Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Todorović, V., Neykov, S., Balliu, B., Matotan, Z., Karic, L., Calin, M., Vozlić, Š.J., Kačiu, S., Dukagjin, Z. (2015) Collecting of onion (Allium cepa L.) and leek (Allium porrum L.) landraces in South Eastern Europe for further ex-situ conservation. SCSB, Vol 24 (1): 10-17
Aleksić, D., Aleksić, Ž., Vasić, A., Ivanović, T., Popović, M., Savić, R., Šišković, M. (1969) Povrtarski priručnik. Beograd: Zadružna knjiga
Anačkov, G. (2009) Taksonomija i horologija roda Allium L. 1754 (Amaryllidales, Alliaceae) u Srbiji. Doktorska disertacija, 1-253
Červenski, J., Gvozdanovic-Varga, J., Glogovac, S. (2011) Domestic cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) populations from Serbian province of Vojvodina. African Journal of Biotechnology, Vol. 10 (27): 5281-5285
Červenski, J., Gvozdanović, V.J., Vasić, M., Zekić, V., Ferencz, A., Tothne, T.Z., Szabo, T., Kalmar, R. (2013) Novi načini uzgoja povrća na okućnicama u cilju stvaranja dodatnog prihoda i samozapošljavanja u prekograničnoj ruralnoj oblasti. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 96 str
Červenski, J., Gvozdenović, Đ., Takač, A., Glogovac, S. (2009) Prikaz nove letnje sorte kupusa - Orion. Selekcija i semenarstvo, vol. 15, br. 3, str. 37-41
Federal Administration for Plant Protection and Veterinarian Medicine (1995) Country report (YU) to the FAO international technical conference on plant genetic resources. Leipzig, http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/srb/doc/1st%20Report%201995.pdf; 1996
Glogovac, S. (2016) Fenotipska varijabilnost i polimorfizam SSR markera u NS kolekciji germplazme paradajza. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Grupa autora (2009) Country report on the state of plant genetic resources for food and agriculture. u: Second Report on the State of World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, Republika Srbija, http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/srb/descriptionil.html
Gvozdanović-Varga, J. (1997) Genetska divergentnost ekotipova belog luka (Allium sativum). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Gvozdanović-Varga, J., Lazić, B., Vasić, M., Červenski, J. (2005) Evaluacija genotipova crnog luka (Allium cepa L.). Natura Montenegrina, 4: 113-120
Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Červenski, J., Petrović, A., Terzić, S., Savić, A. (2013) Raznovrsnost roda Allium i mogućnost korišćenja u organskoj proizvodnji. u: Zbornik referata, 47. Savetovanje agronoma Srbije, 3-9 februar, Zlatibor, Srbija, 117-128
Jančić, R., Stojanović, D. (2008) Ekonomska botanika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ječmenica, M. (2016) Reakcija genotipova pasulja (Phaseolus vulgaris L.) na abiotičke faktore. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska teza
Lazić, B., Ćupurdija, N. (1994) Prilog širenju malo rasprostranjenih i jestivih samoniklih vrsta. Savremena poljoprivreda, Vol 42, ( 126-130, vanredni broj
Lazić, B., Vrebalov, T., Penčić, M., Đurovka, M., Makević, V. (1997) Formiranje genofonda za potrebe BBGJ. Savremena poljoprivreda, 46 (1-2); 69-85
Lazić, B., Potkonjak, A., Igić, R., Vujasinović, V. (2002) Biological and production specificities of some wild alliums of the Vojvodina province. u: Symposium proceeding, First Symp. on Horticuluture, Skopje, 3-8
Lazić, B., Milošević, M., Dragin, S. (2009) Uloga banke gena u očuvanju i korišćenju genetičkih resursa. u: Upravljanje genetičkim resursima biljnih i životinjskih vrsta Srbije, Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti, Knjiga 3
Lazić, B. (2011) Međuzavisnost organske poljoprivrede i biodiverziteta. u: Ugrenović V.; Filipović V. [ur.] Organska proizvodnja i biodiverzitet - I otvoreni dani biodiverziteta, Pančevo, 29. jun, Zbornik referata, 25-35
Lazić, B., Ilić, Z., Đurovka, M. (2013) Organska proizvodnja povrća. Sremska Kamenica-Novi Sad: Centar za organsku poljoprivredu iz Selenče, 336
Malešević, M., Lazić, B., Dušić, D., Horvat-Skenderović, T., Hopić, S., Kolesarić, V. (2002) Organska proizvodnja - zakonska regulativa. u: Zbornik radova sa savetovanja u Subotici, septembar, Beograd: Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine SR Jugoslavije, 320
Maras, M., Pipan, B., Šuštar-Vozlič, J., Todorović, V., Đurić, G., Vasić, M., Kratovalieva, S., Ibusoska, A., Agić, R., Matotan, Z., Čupić, T., Meglič, V. (2015) Examination of Genetic Diversity of Common Bean from the Western Balkan. J Amer. Soc. Hort. Sci., 140: 308-316
Marjanović, J.A., Andjelković, V., Ognjanov, V., Stevanović, D.Z., Zdravković, J., Radović, J., Dimitrijević, M., Pencić, M., Korać, N., Prodanović, S., Savić, I.M., Jecmenica, M., Berlekovic, D., Vasić, M., Petrović, P. (2013) Nacionalni program očuvanja i održivog korišćenja biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu (2013 - 2020). Završni nacrt, 51 str. in press
Marković, Ž., Stevanović, D., Lazić, B., Đurovka, M., Gvozdenović, Đ., Ilić, Z. (1997) Genetski resursi povrća. Savremena poljoprivreda, 46 (1-2); 117-128
Milenković, L., Ilić, Z., Vasić, M., Đurovka, M. (2009) Morfološke odlike i hemijski sastav sorata i populacija paprike u južnoj Srbiji i centralnom Kosovu. Agroznanje, 10 (39); 99-105
Mileusnić, V., Lazić, B., Todorović, V. (2009) Genetički resursi u organskoj proizvodnji kao faktor ruralnog razvoja. Agroznanje, 10 (4); 5 1-57
Milošević, M., Vasić, M., Savić, A., Gvozdanović-Varga, J., Petrović, A., Nikolić, Z., Červenski, J., Mikić, A., Terzić, S. (2013) Lokalne sorte iz bašta Fruške gore. u: Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti i održivosti životne sredine EEES2012 / Efficient resource utilization and sustainable development EKOR2012, Zbornik radova (elektronski izvor), Subo, 151-156
Moravčević, Đ. (2012) Morfološke, proizvodne i hemijske karakteristike domaćih populacija belog luka proletnjaka (Allium sativum L.). Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Oljača, S., Kovačević, D., Dolijanović, Ž. (2002) Agrobiodiverzitet u organskoj poljoprivredi. u: Zbornik radova sa savetovanja Organska proizvodnja - zakonska regulativa, Subotica, septembar, Beograd: Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine SR Jugoslavije, 83-92
Pavlović, N., Zdravković, J., Cvikić, D., Adžić, S., Girek, Z., Ugrinović, M., Zdravković, M. (2011) Plant gene bank and vegetable varieties biodiversity in Smederevska Palanka. Selekcija i semenarstvo, vol. 17, br. 2, str. 1-7
Radić, Đ. (2011) Povrtarstvo za školu i narod. Sombor: Gradska biblioteka Karlo Bjelicki, Priredio Branko Jokić, Fototipsko izd, reprint 2011, 393 str
Takač, A., Gvozdenović, Đ., Gvozdanović-Varga, J., Vasić, M., Bugarski, D. (2005) Characteristics of old tomato cultivars. Natura Montenegrina, (4): 83-91
Todorović, V. (2007) Morfološke i biološke karakteristike samoniklog luka (Allium ursinum L.). Banja luka, Rep. Srpska: Univerzitet u Banjaluci - Polj. fakultet, Doktorska teza, 130 str
Todorović, V., Vasić, M., Zarić, D., Čičić, D., Davidović, M. (2011) Possibility of using the genetic resources of Eastern Herzegovina in organic farming. u: 22. International symposium Food safety production, 19-25 jun, Trebinje, BiH – RS, Proc. Of, 281-283
Tomaš, M., Pejanović, R., Glavaš-Trbić, D., Njegovan, Z. (2011) Organska poljoprivreda u podunavskom regionu. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, SI-1 412, pp. 220-228
Vasić, M., Mihailović, V., Mikić, A., Gvozdanović-Varga, J. (2006) Bob (Vicia faba L.) - nekad, sad i nadalje. u: Tematski zbornik IV međunarodne eko-konferencije Zdravstveno bezbedna hrana, Novi Sad, Srbija, 20-23. septembar, II, 331-336
Vasić, M., Mikić, A., Zdravković, M., Srebrić, M. (2009) Genetic resources of grain legumes in Serbia. Lisbon: ECPGR, Report: ECPGR Working Group on Grain Legumes Fourth Meeting
Vasić, M., Pavlović, N., Gvozdanović-Varga, J., Ilić, Z., Moravčević, Đ., Zdravković, M., Cvikić, D., Červenski, J., Anačkov, G. (2011) SEEDNet (2004-2010) u genetskim resursima povrća u Srbiji. u: Zb.Rad. XVI Savetovanja o biotehnologiji, Čačak, 4-5. mart, 145-151
Vasić, M., Milošević, M., Savić, A., Petrović, A., Nikolić, Z., Terzić, S., Gvozdanović-Varga, J., Sikora, V., Adamović, D., Červenski, J., Maksimović, L., Đalović, I., Popović, V. (2013) Očuvanje agrobiodiverziteta kao šansa za održivi i ruralni razvoj. u: 47. Savetovanje agronoma Srbije, 3-9 februar, Zlatibor, Srbija, Zbornik referata, 105-115
Vasić, M. (2014) Očuvanje i povećanje agrobiodiverziteta u organskoj poljoprivredi. u: Lazić B. [ur.] Čudesan svet organske poljoprivrede, Novi Sad: Zelena mreža Vojvodine, 81-93
Vasić, M. (2004) Genetička divergentnost pasulja. Beograd: Zadužbina Andrejević
Zdravković, J., Pavlović, N., Girek, Z., Zdravković, M., Cvikić, D. (2010) Characteristics important for organic breeding of vegetable crops. Genetika, vol. 42, br. 2, str. 223-233
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SelSem1702075L
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka