Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 855-868
Pravo zaposlenog na privatnost kao segment bezbednosti i zdravlja na radu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresap.jovanovic@pf.uns.ac.rs, d.bozicic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Ovaj rad je nastao u okviru projekta: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Ključne reči: ljudska prava; pravo na privatnost; bezbednost i zdravlje na radu; dostojanstven rad; kontrola na radu; video nadzor na radu
Sažetak
Pravo zaposlenog na privatnost jeste segment bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, jer se tim pravom štiti njegova privatnost, tj. njegov ukupni lični integritet (fizički, psihički, moralni, etički, socijalni). Kroz zaštitu tog ličnog integriteta štiti se zdravstvena, životna i radna sposobnost zaposlenog, a od njegove radne sposobnosti zavisi rad i produktivnost rada. Na produktivnosti rada bazira se određena interesna unija zaposlenih i poslodavca, bez koje nema stabilnosti radnog odnosa. Sa druge strane, vršeći svoju upravljačku vlast, poslodavac organizuje i kontroliše rad zaposlenih, pri čemu postoji mogućnost da se ugrozi ili povredi njihova privatnost. Ovde se otvara pitanje mere i dokle se može ići sa kontrolom rada zaposlenih, a da se ne povredi njihovo pravo na privatnost. Sa tim u vezi, postoje određeni pravni standardi, na koje se u ovom radu autori pozivaju.
Reference
*** (2006-2011) Zakon o zaštiti ličnih podataka. Službeni glasnik BiH, br. 49/06, 76/11 i 89/11
*** (2008-2012) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni list Crne Gore, br. 79/08, 70/09, 44/12
*** (1971) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 7
*** (2003) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni glasnik SCG - Međunarodni ugovori, br. 9
Connelly, A. M. (1986) Problems of Interpretation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. International and Comparative Law Quarterly, 35(3): 567-593
Dimitrijević, V. (2010) Video-nadzor u javnom i privatnom prostoru. Pravni zapisi, vol. 1, br. 2, str. 390-399
Etinski, R., Đajić, S., Tubić, B. (2017) Međunarodno javno pravo. Pravni fakultet u Novom Sadu, str. 470
Golob, R. (1997) Sistemi zaščite in varovanja oseb in premoženja. Ljubljana, str. 214
Hendrickx, F. (2001) Protection of workers‘ personal data in the EU: surveillance and monitoring at work. pp. 111-113
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima. Beograd, str. 251
Jašarević, S. (2008) Socijalno-ekonomska prava u vezi sa radom u međunarodnim i evropskim standardima. Radno i socijalno pravo, br. 1, str. 177-179
Jašarević, S. (2016) Nove tendencije u oblasti zaštite ličnih podataka na radu u međunarodnom i evropskom pravu, tematski zbornik Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije. Pravni fakultet u Novom Sadu, knjiga 4, str. 263-282
Jovanović, P. (2006) Ugradnja ljudskih i socijalno-ekonomskih prava u međunarodno, evropsko i naše radno pravo. Radno i socijalno pravo, br. 1-6, str. 10-11
Jovanović, P. (2018) Radno pravo. Pravni fakultet u Novom Sadu, str. 179
Jovanović, P.P., Božičić, D.M. (2016) Zaštita i bezbednost zaposlenih na radu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 753-771
Jovanović, P.P., Božičić, D.M. (2017) Normativni okvir zaštite moralnog integriteta zaposlenih. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1229-1249
Kovačević, Lj. Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. str 525
Kovačević, Lj. (2013) Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd, str. 92 i 135
Kovačević, L. (2013) Radnopravna zaštita građanskih sloboda i prava zaposlenih na mestu rada - prodor demokratskih vrednosti u svet rada ili kompenzacija za veću nesigurnost zaposlenja?. Teme, vol. 37, br. 4, str. 1583-1599
Kovač-Orlandić, M. (2018) Pravo zaposlenog na privatnost i njegova zaštita. Pravni fakultet u Beogradu, str. 28; doktorska disertacija
Krstić, I. (2006) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života - član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Beograd: Beogradska inicijativa za ljudska prava, str. 11
Lubarda, B. (2004) Evropsko radno pravo. Podgorica: CID, str. 18
Mantouvalou, V. (2012) Are Labour Rights Human Rights?. European Labour Law Journal, 3(2): 151-172
Marković, R. (2014) Ustavno pravo. Pravni fakultet u Beogradu, str. 467
Matchett, A. (2003) CCTV for security professionals. Burligton: Elsevier Science, pp. 236
Popović, D. (2016) Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: JP Službeni glasnik, str. 305
Potokar, M., Androić, S. (2016) Video Surveillance and Corporate Security. Journal of Criminal Justice and Security, No. 2, pp. 150
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 185
Smith, M.J., Carayon, P., Sanders, K.J., Lim, S-Y., LeGrande, D. (1992) Employee stress and health complaints in jobs with and without electronic performance monitoring. Applied Ergonomics, 23(1): 17-27
Stanton, J.M., Barnes-Farrell, J.L. (1996) Effects of electronic performance monitoring on personal control, task satisfaction, and task performance. Journal of Applied Psychology, 81(6): 738-745
Šunderić, B.M. (2001) Pravo Međunarodne organizacije rada. Beograd, str. 302
Warren, S.D., Brandeis, L.D. (1890) The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4(5): 193
Westin, A.F. (1970) Privacy and Freedom. pp. 57
Žarković, I. (2015) Mere elektronskog nadzora zaposlenih i pravo na privatnost na radnom mestu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 3, str. 165-182
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-20000
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka