Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Uticaj bioloških, psiho-socijalnih i organizacionih faktora rada na motivaciju za zaštitu na radu
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresasnezana.zivkovic@znrfak.znrfak.ni.ac.rs
Ključne reči: zaštita na radu; funkcionalna autonomija; motivacija za zaštitu na radu; skala za merenje motivacije za zaštitu na radu
Sažetak
Motivacija za rad je jedan od centralnih i najznačajnijih faktora radnog ponašanja, važan, ne samo sa stanovišta efikasnosti, produktivnosti radnika, radnog ponašanja uopšte, već i sa stanovišta bezbednosti radnika. Kako novije studije pokazuju, motivacija za rad, manje ili više posredno deluje i doprinosi ukupnom zadovoljstvu i psihofizičkom zdravlju radnika. Motivacija se gotovo paralelno istražuje u okviru naučnih disciplina organizacije rada, psihologije rada, sociologije rada, ergonomije i dr. Motivacija za zaštitu na radu je samo jedan od aspekata motivacije za rad. Ostvarivanje bezbednih uslova rada predstavlja kompleksan proces koji je u funkciji specifične individualne motivacije za zaštitu na radu, organizacije radnog procesa i šire kulture rada. Predmet istraživanja koje prikazujemo u radu je motivacija za zaštitu na radu, odnosno uticaj bioloških, socijalnih, psiholoških i organizacionih faktora u konkretnim uslovima rada i kod konkretnih ličnosti na motivaciju za zaštitu na radu. Istraživanjem složenog fenomena motivacije za zaštitu na radu, utvrdiće se hijerarhija motiva i faktori koji u našim socijalnim i organizacionim uslovima utiču na motivisanost radnika za zaštitu na radu.
Reference
Markič, M., Nikolić, V., Živković, S. (2010) Obvladovanje znanja na području varnosti in zdravlja pri delu. u: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, Međunarodna konferencija, Portorož
Markič, M., Kolenc, I., Živković, S. (2010) Vršni managerji in preventivna varnost. u: Znanstveno stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sigurnost M&S 2010(V), 9. jun 2010. Tema konferencije: Planiranje i sigurnost, Programski ciklus: Osnovne funkcije menadžmenta, Čakovec
Nikolić, V., Živković, S. (2008) Upravljanje vanrednim situacijama ekološkog karaktera sa bihejvioralnog aspekta. Ekologica, Beograd, -16, 181-186
Stojanović, S., Zdravković, S., Grozdanović, M. (2003) Motivation for occupational safety I. u: Ergonomics in the Digital Age, Ergonomics Conference, Seul, vol. 5 on CD-IEA
Stojanović, S. (2004) Measure of occupational health motivation. u: International Conference Quality Management Dependability and DQM (VII), str. 417-243
Stojanović, S., Zdravković, S. (2002) Motivacija za zaštitu na radu. Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, vol. 2, br. 2, str. 179-188
Todorović, M., Živković, S. (2010) Organizaciona kultura kao jedan od glavnih činilaca za uspešno upravljanje zaštitom. u: 50 godina organizovane zaštite na radu u Srbiji, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, str. 306-313
Todorović, M., Živković, S. (2010) Organizational culture in the function of occupational health care at work. u: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2010, 13. Međunarodna konferencija, Belgrade, 29-30. June, str. 155-161
Živkovič, S. (2010) Sovremennyj koncept menedžmenta kačestvom v zaščite rabočej i žiznennoj sredy. u: VI meždunarodnoj konferencii: Innovatika - 2010, Uljanovskij gosudarstvennyj universitet, str. 161-162
Živkovič, S. (2010) Upravlenie zaščitoj - integracija na buduščee. Uljanovskij gosudarstvennyj universitet, Uljanovsk, predavanje po pozivu
Živković, S., Rakić, T. (2009) Uticaj menadžmenta ljudskih resursa na motivisanost zaposlenih za rad i bezbednost i zdravlje na radu. u: Međunarodni naučno-stručni skup Menadžment, inovacije, razvoj, Vrnjačka banja, 03-04. april, Banja Luka
Živković, S. (2009) Savremeni koncept menadžmenta. u: V konferencija Dani primenjene psihologije, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju
Živković, S. (2010) Contemporary concept of quality management in living and working environment safety. u: VI meždunarodnoj konferencii: Innovatika - 2010, Uljanovskij gosudarstvennyj universitet, Sbornik naučnyh rabot, str. 39-55
Živković, S., Todorović, O. (2010) Improvements after introduction of integrated management system standards. u: 13. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2010, Belgrade, 29-30. June, str. 147-154
Živković, S. (2008) Motivacija za zaštitu na radu. Niš: Fakultet zaštite na radu
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.