Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:107
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:36

Sadržaj

članak: 3 od 57  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 7, str. 178-188
Nauke odbrane ili vojne nauke - pola veka bez odgovora
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odnose sa javnošću, Beograd

e-adresasrdjan.blagojevic@mod.gov.rs
Projekat:
Ovaj članak je nastao kao rezultat rada na naučnom projektu Vojne akademije Univerziteta odbrane "Vojska u političkom sistemu Srbije", koji finansira Ministarstvo odbrane Republike Srbije (broj projekta VA-DH/1/19-21)

Ključne reči: odbrana; rat; nauke odbrane; vojne nauke; činioci vojnih nauka
Sažetak
ada je uobičajeno da se u savremenom svetu različiti problemi rešavaju primenom nauke i naučnih metoda, i mada je očigledno da savremene vojske koriste naučna saznanja ne samo u pogledu razvoja ratne tehnike, nego i prilikom planiranja i izvođenja svojih dejstava, u Republici Srbiji vojne nauke nisu prepoznate u sistemu nauka. Zato se prilikom akreditacije studijskih programa i Vojne akademije, odnosno Univerziteta odbrane (osnovan 2011. godine), pribeglo pripajanju vojnih nauka već konstituisanoj naučnoj oblasti menadžment i biznis koja je svrstana u društveno-humanističko obrazovno-naučno polje, a vojna naučna teorija u užu naučnu oblast vojni menadžment. Vojni menadžment je dalje inkorporisao sve primarne vojne discipline (taktiku, operatiku, strategiju, rukovođenje i komandovanje i logistiku odbrane), dok je usklađivanje studijskih programa dovelo do porasta broja predmeta koji u nazivu imaju pojam menadžment i potiskivanja primarnih vojnih ili ostalih, za oficirski poziv bitnih društvenih predmeta (npr. filozofije, političkog sistema, ustavnog prava, sociologije rata i vojske, istorije ratne veštine, retorike, međunarodnih odnosa). Jedan od razloga za ovakvo stanje jeste i preširoko određenje ovih nauka kao nauka odbrane. U radu su kritički sagledani dosadašnji pokušaji da se nauke odbrane ili vojne nauke uvrste u sistem nauka u Srbiji, sa posebnim osvrtom na problem imenovanja tih nauka i određivanja njihovih granica ili linija dodira i susreta sa drugim naukama. Rešavajući postavljenu dilemu - nauke odbrane ili vojne nauke - u korist ovog drugog naziva, autori ističu specifičnosti bitnih činilaca vojnih nauka (predmeta, teorije, jezika i metoda) i neophodnost da se vojne nauke uvrste u postojeću listu naučnih, odnosno stručnih oblasti u društveno-humanističkom obrazovno-naučnom polju.
Reference
Cu, S. (1982) Umijeće ratovanja. Zagreb: Globus
de Mestr, Ž. (2013) O dželatu. Beograd: Službeni glasnik
Dugin, A., Savin, L. (2018) Mrežni ratovi. Beograd: Avala pres
Đurić, Ž., Stojadinović, M. (2018) Država i neoliberalni modeli urušavanja nacionalnih političkih institucija. Srpska politička misao, br. 4, str. 41-57
Erl, E. (1952) Tvorci moderne strategije. Beograd: Vojna biblioteka, Vojno delo
Fuks, Ž. (1971) O sistemu vojnih nauka. u: Ilić Stevo, Vučinić Mihajlo [ur.] Vojna nauka, zbornik, Beograd: Vojnoizdavački zavod, 232-234
Fuller, J.F.C. (1993) The foundations of the science of war. Fort Leavenworth, Kansas: U.S. Army Command and General Staff College Press
Gaćinović, R. (2009) Društvena suština rata. Politička revija, vol. 8, br. 4, str. 81-100
Hart, L. (1937) Moderni rat. Beograd: Vojna biblioteka, Geca Kon
Karneiro, R.L. (2002) Politička ekspanzija kao izraz principa eliminacije kroz kompeticiju. u: Čupić Čedomir [ur.] Politička antropologija, hrestomatija, Beograd: Fakultet političkih nauka, 205-210
Levi-Stros, K. (1980) Mitologike, tom 1 - presno i pečeno. Beograd: Prosveta
Lodewyckx, P. (2011) Defense sciences: Do they exist?. Vojno delo, vol. 63, br. 2, str. 73-82
Lukić, R. (1971) Vojne discipline - nauke i veštine. u: Ilić Stevo, Vučinić Mihajlo [ur.] Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 68-75
Makijaveli, N. (2013) O umeću ratovanja. Beograd: Magelan pres
Marček, J., Kovač, M. (2011) Sistem nauka odbrane i njihovo mesto u sistemu nauka u društvu. u: Nauke odbrane, zbornik, Beograd: Vojna akademija, 21-47
Milošević, N. (1990) Metod i metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola, Institut za strategijska istraživanja
Momčilo, S. (2003) Vojne nauke. Beograd: Vojna akademija
Pavićević, V. (1971) Epistemološki status vojnih znanja. u: Ilić Stevo, Vučinić Mihajlo [ur.] Vojna nauka, zbornik, Beograd: Vojnoizdavački zavod, 86-90
Ratković, R. (1971) Odnos političkih i vojnih nauka. u: Ilić Stevo, Vučinić Mihajlo [ur.] Vojna nauka, zbornik, Beograd: Vojnoizdavački zavod, 255-261
Starčević, S., Kajtez, I., Vukadinović, G. (2017) Rat u svetlu Bosijeove filozofije istorije i političke etike. Vojno delo, vol. 69, br. 1, str. 232-259
Starčević, S., Blagojević, S. (2017) Kreveldov spor sa Klauzevicem - da li je smisao rata politički?. Srpska politička misao, Institut za političke studije, Beograd, br. 2, str. 117-134
Šešić, B. (1971) O čemu govori vojna nauka. u: Ilić Stevo, Vučinić Mihajlo [ur.] Vojna nauka, zbornik, Beograd: Vojnoizdavački zavod, 80-85
Šušnjić, Đ. (1973) Kritika sociološke metode. Niš: Gradina
Šušnjić, Đ.J. (1995) Otpori kritičkom mišljenju. Beograd: Čigoja štampa
van Kreveld, M. (2010) Transformacija rata. Beograd: Službeni glasnik
van Kreveld, M. (2012) Uspon i propadanje države. Beograd: Albatros plus
Virilio, P. (2011) Kritični prostor. Čačak - Beograd: Gradac
Žomini, A. (1952) Pregled ratne veštine. Beograd: Vojno delo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1907178B
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2020.