Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 31  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 2, str. 489-498
Ombudsmansko delovanje u zaštiti ljudskih prava
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamaja@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: ombudsman; Zaštitnik građana; nacionalni mehanizam za zaštitu ljudskih prava
Sažetak
Institucija ombudsmana, izvorno nastala u Švedskoj davne 1809. godine, tokom vremena dobija planetarni karakter. Istovremeno, povećavale su se i njegove nadležnosti: od klasičnog kontrolora javne uprave ombudsman izrasta u nacionalnu instituciju zaštite ljudskih prava. Ustav Srbije (2006) određuje Zaštitnika građana kao nezavisnog državnog organa koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave i javnih službi.. Delovanje Zaštitnika građana u sferi zaštite ljudskih prava posmatrano je sa opšteg aspekta. Uloga Zaštitnika građana je prepoznata u kreiranju odgovarajućeg zakonodavnog ambijenta, zatim u svojstvu nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava (NHRI) i kao nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Celinom svojih nadležnosti Zaštitnik građana se pozicionira kao značajna institucija zaštite ljudskih prava, ali dometi njegovog delovanja u velikoj meri određeni su kako njegovim personalnim kapacitetom tako i spremnošću parlamenta i vlade da postupaju u skladu sa njegovim preporukama i inicijativama.
Reference
*** (2002) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 9
*** (2002) Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (2010) Zakon o elektronskim komunikacijama. Službeni glasnik RS, br. 44
*** (2018-2019) Zakon o strancima. Službeni glasnik RS, br. 24/2018 i 31/2019
*** (2018) Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2017. godinu. 161-3/18 od 15. 03. 2018
*** (2019) Mišljenje sa preporukama Zaštitnika građana 12-22-2867/18. 25. 04. 2019
*** (2018) Mišljenje sa preporukama Zaštitnika građana. 5-2-1395/15 od 07. 05. 2018
*** (2012) Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2011. godinu. 22-13/12 del. Br. 4771 od 15. 03. 2012
*** (2015) Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2014. godinu. 22-3/15 od 14. 03. 2015
*** (2017) Redovan godiši izveštaj Zaštitnika građana za 2016. godinu. 161-7/17 od 15. 03. 2017
*** (2012) Odluka Ustavnog suda Srbije IUz 1218/2010 od 24. 05. 2012. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2016) Odluka Ustavnog suda IUz 244/2015. Službeni glasnik RS, br. 81
*** (2011) Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu. 48-220/11 del. br. 5048 od 15. 03. 2011
*** (2019) Principles on the protection and promotion of the Ombudsman Institution (''the Venice Principles''). CDL-AD (2019) 005 Opinion No. 897/2017
*** Recommendation No. R (97) 14 of the Committee of ministers to member states on the establishment of independent national institutions for the promotion and protection of human rights
*** (2005-2007) Zakon o Zaštitniku građana. Službeni glasnik RS, br. 79/05, 54/2007
*** (2018) Odluka Ustavnog suda Srbije IUo 279-2016 od 19. 01. 2018. Službeni glasnik RS, br. 48
*** (2007) Izveštaj Zaštitnika građana za 2007. godinu
*** (2013) Odluka Ustavnog suda Srbije IUz 1245/2010. Službeni glasnik RS, 60
*** (2019) Redovani godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu. 3411-69/19 od 15. 03. 2019
Aviani, D. (1999) Pojam i vrste ombudsmana. Hrvatska javna uprava, 1, 67-95
Glušac, L. (2016) Razvoj nacionalnih institucija za ljudska prava. u: Stojanović Đorđe, Lišanin Mladen [ur.] Srbija i institucionalni modeli javnih politika:problemi i perspektive, Beograd, 265-301
Jovičić, M. (1969) Ombudsman:čuvar zakonitosti i prava građana. Beograd
Milkov, D. (2008) Zaštitnik građana Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 197-215
Milkov, D.L. (2018) Nastanak i razvoj institucije ombudsmana. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 2, str. 431-448
Pajvančić, M. (2003) Ombudsman u ustavnom sistemu Srbije - od ideje do realizacije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 1-2, str. 43-58
Petrušić, N. (2007) Problemi u funkcionisanju lokalnog ombudsmana. u: Petrušić Nevena [ur.] Pristup pravosuđu - instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije, Niš
Radojević, M. (2016) Preobražaj ombudsmana u savremenim pravnim sistemima s posebnim osvrtom na instituciju Zaštitnika građana u Republici Srbiji. Beograd, doktorska disertacija
Raj, K.C. (2003) National human rights institutions: Good governance perspectives on institutionalization of human rights. American University International Law Review, 2, 259-300
Rajska, D., Ridzińska-Bluszcz, Z. (2016) Ombudsperson Intitutions in EU before ECHR and COE: Examples of Poland, Sweden and Montenegro
Reif, L. (2011) Transplantation and adaptation: The evolution of the human rights ombudsman. Boston College Third World Journals, 2, 269-310
Serzhanova, V. (2018) Rights and freedoms in the Constitution of the Republic of Poland. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 79, str. 51-70
Stojanović, D. (2004) Ustavno pravo. Niš
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-23052
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka