Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 297  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 67, br. 4, str. 29-36
Poslovna kultura - faktor uspešnosti poslovanja nacionalnih organizacija
aThe College of Academic Studies "Dositej", Belgrade
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresavuk.miletic88@gmail.com, nikolavcurcic@yahoo.com, zoki@medianis.net
Projekat:
451-03-9/2021-14

Sažetak
Predmet ovog rada je istraživanje stavova vlasnika i top menadžera nacionalnih organizacija iz različitih sektora poslovanja kako da se podi-zanjem nivoa na kojem se ostvaruje ideja o poslovnoj kulturi uvećaju šanse da organizacija postane konkurentna. U radu se polazi od pretpostavke da poslovna kultura zavisi od konteksta u kome organizacija funcioniše i kao takva značajno utiče na performanse. Svaka organizacija formira sopstveni imidž u svojoj organizacionoj sredini koji se bazira na strategiji kvaliteta proizvoda i usluga koje pruža, načelima ponašanja i moralnih principa zaposlenih. S obzirom da utiče na poslovni učinak i stavove pre-ma radu, poslovna kultura, mora biti dizajnirana tako da bude prilagođena svakoj radnoj grupi. Rezultati istraživanja pokazuju da u zavisnosti od donosilaca odluka u organizaciji i stila rukovođenja javljaju se značajne razlike u organizacijama u pogledu nivoa na kojem se ostvaruje ideja o po-slovnoj kulturi u organizaciji. U istraživanju su korišćene hipotetsko -deduktivne metode, analitičko -deduktivne i komparativne metode, me-tode eksplanacije, istorijske i statističko -deskriptivne metode.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bodin, M. (2018). Kultura i organizacija. Politička revija, vol. 57, br. 3, str. 33-42
Edmonds C., (2012), February 22nd, 2012, tekst dostupan na: smartblogs.co (14. 04.2018). Edmondson, Amy C., Is Yours a Learning Organization, HarvardBusiness School, HBR,
Janićijević, N. (2013), Organizaciona kultura i menadžment, Ekonomski fakultet, Beograd
Jones, P. (1999). The Performance Management Pocketbook, Alresford: Management Pocket books Ltd.
Filipović, S. (2012). Organizaciona kultura -okosnica poslovnog uspeha, Progressive magazine
Miletić, V. (2020). Liderstvo u savremenoj organizaciji. Ekonomika, Niš
Miletić, V., Ćurčić, N., & Simonović, Z. (2020). Quality standardization: A factor of sustainable competitiveness of companies in Serbia. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 44, 99-114. https://doi.org/10.5937/AnEkSub2044099M
Miletić, V., & Ćurčić, N. (2021). Building strategic alliances as agents of business internationalization for domestic companies. Ekonomija: teorija i praksa, 14(3), 64-82. https://doi.org/10.5937/etp2103064M
Milovančević, M. (2017). Poslovna kultura u inženjerskom menadžmentu, Univerzitet u Nišu-Milovamčević,
Mumford, M. D., Scott, G. M., Gaddis, B. and Strange, J. M. (2002). Leading creative people: orchestrating expertise and relationships, Leadership Quarterly, 13(6), 705-750
Perišić, H. (2019). Organizacijska kultura i karakteristike zadataka u organizaciji, Ekonomski fakultet, Split
Sokolović, B., Katić, I., Lošonc, A., Ivanišević, A., Nešić, A. (2020). Digitalna kulturai promene u organizaciji. Trend, Kopaonik
Stevanović, A. (2017). Organizational Culture an climate as he requirements of innovation in organizations, Škola biznisa, br. 2,
Mihaela, V., Bratianu, C. (2012). Organizational Culture Modeling. Management & Marketing Vol. 7, No. 2, sa: www.questia.com
Vukonjanski, J. (2013). Relacije dimenzija organizacione kulture i različitih organizacionih ishoda u preduzećima u Srbiji. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin",
Vukonjanski, J., Nikolić, M., et al. (2012). Relationship between GLOBE Organizational Culture Dimensions, Job Satisfaction and Leader-Member Exchange in Serbian Organizations, Journal for East European Management Studies Vol. 17, No. 3, Preuzeto sa: www.questia.com
Cokins, G. (2009), Performance Management: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics, Hoboken, New Jersey: John Wiley& Sons, Inc.
Vukotić, S., Čeko, M., Gaćinović, D. (2016) Uticaj organizacione kulture na poslovanje preduzeća u Republici Srpskoj i Srbiji, Sociološki diskurs, godina 6, broj 12, decembar, str. 35-55
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2104029M
primljen: 27.09.2021.
prihvaćen: 30.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka