Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 5, br. 2, str. 99-124
O stupnjevima razuma u islamu u odgovoru na Arkunovu kritiku islamskog razuma
Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Sažetak
Muhamed Arkun, dugogodišnji redovni profesor islamskih studija na Sorboni, nesumnjivo je bio jedan od najuticajnijih reformističkih mislilaca u savremenom muslimanskom svetu. Svojom ključnom naučnom i životnom idejom o potrebi za kritikom islamskog razuma značajno je promenio metodološki pristup razumevanju naučne i kulturne baštine islama u skoro svim stručnim i univerzitetskim krugovima na Zapadu i širom današnjeg islamskog sveta. On opsežno piše o tome da saznajni principi i analitički instrumenti islamskih tradicionalnih nauka danas nemaju nikakav kredibilitet i da ih moderan čovek, iz svoje epistemološke perspektive, nužno ocenjuje kao neracionalne. Arkun ističe da su tradicionalni muslimanski teolozi i juristi grešili kada su o islamskom razumu poučavali kao o apsolutnom razumu koji ne zavisi od istorijskih konteksta i u prilog svojoj tvrdnji dodaje da razum u Kuranu označava isključivo praktičan i empirijski razum. U ovom radu koristimo metodu filozofske analize sadržaja najvažnijih Arkunovih dela u kojima on detaljno obrazlaže svoju kritiku islamskog razuma. U okviru odgovora na njegovu kritiku, objasnićemo da se u Kuranu i u ukupnoj naučnoj baštini islama priznaje kosmološka vrednost raznih stupnjeva razuma i da se realnost i saznanje nipošto ne redukuju u okvire instrumentalnog i empirijskog razuma. Govorićemo o jedanaest različitih razuma u islamu, a to su: pojmovni, teorijski, praktični, metafizički, kolektivni, univerzalni, pojedinačni, empirijski, instrumentalni, intuitivni i sakralni razum. Suprotno Arkunu, koji u modernim zapadnim školama mišljenja vidi merilo obnove islamskog razuma, napomenućemo da su danas na Zapadu svi izgubili nadu u moderno prosvetiteljstvo. Štaviše, moderna instrumentalna nauka otuđena je od svih višnjih stupnjeva razuma i slepo sledi najprofaniju sferu racionalnosti, čija načela i usmerenja određuje društvena i medijska moć. Zaključićemo da istinu i rešenje mnogostrukih kriza modernog života isključivo treba tražiti u zatrpanim riznicama sakralnog, teorijskog i praktičnog razuma prefinjene islamske i ukupne religijske tradicije.
Reference
Ahmari, ibn Hamid Muhamed (1990) Muhamed Arkun va maalim min afkarihi. al Bajan, 35, 24-34
Amoli, A.D. (2005) Marefat-šenasi dar Koran. Kom: Markaze našre Esra
Arab-Salehi, M., Motakifar, S. (2014) Nakde negahe tatbikije Muhamed Arkun be akle eslami va akle garbi. Kabasat, 72, 5-35
Arkun, M. (1996) Tarihijjat al fikr al arabi al islami. Bejrut: Markaz al inma al kavmi va Markaz as sakafi al arabi, preveo na arapski Hašim Salih
Arkun, M. (1998) Kadaja fi nakd al akl ad dini: Kejfe nafhamu al islam al javm. Bejrut: Dar at talia, preveo na arapski Hašim Salih
Arkun, M. (2015) Az edžtehad be nakde akle eslami. Tehran: Tavana, preveo na persijski i dodao objašnjenja Mahdi Haladži
Bahmanijar, I.M. (1996) At Tahsil. Tehran: Moasseseje entešarat va ćape Danešgahe Tehran, kritičko izdanje pripremio Murteza Mutahari
Bahrani, M. (2011) Negahi be araje Muhamed Arkun. Motaleate Havare mijane, 66, 177-187
Drakulić, B. (2011) Etičke vrednosti u religiji i psihijatriji. Psihijatrija danas, vol. 43, br. 1, str. 31-45
Džabraili, M., Motakifar, S. (2014) Muhamed Arkun va asibhaje akle dini. Kalame eslami, 89, 57-74
Halilović, M. (2015) Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 53-70
Halilović, M. (2016) Authority in the service of morality: Miskawayh's analysis of social thought. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 85-104
Halilović, T. (2014) Istiniti snovi - dodir svetova u islamskoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 113-129
Halilović, T. (2014) Doktrinarna gnoza u islamu - položaj i značaj. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 21-34
Halilović, T. (2015) Značaj tradicije u islamskim naukama s osvrtom na ideje Ajatolaha Dževadija Amolija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 1-16
Harazi, S.S. (2010) Muhamed Arkun va nousazije tafakkore dini. Ajin, 89, 32-33
Harb, A. (1987) Muhamed Arkun va kiraat al fikr al islami. Minbar al hivar, 9, 107-121
Hašimi, K. (1998) Arkun va mašru nakd al akl al islami, iškalijjat al alakat bejn al akl al islami va al vahj. Kadaja islamijja muasira, 3, 245-262
Ibn, Sina Abu Ali Husein (2000) An Nadžat min al gark fi bahr ad dalalat. Tehran: Moasseseje entešarat va ćape Danešgahe Tehran, kritičko izdanje pripremio Muhamed-Taki Danešpažuh
Jazdi, M.M. (1985) Ta'likat ala Nihajat al hikma. Kom: Muassasat Fi tarik al Hakk
Kalin, B. (1990) Povijest filozofije - s odabranim tekstovima filozofa. Zagreb: Školska knjiga
Kamal, A. (1986) Mašru an nakd fi kiraat at turas: Havla at takamul fi a'mal Muhamed Abid al Džabiri va Muhamed Arkun. Al Mustakbal al arabi, 86, 25-32
Masudi, Dž., Ostadi, H. (2009) Nakde akle arabi-eslami dar didgahe Džabiri va Arkun. Pažuhešhaje falsafi-kalami, 11(2), 1-26
Moršedizade, A. (2006) Baz-sazije eslam az masire šakke Dekarti; moruri bar ara va andišehaje Muhamed Arkun, motafakkere mosalmane Aldžazajeri. Ahbare adjan, 19, 37-39
Muhamed, A. (1990) Kako čitati Kur'an. u: Karić E. [ur.] Suvremena ideologijska tumačenja Kurana i islama, Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 541-573
Parsania, H. (2010) Raveš-šenasije entekadije Hekmate Sadrai. Kom: Ketabe farda
Parsanija, H. (2012) Nauka i filozofija. Beograd: Centar za religijske nauke Kom, preveo s persijskog Seid Halilović
Sabzevari, H.M.H. Šarh al Manzume. Tehran: Dar al ilm
Sadra, M., Širazi, S.M. (1960) Al Hikma al mutaalija fi al asfar al aklijja al arbaa. Kom: Manšurate Mostafavi
Šarif, R.S. (1993) Nahdž al balaga. Kom: Muassasat an našr al islami
Tabatabai, M.S.H. (1996) Nihajat al hikma. Kom: Muassasat an našr al islami
Tusi, N.H. (2004) Šarh al Išarat va at tanbihat. Kom: Bustane ketab, kritičko izdanje pripremio ajatolah Hasanzade Amoli
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1602099H
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka