Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 67, br. 3, str. 547-557
Neophodna promena paradigmi - upravljanje komunalnim čvrstim otpadom u Beogradu, Srbija
aCity of Belgrade Administration, Secretariat for Utilities and Housing Services, Department for Municipal Waste Management, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresapopovicflorina@gmail.com
Ključne reči: Komunalni čvrst otpad; Sakupljanje otpada; Transport otpada Zemlja u razvoju; Beograd; Srbija; Promena paradigme
Sažetak
Cilj rada je da se proceni trenutna situacija u oblasti upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u Beogradu, analizom: pravnih okvira, količine otpada koji nastaje, sistema sakupljanja, transporta, deponovanja, odvojenog sakupljanja reciklabilnih materijala, inicijative o minimizaciji količina otpada koji nastaje. Porast urbane populacije, ograničena finansijska sredstva, odsustvo savremenih tehnologija naročito u oblasti tretmana i odlaganja otpada, zakoni koji su usvojeni 2009. godine i drugi faktori, doveli su do loše situacije u oblasti upravljanja otpadom, što predstavlja ozbiljan problem u očuvanju životne sredine. Analiza je zasnovana pretežno na podacima kojima raspolaže Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća", koje trenutno jedino pruža usluge sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog čvrstog otpada. Komunalni čvrsti otpad nastaje u domaćinstvima, poslovnim objektima, školama, drugim institucijama, maloprodajnim objektima, na javnim zelenim površinama, grobljima i slično. Dat je pregled različitih elemenata postojećeg sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u Beogradu: nastajanje otpada, način sakupljanja, transporta, odlaganja, kao i zakonodavni okvir. Dat je pregled ključnih karakteristika, problema i ciljeva sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u Beogradu. Urađena je analiza efikasnosti postojećeg sistema za odvojeno sakupljanje reciklabilnih materijala. Socijalna dimenzija jedan je od činioca koji u velikoj meri utiču na sistem upravljanja komunalnim čvrstim otpadom i koji nikako ne sme biti zanemaren. Navedene su neke smernice za naredni period, kako bi se obezbedila neophodna promena paradigme i razvio uspešan, funkcionalan sistem upravljanja komunalnim čvrstim otpadom.
Reference
*** (2002) Republic of Serbia Census Data. Belgrade: RS Census Bureau
*** (2011) 2011 Census of population, households and dwellings in the Republic of Serbia: First results. Belgrade: Statistical Office of the Republic of Serbia, Bulletin
*** (2009) The law on waste management. Official Gazette of the Republic of Serbia SG RS, 36
*** (2009) The Law on packaging and packaging waste. Official Gazette of the Republic of Serbia, 36
*** (2008) Report on the state of the environment in the Republic of Serbia for 2007. Belgrade, Serbia: Ministry of environment and spatial planning
*** (2009) Determination of the waste composition and the estimation of the amount in order to define the strategy of secondary material management within the sustainable development of the Republic of Serbia, Belgrade, Serbia. Novi Sad: Faculty of Technical Science
Božanić, V., Jovanović, B. (2012) Waste management system, first edition. Belgrade: Faculty of Organizational Sciences
Government of the Republic of Serbia (2010) The waste management strategy for period 2010-2019. Belgrade, Republic of Serbia: Ministry of Environment and Spatial Planning
Linzner, R., Beigl, P. (2005) Analyzing the waste generation in the city of Belgrade. u: Conference Environment for Europe, Symposium with International Participation, Belgrade, Serbia and Montenegro, Proceedings, CD, 176-180
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/HEMIND120620087P
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka