Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 1, str. 136-158
Zločin i kazna - Evropa i Srbija XIX veka
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresalakobrija93@gmail.com
Ključne reči: kažnjavanje; retribucija; prevencija; penologija; kazneno izvršno pravo
Sažetak
Nova shvatanja i novi zahtevi koji su postavljeni pred državu dovode do promena u shvatanju kazni i kažnjavanja. Retributivizam, koji se zasniva na čistoj odmazdi za učinjeno delo bez bilo kakvih drugih ciljeva, biva prevaziđen utilitarizmom. Shvatanje da se kažnjava sa određenim ciljem i to pre svega radi zaštite društva kroz zastrašivanje postaje osnova onovremenog pristupa kaznama i kažnjavanju. Recepcija tih ideja i njihovo pretočavanje u praktična rešenja nisu išli ni lako ni brzo ni ravnomerno. Evropska društva 19. veka nisu bila ni blizu ujednačena kako u ekonomskom i privrednom smislu, tako ni u duhovnom, kulturnom i bilo kom drugom. Recepcija ovih načela trajala je tokom čitavog 19. veka da bi danas u znatnoj meri postala univerzalna, odnosno opšteprihvaćena.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
Boonin, D. (2008) u: The Problem of Punishment, Cambridge: Cambridge University Press
Bosworth, M., ur. (2005) Encyclopedia of prisons & correctional facilities. USA: SAGE Publications, Inc
Bošković, M. (2015) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica Srpska
Bošković, M. (2016) Socijalna patologija. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Bošković, M. (2016) Kriminologija. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Budić, M. (2017) Kantov retributivizam i smrtna kazna. Theoria, vol. 60, br. 3, str. 130-154
Carlsmith, K.M., Darley, J.M., Robinson, P.H. (2002) Why do we punish?: Deterrence and just deserts as motives for punishment. Journal of Personality and Social Psychology, 83(2), 284-299
Ćopić, S. (2007) Pojam i osnovni principi restorativne pravde. Temida, vol. 10, br. 1, str. 25-37
Ćorović, E. (2015) Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Novi Pazar: Sven
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - nastanak zatvora. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jakšić, D., Davidović, D. (2013) Razvoj kaznenog sistema u krivičnom pravu Srbije. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 4, str. 525-538
Janković, I. (2014) Macke. Pravni zapisi, vol. 5, br. 2, str. 573-585
Janković, I. (2012) Na belom hlebu, smrtna kazna u Srbiji, 1804-2002. Beograd: Službeni glasnik
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2010) Kriminologija. Beograd: Prometej
Krkljuš, L. (2003) Odabrani izvori iz pravne istorije srpskog naroda. Novi Sad: Pravni fakultet
Krkljuš, L. (2008) Istorija država i prava sprskog naroda. Novi Sad: Pravni fakultet
Milevski, V. (2013) Retributivne teorije kazne. Theoria, vol. 56, br. 2, str. 37-59
Mirković, Z. (2013) Kazna lišenja slobode u Srbiji 1804-1860. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 155-170
Mirković, Z.S. (2013) Smrtna kazna i kazna trčanja kroz šibe u Srbiji 1804-1860 - rituali pogubljenja i javnog mučenja. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Mišambled, R. (2015) Istorija nasilja - od kraja srednjeg veka do danas. Novi Sad: Akademska knjiga
Mrđenović, D. (1988) Ustavi i vlade Kneževine Srbije, Kraljevine Srbije, Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije (1835-1941). Beograd: Iro nova knjiga
Nikolić, D. (1991) Krivični zakonik Kneževine Srbije. Niš: Gradina
Pradel, Ž. (2008) Istorijat krivičnih doktrina. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Radoman, M. (2016) Penologija i kazneno izvršno pravo. Beograd: Udruženje pravnika Srbije
Stojanović, Z. (2019) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Todorović, M. (2011) Telesne kazne u Srbiji u XIX veku i njihovo ukidanje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 58, str. 235-248
Vasiljević, T. (1987) Đorđe D. Cenić - razvoj krivičnopravne misli u Srbiji XIX veka. Srpska akademija nauka i umetnosti
Vasiljević-Prodanović, D. (2011) Teorije kažnjavanja i njihove penološke implikacije. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 3, str. 509-525
Živanović, T. (1967) Zakonski izvori krivičnog prava Srbije i istorijski razvoj njenog krivičnog pravosuđa od 1804. do 1865. Beograd: Naučno delo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Civitas2001136L
primljen: 17.02.2020.
prihvaćen: 17.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2021.