Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
1993, vol. 41, br. 3-4, str. 269-283
Kažnjivi delikti i kriterijumi za njihovo međusobno razgraničenje
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: kažnjivi delikt; krivično delo; privredni prestup; prekršaj
Sažetak
U radu se analiziraju vrste deliktnih ponašanja iz kaznenog prava i elementi za njihovo međusobno razgraničenje. Svaka definicija pojedinog pravnog pojma, pa tako i kažnjivog delikta, podrazumeva određivanje elemenata karakterističnih za taj pojam (konkretnu kategoriju kažnjivog delikta) i elemenata na osnovu kojih se taj pojam razlikuje od drugih sličnih pojmova (ostale kategorije kažnjivih delikata). Polaznu osnovu za utvrđivanje elemenata teorijskog razgraničenja među postojećim kategorijama kažnjivih delikata predstavljaju definicije u pravnim propisima, dok se dodatni kriterijumi dobiju iz preostalih odredaba pravnih propisa kojima to pravo inkriminiše pojedinu kategoriju kažnjivog delikta.
Reference
Bavcon, L., Šelih, A. (1978) Kaznensko pravo. Ljubljana: Uradni list Slovenije
Brkić, M., Crnogorčević, J. (1959) Osnovni zakon o prekršajima
Crnogorčević, J. (1958) Osnovi kaznenog pravnog sistema SFRJ. Beograd
Crnogorčević, J., Dokić, M. (1966) Zakon o privrednim prestupima - sa komentarom i sudskom praksom. Beograd: Savremena administracija
Crnogorčević, J. (1973) O novoj koncepciji privrednih prestupa. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 11, br. 2, str. 287-290
Crnogorčević, J. (1967) Delikti u kazneno-pravnom sistemu Jugoslavije i potreba daljeg razvitka toga sistema. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 5, br. 2, str. 1-19
Ćosić, B. (1957) Pravna lica i njihova kaznena odgovornost. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 1, str. 6
Đokić, M. (1963) Kriterijumi za razgraničavane prekršaja odnosno privrednih prestupa i krivičnih dela 'srodnih' po svojim obeležjima. Pravni život, br. 4, str. 34-35
Đorđević, M.Đ. (1968) Krivična odgovornost pravnih lica. Beograd
Đorđević, M.Đ. (1985) Odnos i razlika privrednih prestupa prema krivičnim delima i prekršajima. Pravni život, br. 11-12, str. 1-4
Đorđević, M.Đ., Mihajlovski, A. (1978) Delikti kaznenog prava. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Grubač, M.V., Perić, O.M., Pihler, S. (1982) Osnovi prava o privrednim prestupima. Beograd: Privredna štampa
Horvatić, Ž. (1986) Krivično i prekršajno reagovanje i ponašanja koja opravdavaju kažnjivost. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 24, br. 3-4, str. 19
Kelzen, H.V. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Kultura
Klajn, L. (1986) Neka teoretska metodološka pitanja pravnog kažnjavanja privrednih prestupa i prekršaja. u: Savetovanje Saveza udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Bled, referat
Lazarević, B. (1955) Prilog pitanju krivične odgovornosti pravnih lica. Pravni život, br. 7-8, str. 40
Lukić, R.D. (1970) Uvod u pravo. Beograd
Mihajlovski, A. (1975) Razgraničenje krivičnog dela i prekršaja. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 13, br. 2, str. 205-213
Mrvić-Petrović, N. (1989) Prekršaji u pravnom sistemu Jugoslavije. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Obradović, Z. (1956) Nešto o odnosu između krivičnih dela, privrednih prestupa i prekršajnih dela. Pravni život, br. 12, str. 31
Pantić, B. (1979) Položaj i uloga organa za prekršaje u zaštiti javnog poretka. u: Aktuelni problemi prekršajnog ponašanja u Jugoslaviji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, str. 133
Perić, O.M. (1989) La responsabilité pénale des personnes morales l'exemple du droit yougoslave. Revue internationale de criminologie et de police technique, br. 3, str. 279
Perić, O.M. (1977) Razmatranje o pojmu privrednih prestupa u našem pravnom sistemu. u: Privredni kriminalitet, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, str. 315
Pihler, S. (1984) Prekršaji u kaznenom sistemu Jugoslavije. Beograd
Srzentić, N. (1954) Problemi privrednih delikata. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3-4, str. 349-352
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1987) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Tahović, J.Đ. (1954) O Krivičnoj odgovornosti pravnih lica s obzirom na karakter naših privrednih organizacija. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3-4, str. 370
Visković, N. (1976) Pojam prava - prilog integralnoj teoriji prava. Split: Pravni fakultet
Vodinelić, V.V. (1991) Građansko pravo - uvodne teme. Beograd: Nomos
Vrhovšek, M. (1984) Prilog kritici postojeće odgovornosti pravnih i odgovornih lica za privredne prestupe. Naša zakonitost, Zagreb, br. 9, str. 1001
Vrhovšek, M. (1982) Razlikovanje krivičnih dela, privrednih prestupa i prekršaja. 13. maj, vol. 1, br. 2, str. 40-41
Vrhovšek, M., Jerinić, P. (1990) Zakon o privrednim prestupima - sa komentarom, sudskom praksom i registrom pojmova. Šabac: Dragan Srnić, 3. izd
Zlatarić, B. (1955) Problemi privrednih delikata naše stvarnosti. Naša zakonitost, Zagreb, br. 2
Zlatarić, B. (1977) Krivično pravo - opći dio. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.