Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 89  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 50, br. 3-4, str. 259-297
Rezultati istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, Beograd
cFondacija Ana i Vlade Divac, Beograd
Ključne reči: anketa; sredstva za zaštitu bilja; percepcija; ponašanje korisnika SZB
Sažetak
Istraživanje je podstaknuto pretpostavkom da korisnici sredstava za zaštitu bilja (SZB) u Srbiji nisu dovoljno upoznati sa propisima i obučeni za efikasnu i bezbednu primenu SZB. Cilj istraživanja je bio da se dobiju odgovori na odabrana pitanja na osnovu kojih bi se mogli proceniti obučenost i ponašanje korisnika, odnosno da li je primena SZB u skladu sa propisima kod korisnika koji se snabdevaju SZB u poljoprivrednim apotekama. Zahvaljujući inicijativi i podršci Fondacije Ana i Vlade Divac, na teritoriji Republike Srbije organizovano je anketiranje korisnika SZB o poznavanju propisa i ponašanju u vezi sa upotrebom SZB. Anketiranju je prethodila obuka anketara, a upitnik je dizajniran da ispita stavove ispitanika o ponašanju pri odabiru, primeni, skladištenju, upotrebi lične zaštitne opreme, poznavanju propisa u ovoj oblasti, upravljanju ambalažnim otpadom i drugim odabranim važnim aspektima u vezi sa korišćenjem SZB. Anketari su sproveli istraživanje od 7-17. maja 2021. godine, tokom kojeg je metodom slučajnog i reprezentativnog uzorka intervjuisano 1030 poljoprivrednika, u 116 opština i 227 poljoprivrednih apoteka. Odgovori na pitanja iz upitnika grupisani su u logične celine, analizirani i prikazani za teritoriju Republike Srbije, urađena je segmentacija rezultata ukupnog uzorka po regionima, polu, godinama starosti i nivou obrazovanja. Istraživanjem su najviše obuhvaćena gazdinstva kod kojih je veličina obradive površine do 10 ha (71,8% za celu Srbiju), a najzastupljeniji su bili ispitanici stariji od 50 godina (58,7%), sa srednjom stručnom spremom (74,7%). Poljoprivredne apoteke su glavni snabdevač SZB (96,2%), a većina ispitanika odlučuje u odabiru SZB (83,8%). Pre kupovine 91,5% ispitanika se konsultuje sa stručnim licima, a najkorisnije savete za odabir SZB dobijaju od apotekara (67,4%), savetodavaca (18,9%), predstavnika proizvođača SZB (7,5%), a najmanje preko interneta, TV emisija i štampe (2,3%). Većina ispitanika primenjuje SZB prema uputstvu (85,7%), a evidenciju o vrstama i količinama SZB koje skladišti i upotrebljava vodi 75,7% ispitanika. Veliki procenat korisnika SZB ne koristi ličnu zaštitnu opremu (4,6%), dok kompletnu ličnu zaštitnu opremu koristi samo 21,3% ispitanika. Oko 6% ispitanika je kupovalo ilegalna SZB, a glavni razlozi su bili veće poverenje (56,6%), povoljnija cena (25,3%) i preporuka (13,1%). Od ukupnog broja ispitanika, samo 15,6% skladišti SZB u posebnoj prostoriji za ovu namenu, čak 24,2% ispitanika ne ispira ambalažu SZB. Zabrinjavajuće je ponašanje u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom SZB, pri čemu 50% ispitanika ambalažu odlaže u komunalni otpad, 37,4% je uništava spaljivanjem, 3,3% je odlaže na polju, a samo 9,3% odlaže na posebno mesto do preuzimanja od firme za prikupljanje ambalaže. Prskalicu ili orošivač poseduje 95,7% ispitanika, pri čemu njihovu kalibraciju pre primene SZB obavlja 38%. Neki članovi Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. glasnik RS", br. 41/09 i 17/19) su na snazi od 1. januara 2022. godine. Od posebnog značaja su odredbe koje se odnose na kontrolu ispravnosti uređaja za primenu SZB, a čak 82% ispitanika nije upoznato sa ovim. Samo 27,4% ispitanika poznaje Zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Od ukupnog broja ispitanika, 57% je mišljenja da im obuka o SZB nije potrebna, 22,2% da je potrebna, 14,5% da im je potrebna, ali ne mogu za to odvojiti vreme ili ne znaju kome da se obrate (6,2%). Većina ispitanika (40,6%) smatra da bi savetodavci PSSS trebalo da budu edukatori korisnika SZB, zatim predstavnici proizvođača SZB (23,2%), apotekari (22,3%), prosvetni i naučni radnici (11,4%). Obuka korisnika SZB je od velike važnosti i u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja biće obavezna od 1. januara 2022. godine, pri čemu je o ovom upoznat Mali procenat ispitanika (11,6%). Svega 37,7% ispitanika ovog istraživanja podržava da u Srbiji važe isti propisi o sredstvima za zaštitu bilja kao što su u EU 30,3% je protiv, a 32% ne zna koji su to propisi. Dobijeni rezultati pokazuju da korisnici SZB u Srbiji (1) nisu dovoljno upoznati sa propisima i obučeni za efikasnu i bezbednu primenu SZB, (2) da se SZB u velikoj meri ne primenjuju u skladu sa propisima, (3) da je visok rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, (4) da je potrebno uvođenje sistema permanentnih obuka, periodične provere znanja i sertifikacije korisnika SZB, (5) da je potrebno uvođenje sistema kontrole ispravnosti uređaja za primenu SZB i (6) da je za primenu obavezno poznavanje i poštovanje zakonske regulative i vođenje evidencije o primeni SZB.
Reference
*** (2009/2019) Zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41/2009 i /2019
*** (2019) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/3544-18%20 -%20lat.pdf
Damalas, C.A., Koutroubas, S.D. (2018) Farmers' behaviour in pesticide use: A key concept for improving environmental safety. Current Opinion in Environmental Science & Health, 4: 27-30
European Court of Auditors (2020) Sustainable use of plant protection products: Limited progress n measuring and reducing risks. European Court of Auditors, Special Report No 05/2020
Matthews, G.A. (2008) Attitudes and behaviours regarding use of crop protection products: A survey of more than 8500 smallholders in 26 countries. Crop Protection, 27: 834-846
World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2019) Global situation of pesticide management in agriculture and public health: Report of a 2018
World Health Organization WHO-FAO survey. https://apps.who.int/iris/handle/10665/329971, 73 p
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/BiljLek2203259M
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka