Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 123  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 13, br. 2, str. 113-131
Da li oligopolska pozicija banaka utiče na performanse poslovanja bankarskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresaalmir.dr2@gmail.com
Ključne reči: Performanse; privatizacija; koncentracija; banke u Federaciji BiH
Sažetak
Nivo bankarske koncentracije se značajno povećao u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine kao rezultat uspješno završene privatizacije, formiranja novih banaka, spore tranzicije i brze liberalizacije. Brza liberalizacija je u domaći bankarski sektor uvela jaku konkurenciju s jedne strane, dok je s druge strane došlo do pojačane koncentracije pojedinih većih banaka u sistemu. Osnovni cilj ovog istraživanja bit će usmjeren na analizi uzajamno-korelativne veze između osnovnih mjera oligopolske pozicije banaka te njihovog uticaja na poboljšanje ili pogoršanje performansi efikasnosti poslovanja domaćih banaka, kao što su povrat na aktivu (ROA), povrat na vlasničku glavnicu (ROE) i neto kamatna margina (NIM). Period istraživanja pokriva godine od 2008: Q1 do 2020:Q4 na kvartalnoj osnovi. Sljedeće promjenljive su korištene kao nezavisne promjenljive u modelu: HHI indeks tržišne koncentracije u kontekstu kredita, udio stranih banaka u ukupnoj vlasničkoj strukturi banaka (FB), veličina banke (BS) i stopa rasta ukupnih kredita (GRTL). Međuzavisnost promjenljivih u ovoj studiji ispitana je pomoću OLS regresionog modela. Rezultati su pokazali da promjenljiva udio stranih banaka u ukupnoj vlasničkoj strukturi (FB) ima pozitivan uticaj na promjenljivu prinos na aktivu (ROA), dok promjenljiva veličina banke (BS) i indeks tržišne koncentracije za kredite (HHI_krediti) imaju negativan uticaj. Rezultati su također pokazali da dvije nezavisne promjenljive stopa rasta ukupnih kredita (GRTL) kao i udio banaka u stranom vlasništvu (FB) imaju pozitivan uticaj na promjenljivu prinos na vlasničku glavnicu (ROE), dok varijable indeks tržišne koncentracije kredita (HHI_krediti) i veličina banke (BS) imaju negativan efekat. Treći rezultat je promjenljiva neto kamatna margina (NIM) koja ima najsnažniji pozitivan uticaj na dvije promjenljive, udio banaka u stranom vlasništvu (FB) i stopu kreditnog rasta (GRTL), dok koncentracija za kreditne plasmane(HHI) i veličina banke (BS) imaju negativan efekat.
Reference
Abdul, R.N.A.A., Md, R.A.F.B. (2015) Ownership Structure and Bank Performance. Journal of Economics, Business and Management, 3(5): 483-488
Audio, I., Ellouze, A. (2013) Market Structure and Performance of Tunisian Banks. International Journal of Economics and Financial Issues, No.3 (2), pp. 345-354
Bikker, J.A., Haaf, K. (2002) Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 26(11): 2191-2214
Bikker, J.A., Haaf, K. (2002) Measures of competition and concentration in banking industry: A review of literature. Economic and financial modeling, 9 (2), 53-98
Claessens, S., Jong-Kun, L. (2003) Foreign Banks in Low-Income Countries: Recent Developments and Impacts. u: Hanson James, Honohan Patrick, Majnoni Giovanni [ur.] Globalization and National Financial Systems, Washington, DC: World Bank, 109-150
Claessens, S., Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (2001) How does foreign entry affect domestic banking markets?. Journal of Banking & Finance, 25(5): 891-911
Durbin, J., Watson, G.S. (1951) Testing for serial correlation in least squares regression II. Biometrika, Vol. 38, No. 1/2, pp. 159-177
Goldberg, L.G., Rai, A. (1996) The structure-performance relationship for European banking. Journal of Banking & Finance, 20(4): 745-771
Haque, F., Shahid, R. (2016) Ownership risk-taking and performance of banks in emerging economies: Evidence from India. Journal of Financial Economic Policy, 8(3): 282-297
Havrylchyk, O., Jurzyk, E. (2006) Profitability of foreign banks in Central and Eastern Europe: Does the entry mode matter?. Bank of Finland-Institute for Economies in Transition (BOFIT), Discussion Papers br. 5
Hermes, N., Lensink, R. (2004) Foreign Bank Presence, Domestic Bank Performance and Financial Development. Journal of Emerging Market Finance, 3(2): 207-229
Jeon, B.N., Olivero, M.P., Wu, J. (2011) Do foreign banks increase competition? Evidence from emerging Asian and Latin American banking markets. Journal of Banking & Finance, 35(4): 856-875
Kovačević, I. (2012) Banking in Serbia 2001-2011: Changes, results and consequences. u: Banks and Insurance companies in Serbia 2001-2011 and comparison with the countries in the region, Business Info Group, No. 1, pp.38-52
Plakalović, N., Alihodžić, A. (2015) Novac, banke i finansijska tržišta. Banjaluka: Ekonomski fakultet
Staikouras, C.K., Wood, G.E. (2004) The Determinants Of European Bank Profitability. International Business & Economics Research Journal (IBER), 3(6): 57-68
Thapa, M. (2010) Competitive Strategy and Performance of PYC. Nepal Journal of Management, No. 1 (1)
Yildirim, S.H., Philippatos, G.C. (2007) Efficiency of banks: Recent evidence from the transition economies of Europe, 1993-2000. European Journal of Finance, No. 13: pp.123-143
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/bhekofor2102113A
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka