Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 53, br. 2, str. 513-522
Satelitske tehnologije u funkciji Evropskog koncepta održivog razvoja poljoprivrede
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet

e-adresambozovic@afrodita.rcub.bg.ac.yu
Sažetak
Razvoj novih kosmičkih tehnologija omogućio je snimanje elektromagnetnog spektra, ne samo za potrebe kosmičkih istraživanja, nego i za potrebe istraživanja planete Zemlje. Satelitska istraživanja regionalne geološke strukture, hidrološkog ciklusa, hidrogeohemijskih, biogeohemijskih i klimatskih procesa sve više se uklapaju u globalni monitoring čitave planete. Satelitska osmatranja i praćenja određenih pojava treba da predstavljaju važan i neophodan segment u planovima održivog razvoja i procesima racionalnog upravljanja prirodnim resursima. Planiranje i optimalno korišćenje prostora bitan je faktor razvoja svake zemlje i svake zajednice pri čemu daljinska detekcija i daljinsko upravljanje procesima ne samo da imaju veoma važnu ulogu, nego i veliku opravdanost kako sa ekološkog, tako i sa ekonomskog aspekta. Podaci dobijeni satelitskim osmatranjem i snimanjem postali su neophodni u geologiji, poljoprivredi, šumarstvu, vodoprivredi, okeanografiji, ekologiji, meteorologiji i dr. segmentima razvoja civilizacije. Multidisciplinarna i funkcionalna obrada i primjena podataka dobijenih satelitskim skeniranjem, predstavlja dobru osnovu za planiranje prostora u ekološki racionalnom i ekonomski opravdanom modelu razvoja širih zajednica.
Reference
*** (1981-1984) Problems of protection and advancement of aqua territory of Boka Kotorska Bay. Kotor: Institute of Marine Biology
*** (1981-1984) Capacities, states, protection and possibilities of exploitation coastal's region of South Adritatic Basin. Kotor: Institute of Marine Biology, Head of Subject: Milan Bozovic
Božović, M. (1997) Karst kao ekološki fenomen. u: 3. Simpozijum o zaštiti krasa, Zbornik radova, Beograd: SANU - Odbor za kras i speleologiju SANU, str. 2-13
Božović, M. (1998) Identification of diffuse sources of agricultural pollution in the Danube catchment area: The stretch in Yugoslavia. u: Expertentagung der arbeitsgruppe bodenschuty der arge donaulander (5), Bratislava
Božović, M. (1998) Karst as ecological phenomena. u: International Congress of Ecology -INTECOL, Florence, Leiden: Italy International Association of Ecology, Backhuys Publishers, NL
Božović, M. (1999) Ecological aspect of present condition and possibilities of agricultural production in FR Yugoslavia. u: 5 th International Symposium: New Trends in Breeding Farm Animals, Institut za stočarstvo Zemun, str. 207-215
Božović, M. (1988) Antropogeni faktor u biosferi. u: Jugoslovenska konferencija Tehnička kultura u zaštiti životne sredine, Beograd, str. 3-8
Božović, M. (1993) Izvori i zone zagađenja u Bokokotorskom zalivu. u: Jugoslovenska konferencija Zaštita voda 93, Aranđelovac, Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, str. 56-62
Božović, M., Janković, M., Stijepčević, J. (1993) Boka - nacionalni park. u: Jugoslovenska konferencija 'Zaštita voda 93', Aranđelovac, Zbornik radova, Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, str. 62-68
Božović, M., Stijepčević, J. (1993) Negativni efekti deterdženata u Bokokotorskom zalivu. u: Jugoslovenska konferencija Zaštita voda 93, Aranđelovac, Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, str. 68-73
Božović, M. (1993) Vegetacija kao faktor zaštite akvatorije Bokokotorskog zaliva. u: Jugoslovenska konferencija Zaštita voda 93, Aranđelovac, Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, str. 73-77
Božović, M., Stijepčević, J. (1993) Maktofitske zajednice algi kao bioindikatori zagađenja. u: Jugoslovenska konferencija Zaštita voda 93, Aranđelovac, Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, str. 68-73
Božović, M. (1995) Possibilites of using of Wastewatwers in agriculture: An analysis. u: On Waste Treatment Technologies and Watwr Qualiti Management in Tamis river Watershead, Bucuresti-Pančevo: BSB Enginering and Research Institute for Waste Water Treatment, M
Jovović, L. (1996) Osnovne karakteristike lokacija nuklearnih elektrana u okruženju Jugoslavije. u: Sigurnost i pouzdanost nuklearnih elektrana u okruženju Jugoslavije, Beograd: Institut Vinča
Vehauc, A. (1996) Karakteristike delova teritorije Jugoslavije najizloženijih delovanju nuklearnih elektrana - sigurnost i pouzdanost nuklearnih elektrana u okruženju Jugoslavije. Beograd: Institut Vinča, str. 29-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka