Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 170  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 22, br. 85, str. 31-47
Posttranzicioni status i odabrani izazovi zdravstvenog sistema Srbije
Inventis CTC, Beograd

e-adresam.stamenovic@rocketmail.com
Sažetak
U radu je razmatran položaj zdravstvenog sistema Republike Srbije u posttranzicionom periodu, u kontekstu izazova i održivosti zdravstvenog sistema. Odabrani su neki od značajnijih problema sa kojima se suočava zdravstveni sistem, među kojima su razmatrani finansijski aspekti, demografija, korupcija, javno zdravlje, zaštita životne sredine i dr. Konstatovani su i razvojni potencijali zdravstvenog sistema, a takođe je predočena i mogućnost razvoja medicinskih istraživanja. Socioekonomski faktori su analizirani kako bi se odredio odnos između troškova i kvaliteta života stanovnika Srbije. U radu je zaključeno o neophodnosti optimizacije celokupnog zdravstvenog sistema, a posebno sektora finansija, optimizacije resursa, kao i o neophodnosti višeg stepena intersektorske povezanosti.
Reference
*** (2018) Odabrani zdravstveni pokazatelji za 2017. godinu. Institut za javno zdravlje 'Dr Milan Jovanović Batut, ISBN 978-86-7358-098-2. Preuzeto sa: http://www.batut.org.rs/download/ publikacije/2017OdabraniPokazatelji.pdf, 10/03/2019
*** (2017) Statistika zarada. Republički fond za statistiku republike Srbije, Preuzeto sa: http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/ G20191075.pdf, 10/03/2019
*** Zdravstveno statistički godišnjak Republike Srbije. Institut za javno zdravlje 'Dr Milan Jovanović Batut', ISSN 2217-3714
*** Bilten analiza finansijskih izveštaja zdravstvenih ustanova Srbije. Komora zdravstvenih ustanova Srbije za period 01.01-31.12.2017. Preuzeto sa: http://www.komorazus.org.rs/pdf/bilten/Bilten%20br.%201-2018%20 Analiza%20finansijskih%20izvestaja%20ZU%20za%20period%2001.01.-31.12.2017.%20god.pdf, 18/03/2019
*** Constitution of WHO: Principles. Preuzeto sa: http://www.who.int/ about/mission/en/, 18/03/2019
*** Vlada Republike Srbije - koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije. Obim sive ekonomije. Preuzeto sa: http://uzmiracun.rs/obim-sive-ekonomije, 11/03/2019
Bar-Yam, Y. Improving the effectiveness of health care and public health: A multiscale complex systems analysis. American Journal of Public Health
Bielecki, A., Nieszporska, S. (2017) The proposal of philosophical basis of the health care system. Medicine, Health Care and Philosophy, 20(1): 23-35
Ćuzović, S., Ćuzović, Đ., Stamenović, M. (2019) Savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva. Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, ISBN 978-86-6139-156-9
Jakovljević, M.B. (2014) Health expenditure dynamics in Serbia 1995-2012. Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal, vol. 1, br. 3, str. 180-183
Krause, K.W. (2013) Taking our medicine: What hope for skepticism in healthcare?. Skeptical Inquirer, 37(6): 22-24
Labonte, R., Torgerson, R. (2002) Frameworks for analyzing the links between globalization and health: Draft report to the World Health Organization. Saskatoon: University of Saskatchewan
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Kupovna moć stanovništva. Preuzeto sa: http://mtt.gov.rs/download/kupovna.pdf, 10/03/2019
OECD (2017) Health statistics. WHO Global health expenditure Database. Preuzeto sa: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/health-at-a-glance-2017/health-expenditure-as-a-share-ofgdp-2016-or-nearest-year_healt
Privredna komora Srbije Preuzeto sa: http://www.pks.rs/privredasrbije. aspx, 12/03/2019
Rabrenović, M., Stošić, S., Stamenović, M. (2018) Ekonomski aspekti globalizacije u zdravstvu. Pravni život, broj 3-4, Beograd. Udruženje pravnika Srbije. 85-95
Republički fond za zdravstveno osiguranje Broj osiguranika. Preuzeto sa: https://www.rfzo.rs/index.php/broj-osiguranika-stat, 10/03/2019
Stamenović, M., Gulan, B., Dragaš, B. (2017) Srbija danas. Novi Sad: Prometej
Stamenović, M. (2018) Challenges of Economic Globalisation in Healthcare Cooperatives as response. u: ESD International Scientific Conference, Economic and Social Development. Varazdin, Varazdin Development and Enterpreneurship Agency, 41-45. ISBN 1582-2214
Stamenović, M., Ćuzović, S. (2018) Inovcije u biomedicinskoj i farmaceutskoj industriji u ozračju globalizacije tržišta sa osvrtom na region. u: 6. međunarodni naučni skup - nauka ipraksa poslovnih studija. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Stamenović, M. (2019) Izazovi zdravstvenog zadrugarstva na teritoriji Srbije 1918-1949. Zdravstvena zaštita, vol. 48, br. 2, str. 25-31
Thomason, S., Foubister, T., Mossialos, E. Financing healthcare in the European Union: Challenges and policy responses. European Observatory on Health Systems and Policies, Preuzeto sa: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98307/ E92469.pdf, 10/03/2019
Trošić, J.S., Todić, D., Stamenović, M. (2019) Svetska trgovinska organizacija - životna sredina i sistem zdravstvene zaštite. Institut za međunarodnu politiku i privredu, ISBN 978-86-7067-257-4
World Bank Current health expenditure. Preuzeto sa: https://data. worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=RS&year_ high_desc=true, 10/03/2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev1885031S
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2020.