Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 51  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 99-114
Neki aspekti shvatanja žene u narodnim baladama i poeziji Radmile Lazić
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresamagdamilikic95@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za srpsku kulturu, Leposavić) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200020)

Ključne reči: narodne balade; Radmila Lazić; poezija; žena; tradicionalno/moderno
Sažetak
Žena u narodnim baladama ima brojne uloge i funkcije, te je njen lik u ovim pesmama "na međi" izrazito kompleksan. Ona je ponajčešće rastrzana između svojih emocija i pravilâ patrijarhalnog društva. U narodnim baladama ovaj lik je često tradicionalnih shvatanja, za razliku od lirskog subjekta u poeziji Radmile Lazić, koji (nominalno) prkosi uvreženom poimanju žene kao takve. Cilj rada je da ukaže na sličnosti i razlike između ovog lika u narodnim baladama i u poeziji Radmile Lazić.
Reference
Brajović, T. (2005) Žensko pismo Radmile Lazić. u: Ćosić-Vukić Ana [ur.] Poezija Radmile Lazić - zbornik radova, Beograd: Zadužbina Desanke Maksimović, str. 41-51
Delić, J. (2005) Jauk ženske ranice. u: Ćosić-Vukić Ana [ur.] Poezija Radmile Lazić - zbornik radova, Beograd: Zadužbina Desanke Maksimović, str. 31-39
Elijade, M. (2004) Sveto i profano - priroda religije. Beograd: Alnari
Epštejn, M. (2009) Filozofija tela. Beograd: Geopoetika
Fromm, E. (2000) Umijeće ljubavi. Zagreb: V.B.Z
Goldman, E. (2000) Tragedija ženske emancipacije. http://www.womenngo.org.rs/feministicka/tekstovi/Ema_Goldman.pdf, pristupljeno 10. 9. 2019
Jakobson, R., Bogatirjov, P. (1971) Folklor kao naročit oblik stvaralaštva. u: Bošković-Stulli Maja [ur.] Usmena književnost - izbor studija i ogleda, Zagreb: Školska knjiga, Str. 17-31
Karanović, Z. (2010) Rodoskrvni greh između brata i sestre u srpskim i južnoslovenskim baladama. u: Karanović Zoja [ur.] Nebeska nevesta, Beograd: Čigoja štampa, str. 33-47
Kleut, M. (2013) Lirsko-epske narodne pesme - na međi događaja i osećanja. u: Kleut Marija [ur.] Lirsko-epske narodne pesme, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, str. 11-19
Krnjević, H. (1973) Balada u našoj nauci o književnosti i njen širi književno-istorijski kontekst. u: Krnjević H. [ur.] Usmene balade Bosne i Hercegovine, Sarajevo: Svjetlost, str. 21-66
Krnjević, H. (2013) Odlike i umetnost balada. u: Kleut Marija [ur.] Lirsko-epske narodne pesme, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, str. 237-239
Krnjević, H. (1973) Mogućnost podele balade - balade sa unutrašnjim i spoljašnjim sukobom. u: Krnjević Hatidža [ur.] Usmene balade Bosne i Hercegovine, Sarajevo: Svjetlost, str. 67-97
Magarešević, M. (2005) 'Desankina nagrada' Radmili Lazić. u: Ćosić-Vukić Ana [ur.] Poezija Radmile Lazić - zbornik radova, Beograd: Zadužbina Desanke Maksimović, str. 13-30
Milošević-Đorđević, N. (1971) Zajednička tematsko-sižejna osnova srpskohrvatskih neistorijskih epskih pesama i prozne tradicije. Beograd: Filološki fakultet
Ortner, Š. (1983) Žena spram muškarca kao priroda spram kulture. u: Papić Žarana, Sklevicky Lydia [ur.] Antropologija žene, Beograd: Prosveta, str. 152-183
Petrović, S. (2009) Ima li ženske inicijacije u baladama?. u: Detelić Mirjana [ur.] Moć književnosti, Beograd: Balkanološki institut, str. 97-116
Radulović, L.B. (2009) Pol/rod i religija - konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. Beograd: Čigoja štampa
Trebješanin, Ž. (2011) Rečnik Jungovih pojmova i simbola. Beograd: Zavod za udžbenike
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29126
primljen: 21.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0