Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 6 od 51  
Back povratak na rezultate
2019, br. 47, str. 53-66
Elementi kohezije u originalu i prevodu poezije na primeru pesme "Star si, oče Viljame" iz romana Alisa u zemlji čuda
Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca, Leposavić

e-adresagvozdena2001@yahoo.com
Sažetak
U današnjoj teorijskoj literaturi koja se bavi prevođenjem, postoji veliki broj definicija koje odražavaju različita shvatanja i poglede na ovu složenu delatnost ljudskog uma. Prevođenje književnih dela namenjenih deci postavlja pred prevodioca niz teškoća tipičnih za ovu delatnost. Cilj ovog rada jeste da se utvrde elementi kohezije između engleske i srpske verzije pesme "You are old, father William" iz Alise u zemlji čuda Luisa Kerola, dela koje je neprikosnoveni klasik, rodonačelnik savremene i fantastične književnosti za decu.
Reference
Badurina, L. (2008) Između redaka - studije o tekstu i diskursu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Baker, M. (1991) In other words: A course book on translation. London-New York: Routledge
Bassnett, S. (1999) Translation studies. London-New York: Routledge publishing Company, Revised edition
Bussmann, H. (2006) Routledge dictionary of language and linguistics. London-New York: Routledge publishing Company
Carroll, L. (1989) Alice's Adventures in Wonderland. Illinois: Volume One Publishing Chicago
Cuddon, J.A. (2013) A dictionary of literary terms and literary theory. UK: John Wiley & Sons Ltd, Blackwell Publishing, Fifth edition, revised by M. A. R. Habib
de Beaugrande, R.A., Dressler, W.U. (1981) Introduction to text linguistics. London, itd: Longman
Filipin, N. (2012) Sredstva kohezije teksta u talijanskom jeziku: deiksa i anaphora. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Filipović, R. (2001) Englesko-hrvatski ili srpski rječnik. Zagreb: Školska knjiga
Halliday, M.A.K., Hasan, R. (1976) Cohesion in English. London-New York: Longman
Hlebec, B. (2009) Opšta načela prevođenja. Beograd: Naučna knjiga
Ivir, V. (1984) Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci: Centar 'Karlovačka Gimnazija'
Kerol, L. (2002) Alisa u zemlji čuda. Novi Sad: Riznica lepih reči
Levitchi, L. (2001) Manualul traducătorului de limba engleză. Bukuresti
Marjanović, V., Đuričković, M. (2007) Književnost za decu i mlade u književnoj kritici. Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Knjiga 1
Newmark, P. (1996) About translation. Great Britain: Longdunn Press, Ltd
Nida, E. (1975) Language structure and translation. Standford, California: Standford University Press
Nord, C. (2005) Text analysis in translation. Amsterdam: Rodopi
Ovidiu, M. (1999) Translating poetry: 'Contemporary theories and hypothesis'. u: Professional communication and translation studies, 127-138
Pavel, L. (1999) Commented English literary terms: Dictionary: Poetry. Cluj-Napoca: Editor-Dacia
Popovič, A. (1979) Uloga primaoca u procesu prevođenja. Rukovet, časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja, Subotica, br. 5, 175-187
Sibinović, M. (1983) O prevođenju - priručnik za prevodioce i inokorespondente. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tanskanen, S. (2006) Collaborating towards coherence: Lexical cohesion in English discourse. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Tropin, T. (2014) Teorijski aspekti prevođenja književnosti za decu sa stanovišta studije kulture. Filološki fakultet u Beogradu, Doktorska disertacija, 29-31
Živković, D., ur. (1986) Rečnik književnih termina. Beograd: Institut za književnost i umetnost u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947053R
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0