Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 10 od 211  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 1, str. 151-166
Efekti primene policijsko-obaveštajnog modela u sprečavanju i suzbijanju krivičnog dela razbojništva u Republici Srbiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd

e-adresailija.racic5@gmail.com
Sažetak
Cilj ovog istraživanja jeste da se primenom naučnoistraživačkih metoda naučno opišu efekti primene policijsko-obaveštajnog modela, kao strategijskog načina upravljanja policijskim poslovima u sprečavanju i suzbijanju krivičnog dela razbojništva iz člana 206 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Istraživanje je sprovedeno kao teorijsko, a u njegovoj realizaciji kombinovane su opštenaučne i logičke metode. Efekti primene policijsko-obaveštajnog modela nisu do sada analizirani u domaćoj naučnoj i stručnoj literaturi, te su u radu prezentovani rezultati istraživanja, koji su usmereni na filozofiju i efekte primene modela, uključujući i značaj operativnog upravljanja i kriminalističko-obaveštajnih informacija u sprečavanju i suzbijanju krivičnog dela razbojništva u Republici Srbiji. Rezultati istraživanja pokazali su da je, za razliku od tradicionalnih modela policijskog rada, primena policijsko-obaveštajnog modela doprinela smanjenju broja izvršenih krivičnih dela razbojništva iz člana 206 Krivičnog zakonika, na šta ukazuju i statistički podaci za 2018. godinu (smanjenje za 16,85% u odnosu na 2017. godinu) i 2019. godinu (smanjenje za 24,2% u odnosu na 2018. godinu). Efekti primene modela evidentni su u velikim gradskim sredinama - samo u gradu Beogradu izvrši se oko 40% krivičnih dela razbojništva, a njihov broj je u 2019. godini smanjen za 36,5%.
Reference
*** (2005-2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011, 6/2016, 24/2018 i 87/2018
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispravka, 107/2005 - ispravka, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
Bošković, M., Banović, B. (2001) Kriminalistička metodika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đurđević, Z., Racić, I. (2018) Evaluacija implementacije Policijsko-obaveštajnog modela u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pravni život, 67 (9): 601-610
Epli, P., Ribo, O., Samerfild, E. (2012) Proces donošenja odluka u policiji - operacije i upravljanje. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Joksić, I., Mitrić, V., Lutovac, M. (2017) Krivično delo razbojništva u zakonodavstvu i praksi. Vojno delo, vol. 69, br. 5, str. 140-151
Marinković, D., Oliver, L. (2016) Kriminalistička metodika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Marković, S.M. (2019) Strateško odlučivanje u policiji i primena policijsko-obaveštajnog modela. Bezbednost, Beograd, vol. 61, br. 3, str. 160-178
MUP Republike Srbije (2020) Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala - javna verzija. Beograd
MUP Republike Srbije (2018) Strateški plan policije - javna verzija. Beograd
MUP Republike Srbije (2016) Policijsko-obaveštajni model - priručnik. Beograd
MUP Republike Srbije (2017) Strateška procena javne bezbednosti. Beograd
Racic, I., Nakic, N. (2018) Strategic approach of the Ministry of interior of the Republic of Serbia to combating organized crime. u: International Scientific Conference 'Archibald Reiss Days': Thematic Conference Proceedings of International Significance, Belgrade, pp. 465-477
Racić, I. (2020) Primena policijsko-obaveštajnog modela u sprečavanju i suzbijanju opojnih droga u Republici Srbiji. u: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja - Droga i narkomanija - pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Racić, I. (2018) Značaj analitičkih organizacionih jedinica Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije u primeni policijsko-obaveštajnog modela. Bezbednost, vol. 60, br. 3, str. 138-152
Tomašević, K., Racić, I. (2019) Rad policije zasnovan na primeni policijsko-obaveštajnog modela u razvijenim zemljama sa posebnim osvrtom na policiju Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 61, br. 3, str. 82-100
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2101151R
primljen: 18.05.2020.
revidiran: 30.10.2020.
prihvaćen: 04.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka