Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 1, str. 104-125
Praktični aspekti primene nekih policijskih ovlašćenja i obavljanja poslova
Policijska uprava Valjevo, MUP RS
Ključne reči: policija; organizacija policije; policijska ovlašćenja; ograničenje sloboda i prava građana; lokalno područje
Sažetak
U Republici Srbiji policija je organizovana po takozvanom centralizovanom sistemu. Taj model je i dalje savremen, a i najrasprostranjeniji, zato što više zemalja teži centralizovanoj policiji nego decentralizovanoj (kao primer centralizovanog modela policije ističe se francuski, a decentralizovanog engleski). Policija funkcioniše u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i 'predstavlja zaokruženu oblast rada za koju se obrazuje Direkcija policije, pri čemu je direktno podređena i za svoj rad odgovara direktoru policije'. U okviru Direkcije policije po teritorijalnom principu formirane su područne policijske uprave, u okviru kojih se obavlja najveći broj policijskih poslova. Treba napomenuti da Ustav garantuje širok spektar ljudskih prava i sloboda, kao i njihovo ograničenje pod određenim zakonskim uslovima. Od svih državnih organa koji su ovlašćeni da vrše ograničenja, policija je ta koja najčešće, u vršenju policijskih poslova, preduzima prinudu prema građanima koji krše zakon. Ograničenja određenih ljudskih prava i sloboda policija često preduzima u 'ad-hoc' situacijama, pri čemu policijski službenik nema puno vremena za razmišljanje prilikom odabira najefikasnijeg i najblažeg načina da se preduzme konkretno policijsko ovlašćenje. U ovom radu stručnoj javnosti ćemo prikazati specifičnosti određenih policijskih ovlašćenja koja policija najčešće preduzima u svakodnevnom radu, a ukazaćemo i na probleme koji se javljaju u praktičnoj primeni zakonskih propisa. Zakon o policiji je osnovni zakon koji uređuje postupanje policije. Poslednjih godina došlo je do hiperprodukcije zakona i drugih propisa, koji su sve obimniji, i koji na različite načine i pod različitim uslovima propisuju određena ista policijska ovlašćenja. Iz tog razloga posebno ćemo u radu obraditi ovlašćenja i nadležnost policije koja su utvrđena istovremeno u više propisa.
Reference
*** (2005-2012) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 i 121/2012
*** (2007) Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova. Službeni glasnik RS, br. 27
*** (2010/2011) Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja. Sl. glasnik, br. 69/2010 i 78/2011
*** (2006) Pravilnik o policijskim ovlašćenjima. Službeni glasnik RS, br. 54
*** (2007) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik RS, br. 19
*** (2004) Uputstvo o postupanju organa unutrašnjih poslova u prekršajnim stvarima kada učinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu na licu mesta. 01 br. 8426
*** Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima
*** (2012) Uputstvo o postupanju prema dovedenim i zadržanim licima. o1 br. 7989/12-10
*** (2006) Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Sl. glasnik RS, br. 8
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (1992-2005) Zakon o javnom redu i miru. Sl. glasnik RS, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/2005 i 101/2005
*** (2005-2009) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, 85/2005, 72/2009
*** (2011/2013) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Sl. gl. RS, br. 85
*** (2008/2009) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 65/2008 i 36/2009
*** (1997-2001) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list SRJ, br. 33/97 i 31/01
*** (1992-2005) Zakon o oružju i municiji. Službeni glasnik RS, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 - dr.zakon i 85/2005 - dr.zakon
*** (2005-2011) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 101/05, 63/09 i 92/11
*** (2013) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65
*** (2003-2009) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Službeni glasnik RS, br. 67/2003, 101/2005, 90/2007, 72/2009 i 111/2009
*** (2009) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Sl. glasnik RS, br. 41
Dapčević-Marković, L. (2006) Evropski standardi u radu policije. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 5, str. 726-747
Dapčević-Marković, L. (2006) Elementi harmonizacije prava u Zakonu o policiji. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 3, str. 425-436
Kesić, Z. (2011) Prekoračenje i zloupotreba policijskih ovlašćenja u senci diskrecione moći policije. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 66-89
Milidragović, D. (2009) Zadržavanje lica u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 204-219
Milosavljević, B.J. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Nikač, Ž. (2006) Novi zakon o policiji RS - mesto, uloga, zadaci i ovlašćenja pripadnika MUP RS. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 1, str. 10-23
Subošić, D., Vukašinović-Radojičić, Z. (2007) Statusna obeležja policijske organizacije u Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 92-107
Vuković, S. (2009) Principi zakonitosti i legitimnosti u postupanju policije u prevenciji kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 179-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1401104M
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.