Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 30  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 26, br. 2, str. 75-78
Primena procene životnog ciklusa u sektoru ambalaže za polimerne i biopolimerne materijale - pregled
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija

e-adresasuput.danijela@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200134)

Sažetak
Među mnogim važnim zahtevima koje moraju ispunjavati ambalažni materijali, ekološka prihvatljivost je svojstvo koje je postalo neophodno za svaki materijal koji treba da bude konkurentan na tržištu. Analiza životnog ciklusa (LCA) je analitički instrument koji obezbeđuje okvir za analizu uticaja proizvoda i usluga na životnu sredinu, odnosno pruža razumevanje i mogućnost poređenja različitih proizvoda. LCA proučava korišćenje resursa i posledice emisija zagađujućih materija po životnu sredinu tokom celokupnog životnog veka proizvoda od eksploatacije sirovina, preko proizvodnje, upotrebe i postupanja na kraju životnog ciklusa, odnosno recikliranja i konačnog odlaganja. Ovaj rad se bavi prikazom rezultata LCA analiza različitih komercijalnih polimernih ambalažnih materijala, kao i rezultata LCA analiza biopolimernih materijala. Iako se LCA suočava sa problemom heterogenosti podataka, jer se neke studije fokusiraju na pojedinačne segmente, a neke se odnose na sve aspekte procesa, kao i sa problemom interpretacije heterogenih rezultata, jer izlazne parametre proizvoljno bira istraživač, ipak se može zaključiti da dostupne LCA studije i ekološke procene podržavaju dalji razvoj biopolimernih polimera. Kada se uporede biopolimerni materijali sa komercijalnim sintetičkim polimerima, oni imaju prednosti - manju potrošnju fosilnih goriva i nižu stopu emisije gasova staklene bašte iz celog životnog ciklusa.
Reference
Azapagic, A., Emsley, A., Hamerton, L. (2003) Polymers, the environment and sustainable development. u: Hamerton I. [ur.] Polymers, the environment and sustainable development, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 125-154; 1st edition
Belboom, S., Léonard, A. (2016) Does biobased polymer achieve better environmental impacts than fossil polymer?: Comparison of fossil HDPE and biobased HDPE produced from sugar beet and wheat. Biomass and Bioenergy, 85: 159-167
Bohlmann, M. (2004) Biodegradable packaging life-cycle assessment. Environmental Progress, 23(4): 342-346
Flanigan, L., Frischknecht, R., Montalbo, T. (2013) An analysis of life cycle assessment in packaging for food & beverage applications. u: United Nations Environment Programme and SETAC
Gironi, F., Piemonte, V. (2011) Life cycle assessment of polylactic acid and polyethylene terephthalate bottles for drinking water. Environmental Progress & Sustainable Energy, 30(3): 459-468
Gomes, T.S., Visconte, L.L.Y., Pacheco, E.B.A.V. (2019) Life cycle assessment of polyethylene terephthalate packaging: An overview. Journal of Polymers and the Environment, 27(3): 533-548
Grigale, Z., Simanovska, J., Kalnings, M., Dzene, A., Tupureina, V. (2010) Biodegradable packaging from life cycle perspective. Scientific Journal of Riga Technical University Material -Science and Applied Chemistry, 21: 90-97
Hottle, T.A., Bilec, M.M., Landis, A.E. (2013) Sustainability assessments of bio-based polymers. Polymer Degradation and Stability, 98(9): 1898-1907
Ingrao, C., Gigli, M., Siracusa, V. (2017) An attributional life cycle assessment application experience to highlight environmental hotspots in the production of foamy polylactic acid trays for fresh-food packaging usage. Journal of Cleaner Production, 150: 93-103
Khoo, H.H., Tan, R.B.H. (2010) Environmental impacts of conventional plastic and bio-based carrier bags: Part 2: End-of-life options. International Journal of Life Cycle Assessment, 15(4): 338-345
Matthews, C., Moran, F., Jaiswal, A.K. (2021) A review on European Union's strategy for plastics in a circular economy and its impact on food safety. Journal of Cleaner Production, 283: 125263-125263
Morão, A., de Bie, F. (2019) Life cycle impact assessment of polylactic acid (PLA) produced from sugarcane in Thailand. Journal of Polymers and the Environment, 27(11): 2523-2539
Moretti, C., Hamelin, L., Jakobsen, L.G., Junginger, M.H., Steingrimsdottir, M.M., Høibye, L., Shen, L. (2021) Cradle-to-grave life cycle assessment of single-use cups made from PLA, PP and PET. Resources, Conservation and Recycling, 169: 105508-105508
Nikolić, S., Kiss, F., Mladenović, V., Bukurov, M., Stanković, J. (2015) Corn-based polylactide vs. PET bottles-cradle-togate LCA and implications. Materiale Plastice, 52(4): 517-521
Patel, M., Bastioli, C., Marini, L., Würdinger, E. (2003) Environmental assessment of bio-based polymers and natural fibres. u: Steinbüchel A. [ur.] Biopolymers Online
Ramesh, P., Vinodh, S. (2020) State of art review on life cycle assessment of polymers. International Journal of Sustainable Engineering, 13(6): 411-422
Tamburini, E., Costa, S., Summa, D., Battistella, L., Fano, E.A., Castaldelli, G. (2021) Plastic (PET) vs bioplastic (PLA) or refillable aluminium bottles: What is the most sustainable choice for drinking water?: A life-cycle (LCA) analysis. Environmental Research, 196: 110974-110974
Wolfson, A., Dominguez-Ramos, A., Irabien, A. (2019) From goods to services: The life cycle assessment perspective. Journal of Service Science Research, 11(1): 17-45
Xie, M., Li, L., Qiao, Q., Sun, Q., Sun, T. (2011) A comparative study on milk packaging using life cycle assessment: From PA-PE-Al laminate and polyethylene in China. Journal of Cleaner Production, 19(17-18): 2100-2106
Yates, M.R., Barlow, C.Y. (2013) Life cycle assessments of biodegradable, commercial biopolymers: A critical review. Resources, Conversation and Recycling, 78: 54-66
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea26-39342
primljen: 23.02.2022.
prihvaćen: 23.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka