Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 2, br. 2, str. 81-96
Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju
Centar za religijske nauke 'Kom', Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Sažetak
Na pitanje o suštini odnosa između politike i etike, odnosno etike i političke nauke, ponuđeni su brojni nejednaki odgovori koji su utemeljeni na ontološkim, epistemološkim i antropološkim načelima različitih spoznajnih stadijuma tradicionalnog i modernog sveta. Sam pojam tradicije, takođe, nema isto značenje u definicijama koje su prihvaćene pre i nakon ustanovljenja modernog doba. Potrebno je obrazložiti raznolikost tih spoznajnih načela i jasno utvrditi da li etičko-vrednosni iskazi pripadaju naučnim sudovima i da li politička nauka može govoriti o vrednosnim sudovima. Pokušaćemo, u ovom radu, da prepoznamo najznačajnije filozofske karakteristike odgovora na ova dva pitanja u doba racionalizma, empirizma i postmodernizma. S druge strane, koristeći metodu detaljne analize sadržaja islamskih svetih predanja i najuticajnijih dela slavnog muslimanskog političkog filozofa Farabija, u vezi sa istim pitanjima, pokazaćemo da u teozofskoj tradiciji islama etički i političko-vrednosni sudovi imaju naučni identitet. Na osnovu toga, zaključićemo da sve dodirne doktrine politike i etike, u tradicionalnom spoznajnom stadijumu, nužno slede logičke okvire odnosa između dve naučne discipline. Politički sistem u takvom ambijentu biće usmeren ka višnjim metafizičkim ciljevima, a merilo svoje stabilnosti sagledaće u očuvanju etičkih vrednosti društva.
Reference
Amidi, A.I.M. (1987) Tasnif Gurar al-hikam va durar al-kalim. Kom: Daftar-e tabligat
Coser, L.A. (2003) Zendegi va andiše-je bozorgan-e džame'e-šenasi / Masters of sociological thought. Tehran: Entešarat-e elmi
Dekart, R. (2012) Metafizičke meditacije. Beograd: Zavod za udžbenike
Dževadi, A.A. (2006) Mabadi-je ahlak dar Kor'an. Kom: Markaz-e našr-e Esra
Farabi, N.A. (1995) Arau ahl al-madina al-fadila. Bejrut: Maktabat al-hilal
Farabi, N.A. (1996) Ihsa al-ulum. Bejrut: Maktabat al-hilal
Farabi, N.A. (1996) Kitab as sijasat al madanijja. Bejrut: Maktabat al hilal
Fuko, M. (2012) Moć/znanje - odabrani spisi i razgovori 1972-1977. Novi Sad: Mediterran Publishing
Hakimi, A., Aram, A. (2001) Al-Hajat ba tarđome-je Ahmad-e Aram. Tehran: Daftar-e našr-e farhang-e eslami, tom 6
Hansari, A.D. (1987) Šarh-e Aga Džamaloddin-e Hansari bar Gorar al-hekam. Tehran: Danešgah-e Tehran, tom 6
Hegel, G.W.F. (1964) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Hume, D. (1930) An enquiry concerning the principles of morals. Chicago: The Open Court Publishing Co
Kant, I. (1979) Kritika praktičnog uma. Beograd: BIGZ
Kant, I. (2012) Kritika čistog uma. Beograd: Dereta
Makijaveli, N. (2005) Vladalac. Beograd: Dereta
Meškini, A. (2003) Tahrir al-mava'iz al-adadijja. Kom: al-Hadi
Niče, F. (2012) Volja za moć - pokušaj preocenjivanja svih vrednosti. Beograd: Dereta
Parsania, H. (2006) Sonnat, ideoloži, elm. Kom: Bustan-e ketab
Parsania, H. (2010) Raveš-šenasije entekadije Hekmate Sadrai. Kom: Ketabe farda
Ritzer, G. (1995) Nazarijje-je džame'e-šenasi dar douran-e mo'aser / Contemporary sociological theory and its classical roots. Tehran: Entešarat-e elmi
Spinoza, B. (2001) Theological-political treatise. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company
Weber, M. (2004) The vocation lectures. Indianapolis: Hackett Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1302081H
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.