Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 31, br. 1, str. 73-94
Raspodela društvene moći u jugoslovenskom društvu (1945-1990)
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresasmil@sociologist.com
Sažetak
Ovaj rad je pisan u tri dela. Naslov prvog dela je Vladajuće grupe i raspodela društvene moći. U njemu se daje opšte određenje društvene moći te se govori o strukturi i raspodeli moći u jugoslovenskom društvu i o glavnim tipovima društvene moći (političkoj i ekonomskoj moći). Naslov drugog dela je Partijsko državni aparat i društvo. U njemu se govori o političkim partijama kao organizacijama za političko delovanje formiranim radi osvajanja državne vlasti. Ovde se naglašava da je u periodu posle Drugog svetskog rata vrh vladajuće partije (KP/SK) uspostavio politički monopol i neformalnu oligarhijsku strukturu moći. Naslov trećeg dela je Problem raspodele društvene moći. U ovom delu se konstatuje neegalitarna distribucija društvene moći u jugoslovenskom društvu. Dominantnu poziciju u hijerarhiji društvene moći posedovala je vladajuća elita koju su činili privredni i politički funkcioneri koji su vršili upravljačke funkcije u svim sferama društvenog života.
Reference
*** (1958) Program SKJ. Beograd: IC Komunist
*** (1984) Struktura organa upravljanja. Beograd: Statistički zavod SFRJ
*** (1968) X kongres SKJ. Beograd: IC Komunist
Bendix, R., Lipset, S.M. (1963) The class, status and power. The Free Pres
Bierstadt, R. (1950) An analysis of social power. American Sociological Review, vol XV, 6
Broz Josip, Tito (1949) Djela, knjiga IV - izgradnja nove Jugoslavije. Beograd: Kultura
Carter, A. (1982) Democratic reforms in socialist Yugoslavia: The changing role of the party. Princenton: Princenton University Press
Fainshod, M. (1959) How Russia is ruled. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Goati, V.A. (1979) Politička sociologija. Beograd, itd: Mladost
Goati, V.A. (1983) Determinante društveno-političkog angažovanja članova SK. u: Determinante društveno-političkog angažovanja članova Saveza komunista, Beograd: IDN
Goati, V.A. (1984) Savremene političke partije - komparativna analiza. Beograd-Ljubljana: Partizanska knjiga
Goati, V.A., i dr. (1985) Političke organizacije u jugoslovenskom društvu. Beograd: Mladost
Goati, V.A. (1987) Slojna uslovljenost političke moći u jugoslovenskom društvu. u: Popović Mihailo V., Bogdanović Marija I., Vujović Sreten Đ. i dr. [ur.] Društvene nejednakosti, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF, str. 265-284
Goati, V.A. (1989) Politička anatomija jugoslovenskog društva. Zagreb: Naprijed
Goati, V.A. (1991) Ko poseduje političku moć. u: Popović Mihajlo V. i dr. [ur.] Srbija krajem osamdesetih: sociološko istraživanje društvenih nejednakosti i neusklađenosti, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Goati, V.A. (1986) SKJ, kriza, demokratija - teškoće političke avangarde danas. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost
Golubović, Z.T. (1988) Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva. Beograd: Filip Višnjić
Koštunica, V.J., Čavoški, K.S. (1983) Stranački pluralizam ili monizam - društveni pokreti i politički sistem u Jugoslaviji 1944-1949. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za filozofiju i društvenu teoriju
Lamers, C. (1973) Dva shvatanja demokratizacije odnosa u preduzeću. Gledišta, 7-8
Lasswell, H.D., Kaplan, A. (1975) Power and society: A framework for political analysis. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Lazić, M.B. (1987) U susret zatvorenom društvu - klasna reprodukcija u socijalizmu. Zagreb: Naprijed
Mrkšić, D. (1986) Podela rada i struktura jugoslovenskog društva. Revija za sociologiju, Zagreb, 1-4
Nešković, R. (1985) Organizaciono poslovanje i aktivnost članova Saveza komunista. u: Goati V. i dr. [ur.] Političko angažovanje u jugoslovenskom društvu, Beograd: Mladost
Popović, M.V. (1986) Sukob političkog sistema sa socijalističkim samoupravljanjem. Sociološki pregled, br. 1-2
Rossi, P.H. (1957) Power and community structure. New York: Political Sociology
Russell, B. (1938) Power. Norton: WW
Sekelj, L. (1990) Uzroci krize jugoslovenskog društva i političke zajednice. NISSA, 1-2, vol XIX, str. 179-195
Sekelj, L.I. (1990) Jugoslavija - struktura raspadanja: Ogled o uzrocima strukturne krize jugoslovenskog društva / Yugoslavia: The structure of destruction. Beograd: Rad
Seroka, J. (1988) Change and reform of the league of communists in Yugoslavia. Pittsburgh: University of Pittsburgh for Russian and East European Studies
Seroka, J., Smiljković, R. (1986) Political organizations in socialist Yugoslavia. Durham, itd: Duke University Press
Shoup, P.S. (1981) The East European and Soviet data handbook: Political, social and developmental indicators 1945-1975. New York: Columbia University Press
Simon, H.A. (1957) Models of man. New York, itd: Wiley
Smiljković, R. (1991) Pluralizam i politička apatija. Beograd: Privredni pregled
Stojanović, S.D. (1986) Sadašnja jugoslovenska kriza i neophodnost političkih reformi. Sociološki pregled, br. 3-4, str. 82-85
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta
Vidojević, Z. (1985) Društveni položaj kao determinanta političke aktivnosti članova Saveza komunista. u: Goati V. i dr. [ur.] Političke organizacije u jugoslovenskom društvu, Beograd: Mladost
Vuković, S.V. (1985) Radništvo i birokratija. Beograd, itd: Mladost
Vušković, B. (1984) Fluktuacija članstva Saveza komunista Jugoslavije. u: Klasno-socijalna struktura Saveza komunista Jugoslavije, Beograd, itd: Komunist
Županov, J. (1985) Samoupravljanje i društvena moć. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka