Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 40, br. 2, str. 137-164
Dinamika reformsko-demokratskih kapaciteta u strukturnim promenama subjekta tranzicije
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: reforme; društveni kapital; simbolički kapital; politički kapital; vlast; tajkuni; nomenklatura; inteligencija; Srbija; demokratija; država; institucije; kriminal; vladavina prava
Sažetak
U radu se tematizuje pitanje o stvarnim i potencijalnim subjektima tranzicije i njihovim reformskim kapacitetima. Osnovni okvir ograničen je na tranzicionu Srbiju u periodu 2000-2006. godine, s namerom da se izloženom analizom da prilog objašnjenju usporavanja reformi i anomalija koje taj proces prate, na rasponu od hroničnih afera do gubitka poverenja biračkog tela u reformski kapacitet "demokratskih snaga". Problem se postavlja razgraničenjem osnovnih tranzicionih društvenih grupa, kao izvora pripadnika buduće, postranzicione elite, a potom se kapacitet svake od njih motri na skali posedovane tri vrste kapitala: ekonomskog, simboličkog i društvenog. Dinamički proces čine uzajamni uticaji i spajanja utvrđenih grupa pod čijim uticajem dolazi do promena u strukturi tri vrste kapitala. Ta promena, sa svoje strane, vodi promeni identiteta grupa i umanjivanju, odnosno uvećavanju njihovih reformskog kapaciteta. Procena se izvodi na osnovu pravila da maksimalan reformski kapacitet ima onaj ko poseduje uravnoteženu proporciju iznosa sve tri vrste kapitala. Činilac koji u svim slučajevima predstavlja konstantu, a na osnovu kojeg u analizu ulazi i četvrti: vlast kao politički kapital, predstavlja osu ukupne analize. Iako je analiza izvedena na osnovu srpskog iskustva autor je mišljenja da izložene teze i rezultati tipski odgovaraju većini ostalih tranzicionih zemalja i da mogu da nam pomognu u objašnjenjima tranzicionih tegoba.
Reference
Antonić, S. (2006) Elita, građanstvo, slaba država - Srbija posle 2000. Beograd: Službeni glasnik
Bourdieu, P. (1977) Symbolic power. u: Gleeson Denis [ur.] Identity and structure: Issues in the sociology of education, Nafferton, Driffield: Nafferton Books, str. 112-119
Bourdieur, P. (1977) The economics of linguistic exchanges. Social Science Information, 16 (6): 645
Brdar, M.M. (2000) Praksis odiseja - rekonstrukcija geneze boljševičkog totalitarizma 1917-1929. Beograd: Službeni list SRJ
Brdar, M.M. (2002) Globalizacija i desuverenizacija - problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 57-80
Brdar, M.M. (2002) DOS between revolution and reform. International Journal for the Semiotics of Law, vol. 14, br. 2, str. 143-160
Brdar, M.M. (2002) Perspektive institucionalnih reformi u Srbiji posle 5. oktobra 2000. u: Cvetković Vladimir N. [ur.] (Re)konstrukcija institucija - godinu dana tranzicije u Srbiji, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 165-178
Brdar, M.M. (2004) Osnovne strategije tranzicije i njihova logika - akteri, alternative i perspektive. Sociološki pregled, vol. 38, br. 3, str. 445-462
Brdar, M.M. (2006) Vindicae Contra Tyrannos: Ili odbrana države kao medijuma društvene integracije. u: Tripković M. [ur.] Multikulturna Vojvodina u evropskim integracijama, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 51-80
Ditlind, S., Rohon, T.R. (2003) Jesu li sva udruženja slična?, Različitost članstva, tipova udruživanja i stvaranja društvenog kapitala. Edvards, Foli i Dajani [ur.] str. 193-210
Edvards, B., Foli, M., Dajani, M. (2004) Posle Tokvila - debata o građanskom društvu i društvenom kapitalu u uporednoj perspektivi. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Grili, E. (2003) Preispitivanje Kolmena. Verske strukture kao izvor društvenog kapitala. str. 312-321
Lazić, M.B. (1996) Delatni potencijal društvenih grupa. Sociologija, vol. 38, br. 2, str. 259-288
Lazić, M.B. (2000) Elite u postsocijalističkoj transformaciji srpskog društva. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić, str. 21-64
Molnar, A.I. (1996) O delanju društvenih grupa - komentar članka 'Delatni potencijal društvenih grupa' Mladena Lazića. Sociologija, vol. 38, br. 2, str. 289-313
Njutn, K. (2003) Društveni kapital i demokratija. Edvards, str. 300-311
Prokopijević, M.L. (2002) Društveni kapital u tranziciji. Sociološki pregled, vol. 36, br. 3-4, str. 255-274
Richardson, J. (1986) Forms of capital. u: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press
Stiglic, D.E. (2003) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Stojanović, B.J. (2005) Teorija igara - elementi i primena. Beograd: Institut za evropske studije
Vuković, S.V. (2001) Raširenost i osuda korupcije u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 35, br. 1-2, str. 3-18
Vuković, S.V. (2004) Problemi korupcije u tranziciji - primer pravosuđa. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 115-134
Weber, M. (1989) Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0602137B
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka