Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 1, str. 87-98
Ustavnopravni okvir prava na rad žena i muškaraca
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresadraganarado@sbb.rs
Ključne reči: pravo na rad; zabrana diskriminacije na osnovu pola; ravnopravnost polova; politika jednakih mogućnosti
Sažetak
Pravo na rad ne znači da svaka žena i svaki muškarac ima pravo na konkretno zaposlenje, već mogućnost svake žene i svakog muškarca da obezbedi sredstva za život, slobodno izabranim i prihvaćenim, radom. Iz tog razloga, po svojoj prirodi ovo pravo se nalazi između programskog načela, ustavnog naloga upućenog zakonodavcu i subjektivnog prava, a zasniva na načelima na kojima se zasnivaju ostala ljudska manjinska i ljudska prava. Ova načela odražavaju stav ustavotvorca o značaju prava na rad i ljudskih i manjinskih prava uopšte i zajedno sa opštim principima čine ustavni okvir u kome se ostvaruju i štite.
Reference
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 21/14, 13/17 - odluka US, 95/18 - autentično tumačenje
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
Jovanović, P. (2003) Radno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Milenković, D. (2010) Vodič kroz Zakon o zabrani diskriminacije. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Pajvančić, M., et al. (2015) Komentar Zakona o ravnopravnosti polova. Beograd: Udruženje građana Centar za unapređenje modernih veština
Pajvančić, M. (2009) Povreda zabrane diskriminacije po polu kao osnov ograničenja ljudskih prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 7-20
Pajvančić, M. (2008) Pravo na ravnopravnost polova - demokratsko pitanje i ustavni princip. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 11-27
Petrović, A. (2009) Međunarodni standardi rada. Niš: Pravni fakultet u Nišu
Radovanović, D. (2014) Jednakost mogućnosti i tretmana žena i muškaraca u pogledu zapošljavanja i zanimanja. Niš: Pravni fakultet u Nišu
Slavnić, Lj. (2007) Ustavno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Stojanović, D. (2005) Ustavno pravo - knjiga druga. Niš: Sven
Stojanović, D.D. (1989) Osnovna prava čoveka - ljudska prava i slobode u ustavima evropskih država. Niš: Pravni fakultet - Institut za pravna i društvena istraživanja
Zorić, J., Dičić, N., Petković, N. (2008) Radna prava žena u Srbiji. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2001087R
objavljen u SCIndeksu: 22.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka