Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 2, str. 651-661
Stranci i poljoprivredno zemljište - odgovori na neka pitanja postavljena u monografiji 'porodična gazdinstva na raskršću - izazovi i mogućnosti biološke, ekonomske i socijalne reprodukcije'
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaL.Baturan@pf.uns.ac.rs
Sažetak
U monografiji 'Porodična gazdinstva na raskršću: izazovi i mogućnosti biološke, ekonomske i socijalne reprodukcije' razmatran je problem prava stranaca da stiču svojinu na poljoprivrednom zemljištu na teritoriji Srbije, te se u okviru sociološkog istraživanja postavlja nekoliko pitanja ekonomskoj i pravnoj teoriji. Pitanja se odnose (1) na vremensko trajanje pozitivnih efekata liberalizacije, (2) efekte liberalizacije na smanjenje broja domaćih gazdinstava, proleterizaciju i pauperizaciju sitnog seljaštva, (3) stvaranje stranih monopola, (4) porski tretman stranih kupaca poljoprivrednog zemljišta i (5) zloupotrebe kod promene namene zemljišta. Cilj ove polemike je da ponudi odgovore na ova pitanja iz aspekta pravne i ekonomske teorije, da bi se nakon razmene argumenta usaglasili stavovi po ovom važnom pitanju. Suština je da ograničenje prava strancima da stiču svojinu na poljoprivrednom zemljištu remeti tržišnu alokaciju jer redukuje tražnju za tim dobrima na nivo domaće tražnje. Direktna posledica ovakvog zakonskog rešenja je smanjena vrednost zemljišta i pogoršan položaj domaćih ekonomskih subjekata. Liberalizacija pravnog režima donela bi poboljšanje u smislu Pareta.
Reference
Baturan, L. (2013) Prenos prava svojine na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na strana lica u Srbiji i drugim zemljama regiona. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 515-531
Baturan, L. (2013) Economic analysis of the ban on foreigners acquiring property rights on agricultural land in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 3, str. 479-491
Baturan, L. (2016) Kreiranje pravnog okvira radi efikasnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta. u: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija), Zbornik sažetaka, Univerzitet u Novom Sadu - Pravni fakultet, 199-201, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0550-21791702153B
Baturan, L. (2017) Liberalizacija prava stranaca da stiču svojinu na poljoprivrednom zemljištu u kontekstu SSP-a i privatizacije PKB-a. u: Ekonomske, socijalne i razvojne posledice prodaje poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 158-170
Baturan, L. (2016) Ekonomska analiza pravnog režima za prenos prava svojine na nepokretnostima u Republici Srbiji. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 173-218, https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1720/Doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (doktorska disertacija)
Baturan, L.O. (2017) Pravo stranih lica da stiču svojinu na poljoprivrednom zemljištu u Srbiji nakon zakonskih novela iz 2017. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 3-2, str. 1153-1175
Čikić, J. Porodična gazdinstva na raskršću: izazovi i mogućnosti biološke, ekonomske i socijalne reprodukcije. Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, Monografija u elektronskom izdanju dostupna je na Internet sajtu: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-458-0.Sajtu pristupljeno 2. aprila 2018
Đukić, P. (2017) Održivo gospodarenje zemljišnim resursima u svetlu odocnelih ekonomskih reformi. u: Ekonomske, socijalne i razvojne posledice prodaje poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 64
Lovre, K., Lovre, I. (2017) Akvizicije poljoprivrednog zemljišta u međunarodnim razmerama - implikacije na prehrambenu sigurnost i ruralno siromaštvo. u: Ekonomske, socijalne i razvojne posledice prodaje poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 36
Mason, J.R.Jr. (1994) Pssst, hey buddy, wanna buy a country?: An economic and political analysis of federal and state laws governing foreign ownership of United States real estate. Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 27, No. 2, 470-473
Popov, Đ. (2008) Značaj inostranih investicija za privrednu stabilnost Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 29-44
Popov, Đ. (2008) Podsticaji i kontrola inostranih investicija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 37-54
Reljić, S. (2017) Rasprodaja zemlje strancima - poslednji čin 'bećarske ekonomije'. u: Ekonomske, socijalne i razvojne posledice prodaje poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 23-34
Stanivuković, M. (1996) Svojina i druga stvarna prava stranaca na nepokretnostima u Jugoslaviji. Zbornik radova, Vol. 30, No. 1-3, 226, Pravni fakultet u Novom Sadu
Strsoglavec, S. (2017) Održivo upravljanje poljoprivrednim zemljištem. u: Ekonomske, socijalne i razvojne posledice prodaje poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 84
Vukićević, S., Stepić, D., Savović, D. (2011) Svojinskopravna ovlašćenja stranaca na poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 529-546
Zubović, J., i dr. (2016) Analiza pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procena ekonomskih efekata liberalizacije tržišta poljoprivrednog zemljišta i preporuke za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu. Beograd: Institut ekonomskih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-17772
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka