Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:101
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:97

Sadržaj

članak: 5 od 42  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 12, br. 2, str. 54-70
Porez na nasleđe u Republici Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresavasiljkovicjovana5@gmail.com, krstinicdalibor@yahoo.com
Sažetak
Prema pravnom shvatanju pod nasleđivanjem se podrazumeva raspored zaostavštine umrlog lica na njegove naslednike. Deoba naslednih dobara vrši se uz poštovanje propisanih normi zakona. Zakonom o nasleđivanju je u najvećoj meri regulisan institut nasleđivanja, dok je Zakonom o vanparničnom postupku propisan postupak kojim se raspravlja zaostavština. Pored navedenih zakona materija poreza na nasleđe regulisana je poreskopravnim propisima. S obzirom na kompleksnost proučavane materije predmet analize u okviru rada biće poreskopravni aspekt ustanove nasleđivanja u skladu sa aktuelnim zakonskim rešenjima. Pri tome će naročita pažnja biti posvećena visini poreskih stopa na nasleđe u drugim zemljama. Cilj rada jeste ukazivanje na elemente koji su relevantni za proučavanu materiju, odnosno porez na nasleđe kao i ekonomske aspekte oporezivanja. Metode koje će u radu biti korišćene su normativni metod, kojim ćemo kroz zakonsku regulativu sagledati proučavanu tematiku, a ista će biti upotpunjena metodom analize sadržaja. Komparativnom analizom ćemo doći do saznanja kolika je visina poreskih stopa u drugim zemljama, kada je reč o porezu na nasleđe. Zaključci do kojih ćemo doći jesu odgovori na pitanja šta je predmet oporezivanja, ko su poreski obveznici i kolika je poreska obaveza kod poreza na nasleđe.
Reference
*** (2009-2019) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 -odluka US, 55/2014, 96/2015 -dr. zakon, 9/2016 -odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 -dr. zakon, 87/2018 i 23/2019
*** (2002-2018) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, br. 80/2002, 84/2002 -ispr., 23/2003 -ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 -dr. zakon, 62/2006 -dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 -dr. zakon, 53/2010, 10
*** (2011-2015) Zakon o javnom beležništvu. Službeni glasnik RS, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 -dr. zakon, 93/14 -dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15
*** (1982-2015) Zakon o vanparničnom postupku. Sl. glasnik SRS + Sl. glasnik RS, br. 25/82 i 48/88, br. 46/95 -dr. zakon, 18/2005 -dr. zakon, 85/2012, 45/2013 -dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 -dr. zakon
*** (2001-2018) Zakon o porezu na imovinu. Sl. glasnik RS + Sl. list SRJ, br. 26/2001, br. 42/2002 -odluka SUS i Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002 -dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/201
*** (2010-2018) Zakon o vazdušnom saobraćaju. Sl. glasnik RS, br. 73/2010, 57/2011, 93/2012 i 45/2015 -dr. zakon i 83/2018
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju. Sl. glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 -odluka USRS i 6/2015
*** (2011-2015) Zakon o pomorskoj plovidbi. Sl. glasnik RS, br. 87/2011, 104/2013 i 18/2015
*** (1989) Zakon o porezima i doprinosima građana. Sl. glasnik RS, br. 60
*** (2009) Mišljenje Ministarstva finansija. br. 430-03-00064/2009-04 od 8.4
*** (2007) Oporezivanje imovine u Republici Srbiji - dodatak uz priručnik Računovodstvena praksa. Računovodstvo, Beograd
*** (2010-2018) Zakon o zadužbinama i fondacijama. Sl. glasnik RS, br. 88/2010, 99/2011 -dr. zakon i 44/2018 -dr. zakon
Anđelković, M. (2018) Javne finansije i finansijsko pravo. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Babić, I. (2008) Nasledno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Babić, I. (2002) Komentar Zakona o nasleđivanju sa sudskom praksom i Zakonom o vanparničnom postupku. Beograd: Službeni list
Beckert, J. (2008) Inherited Wealth. Princeton: Princeton University Press
Ćurčić, M.B., Terzić, M.M., Matijaš, Z.M. (2016) Osobenosti poreskog sistema Republike Kipar. Vojno delo, vol. 68, br. 1, str. 195-213
Dimitrijević, M. (2008) Poreska administracija u svetlu nekih evropskih zahteva. Pravni život, vol. 57, br. 11, str. 725-737
Đorđević, D. (2005) Javne finansije - fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora. Novi Sad: Privredna akademija
Đurđević, D. (2013) Položaj notara kao poverenika suda u ostavinskom postupku. u: Lilić S. [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije, Beograd: Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, str. 154-168
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Kompleksnost nemačkog poreskog sistema. Ekonomika preduzeća, vol. 58, br. 7-8, str. 283-294
Henrekson, M., Waldenström, D. (2016) Inheritance taxation in Sweden, 1885-2004: The role of ideology, family firms, and tax avoidance. Economic History Review, 69(4): 1228-1254
Kulić, M. (2012) Poresko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Lovčević, J. (1979) Institucije javnih finansija. Beograd: Službeni list
Milošević, G.B., Kulić, M.V. (2015) Nastanak i vreme ispunjenja poreske obaveze. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 597-616
Niimi, Y. (2019) The Effect of the Recent Inheritance Tax Reform on Bequest Behaviour in Japan. Fiscal Studies, 40(1): 45-70
Počuča, M. (2012) Nasledno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Popović, D. (2006) Poresko pravo - opšti deo. Beograd: Cekon in
Stojanović, N. (2011) Uloga javnih beležnika u naslednopravnim stvarima. Pravni život, Beograd, tom IV, (12)
Stojanović, N. (2009) Naslednička zajednica. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu-Centar za publikacije
Varga, S. (2007) Pravo industrijske svojine. Novi Sad: Privredna akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp190254V
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka