Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 3, br. 1, str. 21-39
Najkraći argument za postojanje Boga u islamskoj filozofiji
Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Ključne reči: islamska filozofija; postojanje Boga; argument istinoljubivih; Ibn Sina; Mula Sadra; peripatetička filozofija; transcendentna filozofija
Sažetak
Prve saznajne okvire nesumnjivo najpoznatijeg argumenta za postojanje Boga u islamskoj filozofiji utemeljio je slavni Ibn Sina. Pošto je postojanje Boga dokazao sagledanjem samog postojanja, on je u svojoj čuvenoj filozofskoj knjizi al-Išarat napisao da je na taj način ponudio 'argument istinoljubivih'. U sledećim razdobljima razvoja ovog argumenta, ova sintagma predstavljaće jedan od najpopularnijih naučnih naziva u istoriji filozofske i racionalne misli muslimana. Mnogobrojni predstavnici različitih filozofskih škola, dogmatičke teologije i doktrinarne gnoze u islamu detaljno su analizirali tekst ovog dela iz knjige al-Išarat i katkada formulisali nove verzije 'argumenta istinoljubivih'. U ovom radu, mi ćemo se usredsrediti na osnovne saznajne prekretnice u razvoju ovog argumenta i s tom namerom koristićemo metodu detaljne analize sadržaja najznačajnijih dela onih muslimanskih filozofa koji su imali najveću zaslugu u tom intelektualnom procesu. S obzirom na to da naučna sudbina 'argumenta istinoljubivih' sasvim privlačno ilustruje različita razdoblja razvoja celokupne islamske filozofije, mi ćemo pokušati da pokažemo kako je islamska filozofska baština, u svakom novom periodu, bila sve vitalnija i dominantnija naučna disciplina. S druge strane, zaključićemo da islamska filozofija i 'argumenti istinoljubivih' kroz istoriju sve više podsećaju na prefinjena otkrovenja muslimanskih gnostika i najdublje sfere izvornog razumevanja sakralnih islamskih tekstova i predanja.
Reference
al-Idži Abdurahman, ibn A. Al-Mavakif fi ilm al-kalam. Bejrut: Alam al-kutub
Džurdžani, M.S.Š. (1991) Šarh al-Mavakif. Kom: Entešarat aš-Šarif ar-Razij
Farabi, A.N. Madžmue-je rasael-e Farabi. Hejdarabad
Hadže, T.N. (1958) Šarh al-Išarat vat-tanbihat. Daftar-e našr-e ketab, glose napisao Kutbudin Razi
Hasanzade, A.H. (1987) Nosus al-hekam bar Fosus al-hekam. Tehran: Markaz-e našr-e farhangi-je Radža
Hejdar, A.S. (1989) Džami' al-asrar va manba' al-anvar, kritičko izdanje pripremili Anri Korben i Osman Jahja. Tehran: Šerekat-e entešarat-e elmi va farhangi
Ibn, T.A.ibn M.S. (1981) Tamhid al-Kava'id. Tehran: Andžoman-e eslami-je hek-mat va falsafe-je Iran, kritičko izdanje
Jazdi, M., Taki, M. (1985) Ta'lika ala Nihajat al-hikma. Kom: Mu'a-ssasa fi tarik al-hakk
Kejsari, D.ibn M. Šarh Fusus al-hikam. Kom: Entešarat-e Bidar
Lahidži, M.D. Šarh Risala al-Maša'ir. Mašhad: Ketab-foruši-je Zovvar, kritičko izdanje
Parsania, H. (2011) Mabani va tatavvorat-e Borhan-e Seddikin. Tehran: Pa-žuhešgah-e olum-e ensani va motale'at-e farhangi
Razi, F. (1986) Al-Matalib al-alija min al-ilm al-ilahi. Bejrut: Dar al-kitab al-arabi, kritičko izdanje
Sabzevari, H.M.H. Šarh al-Manzume. Kom: Manšurat Maktaba al-Mustafavi
Sabzevari, H.M.H. (1993) Šarh dua as-sabah. Tehran: Mo'assese-je entešarat va ćap-e Danešgah-e Tehran, kritičko izdanje
Sadra, M., Sadrudin, M. (1960) Al-Hikma al-mutaalija fi al-asfar al-ar-baa. Tehran: Dar al-ma'arif al-islamijja
Sadra, M., Sadrudin, M. (1981) Asrar al-ajat. Tehran: Andžoman-e hekmat va falsafe-je Iran, kritičko izdanje
Sadra, M., Sadrudin, M. (1981) Aš-Šavahid ar-rububijja. Tehran: Markaz-e našr-e danešgahi, kritičko izdanje
Saduk, al-Komi I.B. (1994) At-Tavhid. Kom: Mu'assasa an-našr al-islami, kritičko izdanje
Sina, I. (1984) Ta'likat. Kom: Maktab al-i'lam al-islami, kritičko izdanje
Šihabudin, S. (1977) Madžmue-je mosannafat-e Šejh-e ešrak, kritičko izdanje pripremio Anri Korben. Tehran: Entešarat-e andžoman-e falsafe-je Iran
Tabatabai, S.M.H. Osul-e falsafe va raveš-e realism. Kom: Daftar-e entešarat-e eslami, glose napisao Šehid Murteza Motahhari
Taftazani, M.ibn O.ibn A. (1991) Šarh al-Makasid. Kom: Entešarat aš-Šarif ar-Razij
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1401021H
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka