Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 29  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 62, br. 3, str. 79-98
Risosoil kočanskog polja i kvalitet semena pirinča
aUniversity St. Cyrilus and Methodius, Institute of Agriculture, Department for Soil Science and Agrochemistry, Skopje, Republic of Macedonia
bUniversity St. Cyrilus and Methodius, Institute of Agriculture, Department for seed quality control, Skopje, Republic of Macedonia
cEXTRA IMIDZ DOOEL, Skopje, Republic of Macedonia

e-adresadvpetkovski@freemail.com.mk
Ključne reči: Rizosols; texture; humus; nitrogen; phosphorus; potassium; seed quality
Sažetak
Tokom intenzivih terenskih i laboratorijskih ispitivanja više godina, bili su iskopani i morfološki proučavani više od 50 zemljišnih profila u Kočanskom polju na dubini do 120 cm. Cilj istraživanja je bio proučiti genezu, klasifikaciju, morfološki, mehanički sastav, neka hemijska svojstva, đubrenja i navodnjavanja zemljišta. Pored toga, uzeto je 200 zemljišnjih uzoraka za laboratorijske analize, a kao rezultat toga izvedeni su mnogi zaključci. Heterogena pedogeneza i uticaj mnogih faktora (reljef, matični substrat, klima, vegetacija, vreme i antropogeni uticaj) u Kočanskom regionu gde preovladavaju rizosoli (polja pod rižom) karakterišu različita svojstva zemljišta. Ustanovljena su sledeća zemljišta: aluvijalna zemljišta (fluvisoli), koluvijalna zemljišta (nanosi), rendzina, smonica (vertisoli), cimetna šumska zemljišta (humogleji), močvarna zemljišta (eugleji) i solončak. Plodnost rizosolnih zemljišta može da se poveća meliorativnom primennom CaCO3 i fosfora, dubljom obradom, NPK đubrenjem i navodnjavanjem, zaoravanjem po konturama, plodoredom sa krmnim biljem, zelenišno đubrenje i drugim merama kako deo DPP. Zavisno od vegetacije i sistema gajenja, potrebe đubriva su sledeći: 50-80kg/ha azota, 50-100kg/ha fosfora, a u slučaju gajenja krompira i upotreba kalijuma. Ukupan iznos fosfora i kalijuma i oko jedne trećine azota treba uključiti u jesen tokom duboke obrade, a ostatak đubriva tokom vegetacija pred kultivaciju i tokom navodnjavanja. Integrisana upotreba mineralnih i osobito prirodnih đubriva kao izvor azota predstavlja biološki pristup usmeren prema boljem korišćenju, inkorporacije i proizvodnje zdravih, dobro razvijenih biljaka, sa visokim prinosom i dobrog kvaliteta. Apsolutna masa (AM) semena pirinča odgajena na aluvijalnim i deluvijalnim zemljištima je značajno boljeg kvaliteta od onih na praškastoj glini i ilovači, gde je i ispunjenost samog zrna relativno veća. Značajno niže je prisustvo neispunjenih zrna pirinča i lomljenog na ovim tipovima zemljišta, tako da se preporučuju za gajenje pirinča.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.08.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka