Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 6 od 67  
Back povratak na rezultate
2018, br. 40, str. 135-148
Integracija Srbije u međunarodne tokove sprečavanja pranja novca
Univerzitet Singidunum, Beograd

e-adresakvicentijevic@singidunum.ac.rs
Ključne reči: pranje novca; sumnjive transakcije; indikatori; kriminal; rizik
Sažetak
Pranje novca je globalan fenomen, koji ozbiljno ugrožava međunarodnu i nacionalne ekonomije. U ovom radu se obrađuju integrisanost Republike Srbije u međunarodne tokove sprečavanja pranja novca, analiziranjem procesa pranja novca, kao i globalnih i nacionalnih regulativa koje se primenjuju u borbi protiv pranja novca. Borba protiv pranja novca mora imati sistemski karakter i zbog toga u radu proučavamo i sistem borbe protiv pranja novca u Republici Srbiji. Cilj rada jeste sagledavanje objektivne osnove za predlaganje relevantnih strateških i operativnih načina kojima bi se unapredili pravni i institucionalni kapaciteti državnih organa i obveznika primene Zakona o sprečavanju pranja novca, da bi se postigao veći stepen zaštite i onemogućavanje tokova nelegalnog novca. Identifikovanje ključnih rizika pretnje pranja novca u Republici Srbiji preduslov je za usaglašavanje prioriteta Republike Srbije s prioritetima Evropske unije u oblasti suprotstavljanja pranju novca.
Reference
*** (2009-2014) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 20/09, 72/09, 91/10; 139/14
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14
*** (2005-2014) Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55/05; 44/14
*** (2013) Uprave za sprečavanje pranja novca za 2013. godinu. Beograd
*** (2017) Anti-money laundering/combating the financing of terrorism - AML/CFT. (5. 1. 2017), https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/
*** (2002-2016) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 80/02, 108/16
*** (2015) Uprave za sprečavanje pranja novca za period 1.1.2015-31.12.2015. godine. Beograd
*** (2014) Uprave za sprečavanje pranja novca za period 1.1.-31.12.2014. godine. Beograd
Đurđević, Z., Vuković, S. (2016) Migrantska kriza i teroristička pretnja. Srpska politička misao, 54(4): 217-232
EUROPOL (2015) An update on serious and organise crime in the EU
EUROPOL (2013) EU serious and organised crime threat assessment
Evropska komisija (2016) Radni dokument Komisije Republika Srbija - izveštaj za 2016. godinu. Brisel
FATF (2016) International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris
Lazić, R. (2016) Obaveštajni rad i diplomatija. Srpska politička misao, 54(4): 233-250
Marković, V. (2015) Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu. Pravo i privreda, vol. 53, br. 4-6, str. 852-868
Milenković, M.A. (2016) Revizorske firme u Srbiji 2015. Revizor, vol. 19, br. 76, str. 67-78
OECD (2009) Money laundering awareness handbook for tax examiners and tax auditors
Pedić, Ž. (2010) Nefinancijski sektor i samostalne profesije u kontekstu sprječavanja pranja novca. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 31(1): 617-642
Raković, M. (2008) Pranje novca: kako ga iskorijeniti?. Tranzicija, 10(21/22): 169-180
Savet Evrope (Kancelarija u Beogradu) (2013) Nacionalna procena rizika od pranja novca u Republici Srbiji. Beograd
Stojadinović, M., Gordić, M. (2016) Politički mit kao oblik društvenog i političkog otuđenja. Srpska politička misao, 54(4): 51-65
Tanjević, N. (2011) Prilagođavanje Srbije međunarodnim trendovima u borbi protiv pranja novca - značaj novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Revija za bezbednost, vol. 5, br. 3, str. 232-243
Uprava za sprečavanje pranja novca Republike Srbije (2014) Izveštaj o radu
Uprava za sprečavanje pranja novca Republike Srbije (2015) Izveštaj o radu
Vesić, D. (2008) Ekonomska i politička komponenta korupcije i pranje novca. Međunarodni problemi, vol. 60, br. 4, str. 481-501
Vićentijević, K., Petrović, Z., Barjaktarović, L., Lošić, S. (2014) Indikatori za prepoznavanje sumnjivih klijenata u funkciji sprečavanja pranja novca. u: Sinergija 2014, XV međunarodni naučni skup, Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje, 129-132
Vukadinović, P. (2016) Definicije i empirijske šeme pranja novca. u: Proceedings of the International Scientific Conference FINIZ 2016, Belgrade: Singidunum University, str. 214-220
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub1840135V
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2012)
Oblici, trendovi i tehnike pranja novca
Tanjević Nataša, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2009)
Pranje novca u međunarodnom pravu i krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije
Marković Miloš, i dr.

Nauka bezbednost policija (2011)
Korupcija i političke stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
Šuvaković Uroš

prikaži sve [7]