Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 29  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 70, br. 1, str. 123-156
Pravo roditelja na povratak u zemlju porekla u svetlu Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece i evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Stanivukovic@pf.uns.ac.rs, sdjajic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: promena boravišta deteta; otmica deteta; prava deteta; pravo na porodični život; pravo na povratak u svoju zemlju
Sažetak
U fokusu ovog rada je pravo na povratak u zemlju porekla roditelja koji se u stranoj zemlji primarno stara o detetu. Pravna prepreka ostvarenju prava roditelja koji se primarno stara o detetu da se preseli iz inostranstva u zemlju porekla i da sa sobom povede i dete postoji u Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece čija mehanička primena sprečava roditelja da samostalno promeni boravište deteta čime se otvara pitanje poštovanja prava roditelja i deteta. Praksa Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Srbije sadrži smernice za tumačenje odredaba Haške konvencije o otmici deteta u sve češćim situacijama kada se kao otmičar javlja roditelj koji se primarno stara o detetu i koji se bez saglasnosti drugog roditelja preselio sa detetom u svoju zemlju porekla. Procenom najboljeg interesa deteta može se prevazići tenzija između prava roditelja da se vrati u zemlju porekla i Haške konvencije o otmici deteta.
Reference
Aguilar, C., Mayela, M. (2020) The controversial role of the ECtHR in the interpretation of the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International child abduction, with special reference to Neulinger and Shuruk v. Switzerland and X v. Latvia. ACDI Anuario Colombiano de Derecho Internacional (Colombian Yearbook of International Law), 13, 209-250
Bucher, A. (2009) La dimension sociale du droit international privé. Recueil des cours, 341, 9-535
Draškić, M. (2006) Pravo na poštovanje porodičnog života u praksi Evropskog suda za ljudska prava. u: Novo porodično zakonodavstvo - zbornik sa savetovanja Vrnjačka Banja, Kragujevac: Pravni fakultet, 93-134
Draškić, M. (2012) Obavezno lišenje roditeljskog prava prilikom odlučivanja suda o vršenju roditeljskog prava - sporno stanovište Vrhovnog suda Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 366-381
Dželetović, M. (2021) Pravni položaj deteta u situacijama njegovog nezakonitog odvođenja u zemlji i inostranstvu. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, doktorska disertacija
Fawcett, J., Ní, S.M., Shah, S. (2016) Right to respect for family life and the rights of the child: International child abduction. u: Private International Law, Oxford, Oxford Private International Law Series
Keller, H., Heri, C. (2015) Protecting the best interests of the child: International child abduction and the European Court of Human Rights. Nordic Journal of International Law, 84, 270-296
Kovaček-Stanić, G. (2002) Praksa Evropskog suda za ljudska prava o poštovanju porodičnog života. Evropsko zakonodavstvo, 2, 9-12
Kvisberg, T.E. (2019) Child abduction cases in the European Court of Human Rights changing views on the child's best interests. Oslo Law Review, 6, 90-106
Lamont, R. (2012) Free movement of persons, child abduction and relocation within the European Union. Journal of Social Welfare and Family Law, 34(2), 231-244
Marjanović, S. (2017) Međunarodna otmica dece - novine u međunarodnom privatnom pravu Srbije. Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, 7, 131-145
Medić, I. (2015) International child relocation. u: Župan Mirela [ur.] Private International Law in the Jurisprudence of European Courts: Family at Focus, Osijek: Faculty of Law, 111-133
Mondekova, A. (2013) The Hague Convention on parental child abduction: Implications of the 'missing' primary carer. Budapest: Central European University, Master thesis
Novaković, U. (2020) Preseljenje deteta i roditelja koji vrši roditeljsko pravo - relocation slučajevi. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Paul, B., Trimmings, K., Walker, L., Holliday, J. (2015) Child abduction: Recent jurisprudence of the European Court of Human rights. International and Comparative Law Quarterly, 64, 39-63
Ponjavić, Z., Vlašković, V. (2014) Space for the child's best interests inside the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Revija za evropsko pravo, vol. 16, br. 2-3, str. 45-67
Schuz, R. (2021) The Hague child abduction Convention and rerelocation disputes. International Journal of Law, Policy and The Family, 00, 1-36
Schuz, R. (2013) The child abduction Convention: A critical analysis. Hart Publishing
Silberman, L.J. (2011) The Hague Convention on child abduction and unilateral relocations by custodial parents: A perspective from the United States and Europe - Abbott, Neulinger, Zarraga. Oklahoma Law Review, 63, 733-749
Tobin, J. (2019) The UN Convention on the Rights of the Child: A commentary. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_22105A
primljen: 30.08.2021.
prihvaćen: 02.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka