Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 9 od 29  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1731-1746
Oduzimanje maloletnog lica i krivičnopravna reakcija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

e-adresamilica.kovacevic@fasper.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju (MPNTR - 179044)

Ključne reči: oduzimanje maloletnog lica; otmica; prava deteta; pravo na kontakt; najbolji interes deteta
Sažetak
Krivično gonjenje za krivično delo oduzimanje maloletnog lica trebalo bi dodatno da zaštiti pravo deteta na život sa roditeljima, odnosno drugim ovlašćenim starateljima i na održavanje kontakta kako sa roditeljima, tako i sa drugim srodnicima i bliskim licima. Postavlja se pitanje da li se prava deteta u ovoj oblasti mogu adekvatno zaštiti primenom krivičnog prava. Stoga je rad koncipiran tako da su u uvodnom delu u formi opštih razmatranja navedeni određeni razlozi koji opravdavaju postojanje navedene inkriminacije, uz osvrt na relevantne međunarodnopravne dokumente. Centralni deo rada posvećen je analizi pozitivnopravnih rešenja iz srpskog krivičnog zakonodavstva, uz posebno akcentovanja međusobnog odnosa krivičnog dela otmice i krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica, te ukazivanje na sporna pitanja koja se javljaju u sudskoj praksi. Cilj rada jeste da se ukaže na realne mogućnosti krivičnopravne zaštite u ovoj sferi, kao i da se naglasi potreba za poštovanjem slova zakona bez odveć ekstenzivnog tumačenja u praktičnoj primeni.
Reference
*** (2003-2006) Krivični zakonik. Službeni list RCG, br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006
*** (2008-2018) Službeni list CG, br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr. 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon, 44/2017 i 49/2018
*** (2011-2017) Kazneni zakon. Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 - Ispravak i 101/17
*** (2005-2015) Službeni glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
*** (1996/1997) Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 4 i 2
*** (2015-2017) Službeni glasnik RS, br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
*** (2005-2016) Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (1990) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 15
Clarke-Stewart, A., Brentano, C. (2006) Divorce: Causes and Consequences. New Haven-London: Yale University Press, 19,20
Delibašić, V. (2015) Krivično delo otmica u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. Kultura polisa, vol. 12, br. 27, str. 499-510
Eymann, A., Busaniche, J., Llera, J., Cunto, C.D., Wahren, C. (2009) Impact of divorce on the quality of life in school-age children. Jornal de Pediatria, 85(6): 547-552
Jović, O. (2012) Pravo deteta na kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog, 29. jun, Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Pravni fakultet, Pale, 109-111
Milošević, M. (2010) Otmica uz pretnju ubistvom ili teškom telesnom povredom. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 95-107
Milošević, M. (2008) Oduzimanje maloletnika kao vrsta otmice i samostalno krivično delo. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 3, str. 7-22
Payne, J., Kallish, K. (1981) A behavioural science and legal analysis of access to the child in the post-separation/divorce family. Ottawa Law Review, 2, 224
Ponjavić, Z. (2015) Porodična prava dede i babe prema unucima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70, 536-539
Ristivojević, B.R. (2018) Da li je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici zakazao?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 137-152
Samardžić, S.O. (2015) Regulativa porodičnog prava na međunarodnom i evropskom nivou, sa posebnim osvrtom na pravo deteta na zdravlje. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 813-838
Simović, D.Z., Simeunović-Patić, B. (2016) Prilog raspravi o zabrani fizičkog kažnjavanja deteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1157-1173
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18593
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka