Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 3, str. 316-347
Telesno kažnjavanje dece sa aspekata porodičnog i krivičnog prava - (ne)pomirljivi tonovi
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresasvetlanamijovic1987@gmail.com.
Ključne reči: telesno kažnjavanje; protivpravnost; prava deteta; roditeljstvo; zlostavljanje deteta
Sažetak
U radu autor polazi od šireg sagledavanja problema telesnog kažnjavanja dece u vaspitnom procesu sa aspekata vanpravnih naučnih disciplina, zatim analizira međunarodnopravne okvire zabrane telesnog kažnjavanja dece i daje kratak prikaz rešenja koja su zastupljena u uporednom pravu. U daljem tekstu fokusira se na različita gledišta porodičnog i krivičnog prava prema pitanju potrebe (neophodnosti) apsolutne zabrane telesnog kažnjavanja dece. Sa tim ciljem, autor najpre upoređuje postojeće zakonsko rešenje u porodičnom zakonodavstvu sa predloženim (novim) rešenjem u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije. Nadalje, autor je pokušao i da sa aspekta krivičnog prava postavi kriterijume za razgraničenje situacija u kojima se vršenje roditeljskog prava može smatrati posebnim osnovom isključenja protivpravnosti od onih situacija u kojima će postojati krivično delo nasilja u porodici. Dati su i predlozi de lege ferenda koji bi u izvesnoj meri mogli da pomire različita polazna stanovišta porodičnog i krivičnog prava, odnosno koji bi u što većoj meri bili prihvatljivi za te obe grane prava.
Reference
Aćimović, M. (1937) Krivično pravo - opšti deo. Subotica: Gradska štamparija, knjiga prva
Cvejić-Jančić, O. (2015) Zabrana fizičkog kažnjavanja deteta - prilog diskusiji povodom Prednacrta Građanskog zakonika Srbije. Pravni život, vol. 64, br. 10, str. 5-24
Čejović, B. (2005) Osnovi isključenja protivpravnosti krivičnog dela. u: Bejatović S. [ur.] Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo, Beograd: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore
Ćorović, E. (2012) Sporni oblici disciplinskog kažnjavanja dece - da li je reč o osnovu isključenja protivpravnosti krivičnog dela ili nasilju nad decom?. Crimen, vol. 3, br. 2, str. 211-221
Delić, N. (2009) Nova rešenja opštih instituta u krivičnom zakoniku Srbije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Draškić, M. (2015) Šta je stvarno novo oko Porodičnog zakona. Izbor sudske prakse, 12
fon Braken, H. (1930) Telesna kazna u vaspitanju - sociološka, psihološka i pedagoška istraživanja. Beograd: Štamparija Sv. Sava, prevod sa nemačkog M. Janković
Fréchette, S., Zoratti, M., Romano, E. (2015) What Is the Link Between Corporal Punishment and Child Physical Abuse?. Journal of Family Violence, 30(2): 135-148
Freeman, M., Saunders, B.J. (2014) Can we Conquer Child Abuse if we don’t Outlaw Physical Chastisement of Children?. International Journal of Children’s Rights, 22(4): 681-709
Gabert, E. (1998) Kažnjavanje u samovaspitavanju i vaspitavanju deteta. Beograd: Antroposofski kulturni centar, prevod sa engleskog N. Škondrić
Gašić, P.S. (1988) Kažnjavanje i dete. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Janjić, K.M. (2006) Roditeljska odgovornost. u: Ponjavić Z. [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Kant, I. (1999) Vaspitavanje dece. Beograd: Logos-Art, prevod sa nemačkog M. Šević
Lansford, J., i dr. (2014) Corporal punishment, maternal warmth and child adjustment: A longitudinal study in eight countries. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(4)
Lansford, J.E., Dodge, K.A. (2008) Cultural Norms for Adult Corporal Punishment of Children and Societal Rates of Endorsement and Use of Violence. Parenting, 8(3): 257-270
Lenta, P. (2012) Corporal Punishment of Children. Social Theory and Practice, 38(4): 689-716
Leviner, P. (2013) The Ban on Corporal Punishment of Children. Alternative Law Journal, 38(3): 156-159
Ljubojev, N. (2009) Zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja deteta. Pravni život, 10
Marković, I. (2014) Telesno kažnjavanje dece u krivičnopravnom kontekstu vršenja roditeljskog prava. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 4. deo
Milivojević, Z., i dr. (2007) Mala knjiga za velike roditelje. Novi Sad: Psihopolis institut
Milivojević, Z. (2011) Razumno telesno kažnjavanje dece kao neotuđivo roditeljsko pravo. Nova srpska politička misao, 1-2
Milošević, N. (2012) Nasilje u porodici - (sa stanovišta krivičnog zakonodavstva i prakse). u: S. Panov, M. Janjić-Komar i M. Škulić [ur.] 'Nasilje u porodici' - zbornik sa naučnog skupa, Beograd: Pravni fakultet, 87-107
Milović, M. (2008) Osnovi isključenja protivpravnosti koji nisu predviđeni krivičnim zakonikom # Elements of excluding unlawfulness not specified in criminal legislation. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 57-67
Mirić, J. (2011) Psihološka saznanja o telesnom kažnjavanju dece. Nova srpska politička misao, 1-2
Österman, K., Björkqvist, K., Wahlbeck, K. (2014) Twenty-eight years after the complete ban on the physical punishment of children in Finland: Trends and psychosocial concomitants. Aggressive Behavior, 40(6): 568-581
Panov, S. (2008) Porodično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Petrušić, N., Stevanović, I. (2011) Pravna zaštita dece u Srbiji i međunarodni standardi. u: Nikolić-Ristanović V., Ćopić S. [ur.] Prava žrtava i EU (izazovi pružanja pomoći žrtvama), Beograd: Viktimološko društvo Srbije
Radulović, Lj. (2010) Politika suzbijanja maloletničkog kriminaliteta sa elementima nasilja. u: Kron L. [ur.] Nasilnički kriminal (etiologija, fenomenologija, prevencija), Beograd: Institut za sociološka i kriminološka istraživanja
Stanković, M. (2011) Pravna priroda i ostvarivanje prava i dužnosti roditelja na vaspitanje i obrazovanje deteta u Srbiji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 235-262
Stevanović, I. (2006) Zaštita dece - žrtava zlostavljanja i zanemarivanja i Porodični zakon Republike Srbije. u: Ponjavić Z. [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Stojanović, Z. (2015) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M., Ilić, N., Đurđić, S. (2011) 'Zaštita dece ili ‘vršnjačko nasilje' nad roditeljima?'. Nova srpska politička misao, 1-2
Škulić, M. (2012) Nasilje u porodici - nedovoljno kvalitetno zakonsko rešenje, nedosledna praksa, brojni problemi i dileme # Family violence. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 117-141
Trebješanin, Ž. (2015) Psihološki aspekti prakse kažnjavanja dece u srpskoj patrijarhalnoj kulturi. Krugovi detinjstva, 1-2
Vučković-Šahović, N. (2009) Dvadeset godina Konvencije o pravima deteta. Pravni život, 10
Živanović, T. (1938) Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije - posebni deo: knjiga prva. Beograd: Gundulić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1803316M
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka