Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 2, str. 215-228
Zaštita kolektivnih interesa potrošača
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabranka.babovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: kolektivna zaštita; prava potrošača; organizaciona tužba; kolektivni interes
Sažetak
Predmet ovog rada je analiza sistema o kolektivnoj zaštiti potrošača sadržanih u Zakonu o zaštiti potrošača iz 2010. godine i poređenje s novokreiranim sistemom iz tek usvojenog Zakona o zaštiti potrošača iz 2014. godine. Naime, za razliku od pređašnjeg u kome je za zaštitu kolektivnih interesa potrošača bio predviđen parnični postupak, u novom sistemu je zaštita kolektivnih interesa potrošača poverena organima uprave. Autor analizira prednosti i mane jednog i drugog sistema ograničavajući se na: (i) pojam kolektivnog interesa, (ii) disperziju ovlašćenja za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača u našem pravu i (iii) poređenje vrsta tužbenih zahteva koji su se mogli istaći u tim postupcima i obima zaštite u upravnom postupku.
Reference
*** (2009/2011) Zakon o udruženjima. Službeni glasnik RS, 51/2009, 99/2011
*** (2010) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 73
*** (1998) Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers interests. Official Journal, L 166
*** (2009) Čl. 43, st. 1, tač. 6 Zakona o ravnopravnosti polova. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2013) Odluka IUz-51/2012. Službeni glasnik RS, br. 49, 60
Anderson, B., Trask, A. (2012) The class action playbook. Oxford
Babović, B. (2012) Kolektivizacija sudske zaštite od diskriminacije. Pravni život, 11, 1018-1020
Baretić, M. (2009) Individualna i kolektivna zaštita potrošača u hrvatskom pravu. u: Republika Hrvatska na putu prema europskom pravnom području, Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 241-286
Bert, K. (2011) The new European law of unfair commercial practices and competition law. Oxford-Portland-Oregon, 452-455
Bodiroga, N. (2013) Komentar Odluke Ustavnog suda IUz. 51/2012 o nesutavnosti glave 36. Zakona o parničnom postupku. Pravni instruktor, 45, 65
Christian, A. (2009) Kollektiver Rechtsschutz im Zivilrecht und Zivilprozessrecht. Jus 7, 590
Halfmeier, A., Wimalasena, P. (2012) Rechtsstaatliche Anforderungen an Opt-out-Sammelverfahren: Anerkennung ausländischer Titel und rechtspolitischer Gestaltungsspielraum. JuristenZeitung, 67(13): 649-658
Hans, M.W. (2006) Legal redress. u: Gernait Howells, Hans Micklitz W., Thomas Wilhelmsson [ur.] European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive, Hampshire, 228
Jakšić, A. (2012) Gradjansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd, 49-58, a o tumačenju u oblasti evropskog prava, vid. Rudolf Streinz, Europarecht, Heidelberg 2008, 214-216
Jovanić, T. (2013) Upravnopravna zaštita potrošača. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 2, str. 180-196
Jovanović, M.A. (2009) Opšti pogled na koncepte u Kolektivna prava. u: Pozitivna diskriminacija u ustavno pravnom sistemu Republike Srbije, Beograd: Jovanović M, 15
Karanikić, M.M. (2013) Mehanizmi zaštite zakonom garantovanih prava potrošača. u: Lilić Stevan [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd, knjiga 3, 179-180
Koch, H. (2000) Die Verbandsklage in Europa. Zeitschrift für Zivilprozessrecht, 4, 420
Kodek, G.E. Kollektiver Rechtsschutz gegen Diskriminierung. u: Gottwald Peter [ur.] Europäisches Insolvenzrecht: Kollektiver Rechtsschutz, 282-288
Kulms, R. (2013) Collective redress in Europe: A case for harmonised rules?. Pravo i privreda, vol. 50, br. 4-6, str. 309-327
Micklitz, H.W. (2007) Transborder Law Enforcement, Does it Exist?, The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. u: Stephen Weatherill, Ulf Bernitz [ur.] New Rules and New Techniques, Oxford
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije 2011. Pravni zapisi, br. 2, str. 515-567, 566
Reich, N. (2009) Legal protection of individual and collective consumer interests. u: Micklitz H.W., Reich N., Rott P. [ur.] Understanding EU consumer law, Intersentia, 349-350
Safjan, M., Gorywoda, L., Janszuk, A. (2009) Taking the collective interests of consumer seriously: A view from Poland. u: Fabrizio Cafaggi, Hans Micklitz W. [ur.] New Frontiers of Consumer Protection: The Interplay Between Private and Public Enforcement, Antwerp-Oxford-Portland, 179-180
Safjan, M., Gorywoda, L., Janszuk, A. (2009) Taking the collective interests of consumer seriously: A view from Poland. u: Cafaggi F., Micklitz H.W. [ur.] New Frontiers of Consumer Protection: The Interplay Between Private and Public Enforcement, Intersentia, 187-188
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1402215B
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka