Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 61  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 2, str. 203-219
Moralni položaj čoveka u savremenoj pravnoj državi
Vojska Srbije, Kopnena vojska
Sažetak
Ljudska prava predstavljaju izraz ljudskih potreba, a odnose se kako na pojedince, tako i na različite grupe ili zajednice ljudi, radi ostvarivanja i uživanja što veće slobode u društvu. Objektivna prava obezbeđuju niz ljudskih prava i sloboda i proizilaze iz ontološke suštine svakog čoveka - slobodnog bića, koje svoju slobodu može da ograniči svojom slobodnom voljom. Jedino je društvo u mogućnosti da ovu slobodnu volju ograniči samo 'opštom voljom društva'1 pri čemu je potrebno obezbediti slobodu svih pojedinaca jednakih u pravima i obavezama. Pozitivno pravo se u svim državama određuje ustavom i zakonima, pri čemu se svi ljudi u državi obavezuju da ih poštuju. Pod uticajem jačanja međunarodne svesti spisak prava u budućnosti biće svakako uvećan, imajući u vidu da se danas štite politička, ekonomska i socijalna prava, kao i prava zaštite životne sredine. Gotovo po pravilu odnosi između ljudi u jednoj zajednici načelno nisu isti; ne uživaju svi ista prava. Svetski poredak je funkcionalno povezan i određen kroz ideju o pravu i pravdi. Ljudska prava ubrajaju se u osnovne vrednosti savremene civilizacije i postaju predmet opšte brige i međunarodne odgovornosti. Njihova zaštita ima univerzalni karakter; ona se ne mogu zaštititi isključivo granicama suverenih prava država.
Reference
Aristotel (1970) Nikomahova etika. Beograd: Kultura
Aristotel (1971) Metafizika. Kultura, Beograd
Babić, J. (2005) Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik
Bakovljev, M. (1998) Osnovi pedagogije. Sombor: Učiteljski fakultet
Beogradski centar za ljudska prava (1999) Zbornik radova - Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Beograd
Beri, N. (2007) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Bobio, N. (2008) Doba prava - [dvanaest eseja o ljudskim pravima]. Beograd: Službeni glasnik
Branković, D., Ilić, M. (2003) Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika, drugo, dopunsko izdanje
Budon, R. (2005) Imoralizam - sumrak vrijednosti? - sumrak morala?. Podgorica: CID
Buergenthal, T. (1965) The effect of the European Convention on Human Rights on the internal law of member states. Int'l; Comp. L.Q. Supp.Publ, No. 11, 79, 94
Burgental, T. (1997) Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku. Beograd: COLPI - Instutut za ustavnu i zakonodavnu politiku Beogradski centar za ljudska prava
Deborah, R.L. (2000) Ethice in practice. Oxford: Oxford University press
Dimitrijević, V. (1993) Neizvesnost ljudskih prava na putu od samovlašća ka demokratiji. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dimitrijević, V.B., Paunović, M.B., Đerić, V. (1997) Ljudska prava - udžbenik. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Drzemczewski, A. (1983) The European Human Right Convention in domestic law: A comparative study. 226
Flajner-Gerster, T. (1996) Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Beograd: Gutenbergova galaksija
Fuler, L.L. (2001) Moralnost prava. Beograd: Pravni fakultet
Grandić, R. (2001) Osnovi pedagogije, priručnik. Novi Sad: izdanje autora
Grandić, R. (2004) Uvod u pedagogiju, priručnik. Novi Sad: izdanje autora
Hardie, W.F.R. (1980) Aristotel's ethical theory. Oxford: Oxford University Press
Hartmann, N. (1935) Ethik. Berlin-Leipzig: Walter de Gryuter & Co
Ignjatijef, M. (2006) Ljudska prava kao politika i idolopoklonstvo. Beograd: Službeni glasnik
Jodl, F. (1963) Istorija etike kao filozofske nauke. Sarajevo: Veselin Masleša, I
Kamps, V. (2007) Javne vrline. IP Filip Višnjić
Kant, E. (1932) Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ
Kant, E. (1974) Kritika praktičnog uma. Zagreb: Naprijed, I izdanje, II izdanje
Kant, I. (1966) Metafizika ćudoređa. Sarajevo: Veselin Masleša
Kantorović, H. (2006) Borba za pravnu nauku. Beograd
Kaufman, A. (1998) Pravo i razumevanje prava - osnovni problemi hermeneutičke filozofije prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kelzen, H. (2000) Čista teorija prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Arhiva za pravne i društvene nauke
Koler, P. (2005) Pravo, moral i vrlina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 59-78
Kožev, A. (2012) Nacrt za jednu fenomenologiju prava. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Lask, E. (2005) Filozofija prava i kraći spisi. Beograd
Libert, A. (2006) Ideja moralnog. Beograd: Dosije
Mabott, J.D. (1981) Uvod u etiku. Beograd: Nolit
Marković, M. (1994) Etika i politika. Beograd: BIGZ
Obradović, K. (1997) Početnica za ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Pavićević, V. (1958) Odnos vrijednosti i stvarnosti u nemačkoj idealističkoj aksiologiji. Beograd: Kultura
Pavićević, V. (1974) Osnovi etike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Raz, D. (2005) Etika u javnom domenu. Podgorica: CID
Robertson, M. (1971) Explanatory reports on the second to fifth protocols to the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. Doc.H (171) 11, na 3-18 (1971): supra, na 315
Rudić, M. (2001) Ljudska prava - priručnik za nastavnike. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Sheler, M. (1987) Položaj čovjeka u kozmosu, Čovjek i povijest. Sarajevo: Veselin Masleša - Svetlost
Singer, P. (2004) Uvod u etiku. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Singer, P. (2000) Praktična etika. Beograd: Signature
Sundberg, J. The European experience of human rights: The precendent value of the European Court's decisions law. slučaj Macdonald na 25, 36-37
Šimleša, P., Potkonjak, N. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: ZZUINS, redakcija, tom 1 i 2
Šopenhauer, A. (2003) Dva osnovna problema etike. Novi Sad: Svetovi
Tomson, D.F. (2007) Politička etika i javna služba. Beograd: Službeni glasnik
Trajković, M. (2007) Moralni relativizam u anglo-američkoj jurisprudenciji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 50, str. 143-158
Trajković, M. (2007) Moralnost pravnog sistema kao osnova savremene pravne države # Morality of the law system as the foundation of contemporary state ruled by law. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 553-564
Trajković, M. (2010) Moral u bespuću politike. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 181-196
Trnavac, N., Đorđević, J. (1992) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga
Vidal, M. (1992) L'etica christiana. Roma: Edicioni Borla
Vračar, S. (1995) Strukturalnost filozofije prava. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Weale, A. (1985) Toleraiton, individual differences, and respect for persons. u: Horton John; Mendus Susan [ur.] Aspects of Toleration, London: Methuen
Životić, M. (1986) Aksiologija. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802203N
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka