Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 41  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1339-1362
Predvidivost uslova rada kao pretpostavka delotvornog ostvarivanja radnih prava - osvrt na direktivu (EU) 2019/1152
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaljubinka@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: uslovi rada; obaveštavanje zaposlenog; nove forme rada; pravo Evropske unije
Sažetak
Zaposleni, kao slabija (pravno podređena i ekonomski zavisna) strana radnog odnosa ima potrebu da blagovremeno i na odgovarajući način bude obavešten o uslovima rada, posebno u državama u kojima ugovor o radu ne mora biti zaključen u pisanoj formi. Dostavljanje podataka o uslovima rada zaposlenom, otud, predstavlja važnu pretpostavku delotvornog uživanja prava iz radnog odnosa, jer mu omogućava pravilno sagledavanje vlastitog radnopravnog položaja, a u slučaju radnog spora, i lakše dokazivanje ugovorenih uslova rada. Time se može doprineti i poštenoj konkurenciji na tržištu, kao i suzbijanju rada 'na crno', jer nepostojanje poslodavčevog pisanog obaveštenja o uslovima rada može poslužiti inspekciji rada i drugim nadležnim organima kao indikator povreda radnih prava u određenom preduzeću. Iako je na nivou EU, poslodavčeva obaveza obaveštavanja radnika o uslovima rada iscrpno uređena Direktivom Saveta 91/533/EEZ, nemali broj radnika ostaje uskraćen za pisano obaveštenje, između ostalog, i zbog pojave novih oblika rada koji su skopčani s rizikom otežanog ostvarivanja radnih prava. Ovaj rizik nastoji da prevaziđe Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2019/1152 o transparentnim i predvidivim uslovima rada u EU, koja se primenjuje i na nove forme rada, kao i na lažno samozapošljavanje, a, pored proširenja kruga lica u pogledu kojih postoji obaveza obaveštavanja, utvrđuje i minimalni kataloga prava svih radnika. Stoga su u članku kritički razmotrena ključna rešenja iz nove direktive, uz ukazivanje na rizik da ovako širok krug zaštićenih lica može odvraćati poslodavce od zasnivanja radnog odnosa, kao i od dosledne primene merodavnih (radnopravnih, socijalnopravnih i poreskopravnih) propisa.
Reference
*** (1968) Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 97 o migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana). Službeni listi SFRJ, br. 5
*** (2017) Commission recommendation of 26 April 2017 on the European pillar of social rights. C(2017) 2600 final
*** (2009) Revidirana evropska socijalna povelja. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, 42
*** Commission staff working document 'Second phase consultation of social partners under article 154 TFEU on a possible revision of the written statement directive (Directive 91/533/EEC) in the framework of the European pillar of social rights'. C(207) 6121 final
*** (1989) Community charter of the fundamental social rights of workers. 9 December 1989, COM (89) 471 final
*** (1991) Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship - DS 91/533/EEZ. OJ, L 288, 18.10.1991
*** (2014) Council recommendation of 10 March 2014 on a quality framework for traineeships. OJ, C 88, 27.3.2014, 1-4
*** (2019) Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions in the European Union - DEPS 2019/1152. OJ, L 186, 11.7.2019, 105-121
*** (2011) Domestic workers convention. No. 189
*** (2017) European Commission proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union. COM/2017/0797 final - 2017/0355 (COD)
*** (2016) u: Promoting fair migration, International Labour Conference, 105th Session, Geneva: International Labour Office
*** (2017) European commission staff working document 'Regulatory fitness and performance (REFIT): Evaluation of the 'written statement directive'. Brussels, 26 April 2017, SWD (2017) 205 final
*** European pillar of social rights: Towards transparent and predictable working conditions. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20696&langId=en, 4. jul 2020
Aubert-Monpeyssen, T. (1988) Subordination juridique et relation de travail. Toulouse
Barnard, C. (2012) EU Employment Law. Oxford
Bednarowicz, B. (2019) Delivering on the European pillar of social rights: The new directive on transparent and predictable working conditions in the European Union. Industrial Law Journal, 4, 604-623
Bianchini, D., et al. (2017) Study to support impact assessment on the review of the written statement directive. Vilnius - Kent
Blagojević, B.T. (1934) Ugovori po pristanku - formularni ugovori. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska rasprava
Blagojević, B.T. (1939) Posebni deo obligacionog prava - ugovori, jednostrani pravni poslovi, građanskopravni delikti. Beograd
Clarck, J., Hall, M. (1992) The Cinderella directive?: Employee rights to information about conditions applicable to their contract or employment relationship. Industrial Law Journal, 2, 106-118
Deakin, S., Morris, G.S. (2005) Labour Law. Oxford
Falkner, G., et al. (2005) Complying with Europe: EU harmonisation and soft law in the member states. Cambridge: Cambridge University Press
Glowacka, M. (2020) A little less autonomy?: The future of working time flexibility and its limits. European Labour Law Journal, 1-21
Guerrero, V.E. (2019) Legal characterization of the worker in new forms of employment: Reflections on the subjective scope of labour law. E-Journal of International and Comparative Labour Studies, 3, 1-19
Houwerzijl, M. (2015) Information on contract conditions. u: Schlachter Monika [ur.] EU Labour Law - A Commentary, Alphen aan den Rijn, 147-162
Jašarević, S. (2015) Nove forme rada u Evropskoj uniji i Srbiji. Radno i socijalno pravo, Beograd, 2, str. 1-22
Jašarević, S.R. (2016) Uticaj digitalizacije na radne odnose. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1103-1117
Jašarević, S.R. (2018) Radno pravo Srbije u XX i XXI veku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 3, str. 925-943
Jovanović, P. (2013) Interesna obeležja radnog odnosa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 21-34
Jovanović, S. (2011) O državi - osnovi jedne pravne teorije. Beograd
Kenner, J. (2003) EU employment law: From Rome to Amsterdam and beyond. Oxford - Portland, Oregon: Hart Publishing
Končar, P. (2018) Predlog direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih. Delavci in delodajalci, 2-3, 267-284
Kountouris, N. (2018) The concept of 'worker' in European labour law: Fragmentation, autonomy and scope. Industrial Law Journal, 2, 192-225
Lo, F.A. (2002) Judicial enforcement of EC labour law: Time limits, burden of proof, ex officio application of EC law. u: Working Paper C.S.D.L.E. 'Massimo D'Antona', 3
Mantouvalou, V. (2012) Human rights for precarious workers: The legislative precariousness of domestic labour. u: UCL Labour Rights Institute On-Line Working Papers 2
Maul-Sartori, M. (2008) Droits européens d'information relatifs à la relation de travail: La directive 91/533/CEE et sa transposition en droit allemand, français et britannique. Paris: L.G.D.J
Nielsen, R. (2000) European Labour Law. Copenhagen
Pélissier, J., Auzero, G., Dockès, E. (2013) Droit du travail. Paris: Dalloz
Reljanović, M.Lj. (2019) Ugovori sa nultim radnim vremenom. Strani pravni život, br. 3, str. 33-47
Rončević, D., Antić, A. (2016) Ugovor bez određenog radnog vremena (zero hour contract). Radno i socijalno pravo, 1, 229-244
Sciarra, S. (2020) How social will social Europe be in the 2020s?. German Law Journal, 1, 85-89
Šunderić, B. (1993) Ugovor o radu na probu. Pravni život, 11-12
Teyssié, B. (2001) Droit européen du travail. Paris
Tičar, L. (2010) Omejevanje avtonomije strank pogodbe o zaposlitvi kot dejavnik zagotovljanja delovnopravnega varstva. Delavci in delodajalci, 1, 7-27
Tintić, N. (1972) Radno i socijalno pravo - knjiga I - radni odnosi (II). Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-27454
primljen: 10.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka